Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia kulturowe angielskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SKAOJ-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studia kulturowe angielskiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat współczesnych realiów Wielkiej Brytanii i USA

2. Poznanie struktury i zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych instytucji publicznych w Wielkiej Brytanii i USA

3. Rozwinięcie umiejętności prezentowania i krytykowania poglądów własnych i cudzych

4. Rozwinięcie umiejętności komunikacji w grupie

5. Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Kurs z historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wprowadzanie poszczególnych tematów z użyciem multimediów; zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników; obserwacja i moderowanie dyskusji.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS (po 2 semestrach)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Kontynuowany w następnym semestrze jako 15-SKAOJ-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Kontynuowany w następnym semestrze jako 15-SKAOJ-22.)

Tresci kształcenia:

1. Geografia i podział polityczny Wysp Brytyjskich.

2. Symbole narodowe Wysp Brytyjskich

3, Gospodarka. Główne gałęzie gospodarki i surowce naturalne.

4. System polityczny Zjednoczonego Królestwa. Monarchia, Parlament, Partie polityczne.

5. Źródła prawa i struktura sądownictwa

6. System edukacji

7. Media

8. Religia

9. Specyfika Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

10. Rola Wielkiej Brytanii w świecie współczesnym.

11. Geografia Stanów Zjednoczonych.

12. Symbole narodowe USA

13. Gospodarka. Główne gałęzie gospodarki i surowce naturalne.

14. System polityczny i prawny USA. Federalizm, Konstytucja.

15. Prezydent, Kongres,

16. Sąd Najwyższy; Prawo amerykańskie

17. System edukacji

18. Religia

19. Sztuka i sport

20. Polityka zagraniczna i rola USA we współczesnym świecie.

Literatura:

Campbell, Neil and Alasdair Kean. 3rd edition. 2012. American studies. An introduction to American culture. New York: Routledge.

Oakland, J. 2014. British Civilization. An Introduction. Seventh Edition. London: Routledge.

O'Driscoll, J. 2014. Britain. Oxford: Oxford University Press.

Fiedler, E, R. Jansen, M. Norman-Risch. 2004. America in Close-up. Harlow: Longman.

Mauk, D. and J. Oakland. 2014. American Civilization. An Introduction, 6th Edition. London: Routledge.

Crowther, J. (ed.) 2006. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford: Oxford University Press.

Oakland, J. 1993. A Dictionary of British Institutions. A Student's Guide. London: Routledge.

Storry, Mike and Peter Childs (eds.). 3rd Edition. 2007. British Cultural Identities. London, New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Rozpoznać i opisać najważniejsze zjawiska społeczno-kulturowe w krajach anglojęzycznych

2. Opisać i ocenić strukturę i rolę brytyjskich i amerykańskich instytucji publicznych

3. Interpretować wydarzenia z historii powojennej w Wielkiej Brytanii i USA i odnieść je do współczesnych realiów

4. Zrozumieć kontekst kulturowy, polityczny i społeczny współczesnego języka i literatury angielskiej

5. Czytać i interpretować teksty kultury i brać aktywny udział w dyskusji na zajęciach

6. Wyciągać wnioski i porządkować efekty dyskusji

7. Korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

8. Prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F - w zależności od prowadzącego: ocena przygotowania do zajęć (krótkie sprawdziany na początku zajęć), ocena dyskusji na zajęciach; przygotowywanie prezentacji przez studentów.

P - egzamin pisemny po drugim semestrze, w formie trzech esejów na przekrojowe i porównawcze pytania dotyczące obu krajów.

Ocena końcowa z egzaminu składa się w 20% z oceny końcowej na zaliczenie semestru za każdy semestr, a pozostałe 60% to ocena z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Buchowska-Greaves, Zuzanna Kruk-Buchowska, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Samuel Bennett, Kornelia Boczkowska, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wilczyńska
Prowadzący grup: Samuel Bennett, Kornelia Boczkowska, Paul Newsham, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wilczyńska
Prowadzący grup: Kornelia Boczkowska, Dominika Buchowska-Greaves, Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak, Paul Newsham, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)