Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Perswazja w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PWM-JIK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Perswazja w mediach
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Język i komunikacja w mediach i polityce

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1: przekazanie wiedzy z zakresu pragmatyki językoznawczej jako dziedziny posiadającej narzędzia do analizy dyskursu perswazyjnego

C2:rozwinięcie umiejętności oceniania poszczególnych modeli i teorii pragmatycznych i psychologiczno-socjologicznych wykorzystywanych do analizy dyskursu perswazyjnego

C3: rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów medialnych i politycznych przy wykorzystaniu omawianych narzędzi pragmatycznych

C4: wykształcenie umiejętności oceny zasadności i rzetelności argumentacji w dyskursie perswazyjnym mediów przy wykorzystaniu narzędzi pragmatycznych

C5:wykształcenie umiejętności rozróżniania nadrzędnego celu debaty medialnej i poszczególnych celów uczestników sporu przy wykorzystaniu narzędzi pragmatycznych

C6: rozwinięcie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z tekstów naukowych z dziedziny pragmatyki oraz umiejętności formułowania na tej podstawie krytycznych sądów

C7: rozwinięcie umiejętności tworzenia logicznie i pragmatycznie poprawnego dyskursu argumentatywnego

C8:rozwinięcie umiejętności uczestniczenia w dyskusji zawierającej argumenty perswazyjne oraz jej moderowania

C9: rozwinięcie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy na temat dodatkowych narzędzi pragmatycznych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowych pojęć z językoznawstwa i analizy dyskursuInformacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Na platformie Moodle (strona domowa WA UAM, zakładka Moodle, zakładka


Persuasion in the media, 2MA Lancom (Dębowska-Kozłowska), wymagana znajomość hasła)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego) X

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X

Materiały, artykuły naukowe, zadania na platformie e-learningowej Moodle

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h


Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć:

rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń przed zajęciam,1 godzina przed każdymi zajęciami, RAZEM:14h

Czytanie wskazanej literatury ok. 30 stron przed każdym wykładem (1 godzina czytania = 7 stron, 4 godziny czytania = 28 stron, RAZEM: 4hx14=56h);

Przygotowanie prezentacji 10 h

Przygotowanie pracy semestralnej 15h

Przygotowanie do kolokwium pisemnego 10h

Przygotowanie do egzaminu pisemnego 15h

SUMA GODZIN 150h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5

Skrócony opis:

Analiza dyskursu perswazyjnego mediów.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć:

Pragmatyczna interpretacja tekstu i mowy a procesy kognitywne zachodzące w mózgu podczas przetwarzania dyskursu medialnego: wprowadzenie.

Perswazja językowa w mediach: modele i teorie pragmatyczne oraz społeczno-psychologiczne.

Pragmatyka griceowska – podejście do analizy dyskursu perswazyjnego w mediach

Pragmatyka neo-griceowska – podejście do analizy dyskursu perswazyjnego w mediach

Pragmatyka post-griceowska – podejście do analizy dyskursu perswazyjnego w mediach

Złożona siła illokuyjna i typologia aktów mowy w dyskusie perswazyjnym mediów.

Teoria argumentacji: logika, dialektyka i retoryka Arystotelesa a dyskurs perswazyjny w mediach.

Pragma-dialektyczna teoria argumentacji i koncepcja nierzetelnego argumentu (tj. sofizmatu) w dyskusie perswazyjnym mediów.

Manipulacja językowa w dyskursie medialnym: modele i mechanizmy.

Rodzaje dyskursu mass-medialnego i metody analizy: podsumowanie.

Rodzaje politycznego dyskursu mass-medialnego i metody analizy: podsumowanie.

Dyskurs afektywny a wnioskowanie: emocje w języku mediów a proces przetwarzania kognitywnego

Struktura logicznie i pragmatycznie poprawnych argumentów a wnioskowanie w dyskursie medialnym

Moderowanie dyskusji i debat medialnych

Podsumowanie. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Brown, Keith (ed.). 2006. Encyclopedia of language and linguistics: Pragmatics Volume. Oxford: Elsevier. – wybrane artykuły naukowe dotyczące poszczególnych treści kształcenia z dziedziny pragmatyki i analizy dyskursu medialnego.

Bublitz, Wolfram, Christian Hoffmann (eds.). 2017. Pragmatics of Social Media. Berlin: De Gruyter Mouton.

Durant, Alan. 2010. Meaning in the Media : Discourse, Controversy and Debate. Cambridge: Cambridge University Press.

Eemeren, Frans H. van, Rob Grootendorst, Sally Jackson and Scott Jacobs. 1993. Reconstructing Argumentative Discourse. Tucaloosa: University of Alabama Press.

Eemeren, Frans H. van, Rob Grootendorst and Francisca A. Snoeck Henkemans. 2002. Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Halmari Helena and Tuija Virtanen. 2005. Persuasion across genres: A linguistic approach. Amsterdam: John Benjamins.

Herbig, Art, Andrew F. Herrmann, Adam W Tyma (eds.). 2015. Beyond New Media : Discourse and Critique in a Polymediated Age. Lanham: Lexington Books.

Gass, Robert H. and John S.Seiter. 2014. Persuasion: Social Influence and Compliance. New York: Routledge.

McQuail, Dennis. 2005. McQuail's mass communication theory. London: Sage Publications.

