Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - 1. Słownictwo I; 2. Słownictwo II; 3. Konwersacje I; 4. Konwersacje II; 5. Pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-3BA-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - 1. Słownictwo I; 2. Słownictwo II; 3. Konwersacje I; 4. Konwersacje II; 5. Pisanie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

specjalność: filologia niderlandzka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) i 2. (CW2) Słownictwo I i II :

1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie biegłym.

2. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów niderlandzkojęzycznych.


3. (CW3) i 4. (CW4) Konwersacje I i II :

1. Doskonalenie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej.

2. Wyrobienie wyczucia sytuacji w prowadzonych rozmowach i tworzonych tekstach – rejestr, humor, sarkazm.


5. (CW5) Pisanie:

1. Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami pisania tekstów akademickich.

2. Wyrobienie umiejętności pisania tekstów naukowych w języku niderlandzkim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B2 potwierdzona pozytywną oceną z egzaminu PNJN na drugim roku studiów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Kursy dostępne na platformie Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) i 2. (CW2) Słownictwo I i II :

1. Ćwiczenia leksykalne, analiza autentycznych tekstów w ramach wybranych bloków tematycznych.


3. (CW3) i 4. (CW4) Konwersacje I i II :

1. Intensywne ćwiczenia pisemne i ustne rozwijające umiejętność spontanicznej i naturalnej komunikacji codziennej w języku niderlandzkim: ustne i pisemne.

2. Ćwiczenia leksykalne i rozszerzanie zasobu słownictwa poprzez tworzenie własnych list słownictwa, którego użycie jest naturalne w codziennej komunikacji.


5. (CW5) Pisanie:

1. Pisanie tekstów na zajęciach oraz w domu.

2. Dyskusja na forum grupy o napisanych tekstach.

3. Konsultacje indywidualne z wykładowcą.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 300h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 100h

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 20h

SUMA GODZIN - 420h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 10

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJN dla 3BA. Następny semestr - 15-PNJN-3BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJN dla 3BA. Następny semestr - 15-PNJN-3BA-22.)

Treści kształcenia:

1. (CW1) i 2. (CW2) Słownictwo I i II :

1. Słownictwo związane z blokami tematycznymi: polityka, ochrona środowiska, sport, magia, zwierzęta, zdrowie, społeczeństwo, film, katastrofy, język.

2. Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

3. (CW3) i 4. (CW4) Konwersacje I i II :

1. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne i pisemne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

2. Ćwiczenia rozwijające wyczucie sytuacji w spontanicznych rozmowach: rejestr, humor, sarkazm.

5. (CW5) Pisanie:

1. Styl naukowy i nienaukowy.

2. Budowa tekstu akademickiego. Formułowanie pytań badawczych i tytułu pracy licencjackiej. Stylesheet WA.

3. Pisanie wstępu i parafrazowanie.

4. Stosowanie statystyk. Prawidłowe odnośniki do tabel i grafik w tekście.

5. Opis uzyskanych rezultatów badania. Formułowanie wniosków.

6. Cechy stylu naukowego w języku niderlandzkim.

Literatura:

Kleijn de P., 2005, Alexander: leerboek ter uitbreiding van de woordenschat van anderstaligen, Rozenberg Publishers

Van Soom, Carolien, Lieve De Wachter. 2011. Academisch schrijven, een praktische gids. Leuven: Acco

Materiały własne prowadzących

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. (CW1) i 2. (CW2) Słownictwo I i II :

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z różnych dziedzin na poziomie biegłym, z uwzględnieniem odcieni znaczeniowych, idiomów i kolokwializmów.

2. Czyta ze zrozumieniem i potrafi krytycznie zinterpretować praktycznie każdy tekst, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio.

3. (CW3) i 4. (CW4) Konwersacje I i II :

1. Swobodnie formułuje szczegółowe, logiczne, przejrzyste i płynne wypowiedzi pisemne i ustne z zachowaniem poprawności gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej w szerokim zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2. Wykazuje się odpowiednim wyczuciem sytuacji w rozmowie: stosuje poprawny rejestr, umie zareagować i zastosować humor i sarkazm.

5. (CW5) Pisanie:

1. Potrafi wskazać różnice w stylu w tekście naukowym i popularnonaukowym.

2. Prawidłowo umieszcza w tekście odniesienia do wykorzystanych źródeł.

3. Prawidłowo stosuje stylesheet WA.

4. Nadać swojemu tekstowi prawidłową makro- i mikrostrukturę.

5. Napisać poprawny pod względem stylu i słownictwa tekst naukowy w języku niderlandzkim.

Metody i kryteria oceniania:

1. (CW1) i 2. (CW2) Słownictwo I i II :

1. Monitorowanie ćwiczeń wykonanych przez studentów.

3. (CW3) i 4. (CW4) Konwersacje I i II :

1. Monitorowanie pracy  studenta podczas zajęć

2. Ocena zadań domowych (własne teksty studentów)

3. Testy ustne i pisemne w ciągu roku

4. Egzamin PNJN na koniec roku akademickiego

5. (CW5) Pisanie:

1. Ocena tekstów przygotowanych przez studenta na zajęciach i w domu.

2. Testy.

3. Egzamin pisemny na koniec roku akademickiego.

Kryteria oceniania:

Aby móc podejść do egzaminu z PNJN na koniec roku akademickiego, student musi zaliczyć wszystkie komponenty PNJN w semestrze zimowym i letnim. Warunki zaliczenia poszczególnych kursów ustalają prowadzący.

Egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego po dwóch semestrach nauki składa się z części pisemnej oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Egzamin uważa się za zdany, jeśli student uzyska przynajmniej 61% z obu części. Ocena końcową jest średnią wyników z egzaminu pisemnego i ustnego. Kryteria oceniania:

85% - 100%: bardzo dobry (bdb; 5,0)

80% - 84%: dobry plus (+db; 4,5)

75% - 79%: dobry (db; 4,0)

70% - 74%: dostateczny plus (+dst; 3,5)

61% - 69%: dostateczny (dst; 3,0)

mniej niż 61%: niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal, Małgorzata Łyczykowska, Nancy Saeys, Bas van der Ham
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal, Małgorzata Łyczykowska, Nancy Saeys, Anna Sikora-Sabat, Ruben van Luijk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal, Małgorzata Łyczykowska, Przemysław Paluszek, Nancy Saeys, Bas van der Ham
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal, Małgorzata Łyczykowska, Przemysław Paluszek, Nancy Saeys, Bas van der Ham
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.