Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reklama polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-RP-JIK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reklama polityczna
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

specjalizacja: Język i komunikacja w mediach i polityce

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy odnośnie umiejscowienia reklamy politycznej w marketingu politycznym;


- wykształcenie umiejętności analizy typów reklamy politycznej;


- wykształcenie umiejętności oceny przydatności poszczególnych mediów w kształtowaniu wizerunku politycznego;


- wykształcenie umiejętności analizy konstruowania wizerunku symbolicznego (persony)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały do zajęć przesłane studentom

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. wykład z elementami wizualizacji

2. dyskusja

3. metoda projektowa

4. praca w zespole

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Komunikowanie polityczne – podstawowe pojęcia; propaganda, marketing polityczny, reklama i polityczne public relations – relacja pojęć.

2. Reklama polityczna – definicja; typologia reklamy politycznej; reklama negatywna – typy, strategie obrony; oddziaływanie reklamy negatywnej.

3. Proces reklamowy; przygotowanie kampanii reklamowej; fazy cyklu życia politycznego i cele polityki reklamowej.

4. Media reklamowe: cechy, właściwości.

5. Persona polityczna polityk – celebryta; tworzenie kandydata – budowa profilu symbolicznego.

6. Język reklamy politycznej; karnawalizacja; metafory militarne w języku polityki.

7. Wpływ reklamy politycznej na wyborców: model hypodermiczny, model rezonansu, model współzawodnictwa.

Literatura:

J. Cho, (2008), Political Ads and Citizen Communication, “Communication Research” vol. 35 (4), p. 423-451.

M. Scammell, A. Langer, (2006), Political advertising: why is it so boring?, “Media, Culture & Society”, vol. 28 (5), p. 765-784.

A. Pease and P.R. Brewer, (2008), The Oprah Factor:The Effects of a Celebrity, Press/Politics 13(4):386-400.

Hsuan-Yi Chou and Nai-Hwa Lien ,What does a negative political ad really say? The effects of different content dimensions

J. Street, (2004), Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, “Political Studies Association”, 2004, p. 435-452.

K. Kim, L. Mckinnon and Kim, Chanjung, (2012), Party Identification, Message Sidedness and the Effectiveness of Negative Political Advertising, Paper submitted to the political communication division in 2012 ICA.

L. Van Zoonen, (2006), The personal, the political and the popular. A woman’s guide to celebrity politics, “European Journal of Cultural Studies”, vol. 9 (3), p. 287-301

D. J. Jackson and T. I. A. Darrow, (2005), The Influence of Celebrity Endorsements on Young Adults’ Political Opinions, The Harvard International Journal of Press/Politics 2005, p. 287-301

A. Marland, Marketing political soap: A political marketing view of selling candidates like soap, of electioneering as a ritual, and of electoral military analogies

P. Daignault, S. Soroka, T. Giasson, (2013), The Perception of Political Advertising During an Election Campaign: A Measure of Cognitive and Emotional Effects, “Canadian Journal of Communication”, Vol 38 , p. 167-186.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. zna, rozumie i umie wyjaśnić usytuowanie reklamy politycznej w komunikowaniu politycznym.

2. umie analizować treści przekazów perswazyjnych w obszarze polityki.

3. potrafi skonstruować podstawowe elementy persony politycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Fomująca: opracowanie i przedstawienie wybranej koncepcji na podstawie artykułu

Podsumowująca: kolokwium pisemne

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2. nieobecności bez konieczności usprawiedliwiania)

- aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.