O’Keefe, Daniel J. 2002. Persuasion: theory and research. Thousand Oaks: Sage.

Perloff, Richard M. 2010. The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century. New York: Routledge.

Petty, Richard, ‎T. M. Ostrom, ‎T. C. Brock. 2014 (the updated version). Cognitive Responses in Persuasion. New York: Taylor and Francis Group.

Reardon, Kathleen Kelley. 1991. Persuasion in practice. London: Sage Publications.

Stiff, James B. and Paul A.Mongeau. 2016. Persuasive communication. New York:The Guilford Press.

Walton, Douglas. 2007. Media argumentation: dialectic, persuasion, and rhetoric. New York: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- potrafi zidentyfikować pragmatykę wśród innych dziedzin językoznawczych i ma wiedzę na temat powiązania pragmatyki z innymi dziedzinami nauki

- zna pojęcia i metody z pragmatyki językoznawczej wykorzystywane do analizy tekstów medialnych

- potrafi stosować i omawiać poznane modele i teorie oraz samodzielnie poszerzać wiedzę na temat dodatkowych modeli i teorii adekwatnych do analizy wybranego rodzaju dyskursu perswazyjnego

- potrafi analizować i interpretować dyskurs medialny i polityczny w ujęciu pragmatycznym posługując się zdobytą wiedzą i informacjami zawartymi na platformie moodle

- potrafi formułować samodzielne wnioski, sądy krytyczne po przeprowadzeniu analizy tekstów medialnych pochodzących z różnych źródeł

- potrafi rozpoznać niezasadne i nierzetelne argumenty w dyskursie perswazyjnym wykorzystując omówione narzędzia pragmatyczne i narzędzia pragmatyczne opisane w materiałach zamieszczonych platformie moodle

- posiada umiejętność badawczą obejmującą rozróżnienie nadrzędnego celu debaty medialnej i poszczególnych celów uczestników sporu i wykorzystuje tą umiejętność do oceny zasadności argumentacji w dyskursie medialnym

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z tekstów naukowych z dziedziny pragmatyki oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- potrafi formułować logicznie i pragmatycznie poprawne argumenty

- potrafi koordynować i moderować dyskusję zawierającą argumenty perswazyjne

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium pisemne

Test

Prezentacja multimedialna

Praca pisemna semestralna (analiza wywiadu)

Ocena udziału w dyskusjach w czasie zajęć (odniesienie do przeczytanych artykułów naukowych)

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):znakomita znajomość pojęć i metod z pragmatyki językoznawczej wykorzystywanych do analizy tekstów medialnych, bardzo dobra umiejętność zastosowania modeli i teorii pragmatycznych do analizy dyskursu perswazyjnego, znakomita umiejętność formułowania samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu analizy, znakomita umiejętność selekcjonowania i integrowania informacji z tekstów naukowych, bardzo dobra umiejętność formułowania poprawnych pragmatycznie i logicznie argumentów, bardzo dobre kompetencje społeczne w zakresie moderowania dyskusji

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomość pojęć i metod z pragmatyki językoznawczej wykorzystywanych do analizy tekstów medialnych, dobra umiejętność zastosowania modeli i teorii pragmatycznych do analizy dyskursu perswazyjnego, dobra umiejętność formułowania samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu analizy, dobra umiejętność selekcjonowania i integrowania informacji z tekstów naukowych, dobra umiejętność formułowania poprawnych pragmatycznie i logicznie argumentów, dobre kompetencje społeczne w zakresie moderowania dyskusji

dobry (db; 4,0): dobra znajomość pojęć i metod z pragmatyki językoznawczej wykorzystywanych do analizy tekstów medialnych, dobra umiejętność zastosowania modeli i teorii pragmatycznych do analizy dyskursu perswazyjnego, dobra umiejętność formułowania samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu analizy, dobra umiejętność selekcjonowania i integrowania informacji z tekstów naukowych,dobra umiejętność formułowania poprawnych pragmatycznie i logicznie argumentów, popełnianie okazjonalnych błędów

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość pojęć i metod z pragmatyki językoznawczej wykorzystywanych do analizy tekstów medialnych, ale ze znacznymi niedociągnięciami, zadowalająca umiejętność zastosowania modeli i teorii pragmatycznych do analizy dyskursu perswazyjnego, ale ze znacznymi niedociągnięciami,zadowalająca umiejętność formułowania samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu analizy, zadowalająca umiejętność selekcjonowania informacji z tekstów naukowych

dostateczny (dst; 3,0): .zadowalająca znajomość pojęć i metod z pragmatyki językoznawczej wykorzystywanych do analizy tekstów medialnych, zadowalająca umiejętność zastosowania modeli i teorii pragmatycznych do analizy dyskursu perswazyjnego, ale z licznymi błędami,słaba umiejętność formułowania samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu analizy, słaba umiejętność integrowania informacji z tekstów naukowych

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość pojęć i metod z pragmatyki językoznawczej wykorzystywanych do analizy tekstów medialnych, niezadowalająca umiejętność zastosowania modeli i teorii pragmatycznych do analizy dyskursu perswazyjnego, brak umiejętności formułowania samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu analizy, brak umiejętności integrowania informacji z tekstów naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Dębowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska
Prowadzący grup: Kamila Dębowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.