Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-KON-NID-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacje
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

a. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie biegłym.

b. Doskonalenie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej.

c. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów niderlandzkojęzycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 2. stopnia na kierunku filologia niderlandzka, poziom biegłości językowej C1


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma moodle

strona Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia konwersacyjne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

60 h zajęć

3+3 ECTS17 ECTS łącznie za zaliczenie wszystkich trzech komponentów PNJN


PNJN:

180h (60+60+60 na każdy komponent)

+Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów, nauka słownictwa, przygotowanie do testów, przygotowanie prezentacji, pisanie esejów, korekta): 200h

+Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego: 130h


SUMA GODZIN: 510

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu rocznego. Drugi semestr: 15-PNJN-KON-NID-24.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu rocznego. Drugi semestr: 15-PNJN-KON-NID-24.)

Treści kształcenia:

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych, np. społeczeństwo i polityka, środowisko, ruch, relacje międzyludzkie, wojna, nauka, media, biznes i finanse, informatyka, prawo itd.

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych; ćwiczenia umiejętności konstruowania dłuższej wypowiedzi w postaci prezentacji.

Literatura:

Wuyts, An. 2011. Nederlands voor gevorderde anderstaligen.Tekstboek 2. Leuven: Acco.

De Wachter Lieve, Van Som Carolien. 2010. Academisch schrijven. Een practische gids. Leuven: Acco

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

- Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z różnych dziedzin na poziomie biegłym, z uwzględnieniem odcieni znaczeniowych, idiomów i kolokwializmów.

- Swobodnie formułuje szczegółowe, logiczne, przejrzyste i płynne wypowiedzi ustne z zachowaniem poprawności gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej w szerokim zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych.

- Czyta ze zrozumieniem i potrafi krytycznie zinterpretować praktycznie każdy tekst, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio.

Metody i kryteria oceniania:

F - ćwiczenia leksykalne; monitorowanie wypowiedzi ustnych; przygotowywanie prezentacji

P – ustny egzamin końcowy

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.