Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - 1. Słownictwo; 2. Pisanie i słuchanie; 3. Fonetyka; 4. Gramatyka; 5. Konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-2BA-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - 1. Słownictwo; 2. Pisanie i słuchanie; 3. Fonetyka; 4. Gramatyka; 5. Konwersacje
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

specjalność: filologia niderlandzka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) Słownictwo (kurs podręcznikowy):

1. Budowanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym.

2. Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w wybranych sytuacjach.

3. Nauka i rozwijanie umiejętności czytania dłuższych tekstów niderlandzkojęzycznych o tematyce ogólnej.


2. (CW2) Pisanie i słuchanie:

1. Wyrobienie umiejętności pisanie kompleksowych i szczegółowych tekstów na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: błędy w tych tekstach nie mogą utrudniać czytelnikowi ich zrozumienia, sam tekst jest napisany przyjemnym do czytania stylem, a między poszczególnymi zdaniami widać logiczny związek

2. Wyrobienie umiejętności wychwycenia i rozumienia ogólnych i szczegółowych informacji z programów radiowych i telewizyjnych (po dwukrotnym wysłuchaniu), o ile używana w nich odmiana języka niderlandzkiego to język standardowy (a nie np. dialekt).


3. (CW3) Fonetyka:

1. Doskonalenia poprawnego wymawiania dźwięków w języku niderlandzkim (samogłoski długie i krótkie, spółgłoski, dwugłoski).


4. (CW4) Gramatyka:

1. Utrwalenie praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów gramatyki języka niderlandzkiego (części mowy, budowa zdania).


5. (CW5) Konwersacje:

1. Rozwijanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym.

2. Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji (pisemnej i ustnej) w sytuacjach dnia codziennego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie A2 potwierdzona pozytywną oceną z egzaminu PNJN na pierwszym roku studiów.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Kursy dostępne na platformie Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) Słownictwo (kurs podręcznikowy):

1. ćwiczenia leksykalne w wybranych zakresach tematycznych

2. ćwiczenia ustne polegające na odgrywaniu wybranych sytuacji komunikacyjnych

3. ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstów z wybranych zakresów tematycznych


2. (CW2) Pisanie i słuchanie:

1. Ćwiczenia w pisaniu: tworzenie własnych tekstów, a następnie praca z feedbackiem otrzymanym od wykładowcy.

2. Ćwiczenia w słuchaniu z wykorzystaniem autentycznego materiału audio-wizualnego.


3. (CW3) Fonetyka:

1. Intensywne ćwiczenia fonetyczne rozwijające i sprawdzające umiejętność rozróżnienia samogłosek długich i krótkich, dwugłosek i spółgłosek oraz ich prawidłowego zapisu, a także prawidłowego akcentowania w języku niderlandzkim.


4. (CW4) Gramatyka:

1. ćwiczenia pisemne i ustne utrwalające i poszerzające wiedzę zdobytą w ramach zajęć z językoznawstwa niderlandzkiego i gramatyki opisowej języka niderlandzkiego


5. (CW5) Konwersacje:

1. Ćwiczenia leksykalne i rozszerzanie zasobu słownictwa poprzez tworzenie własnych list słownictwa.

2. Różnorodne ćwiczenia ustne: odgrywanie dialogów i scenek; praca w parach i małych grupach; odgrywanie sytuacji na podstawie tekstów, dialogów i scenek.



Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 300h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 100h

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 20h

SUMA GODZIN - 420h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 14


Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJN dla 2BA. Następny semestr - 15-PNJN-2BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJN dla 2BA. Następny semestr - 15-PNJN-2BA-22.)

Treści kształcenia:

1. (CW1) Słownictwo (kurs podręcznikowy):

1. Rozszerzanie zasobu słownictwa związane z wybranymi zakresami tematycznymi na poziomie średnio-zaawansowanym.

2. Czytanie i analizowanie tekstów (500-600 słów) w ramach omawianych zakresów tematycznych.

2. (CW2) Pisanie i słuchanie:

1. Ćwiczenia w pisaniu: tworzenie własnych tekstów i ich poprawa na podstawie feedbacku od nauczyciela.

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne umiejętności pisemne w praktycznych, codziennych sytuacjach.

3. Ćwiczenia ortograficzne i stylistyczne.

4. Ćwiczenia w słuchaniu (zakres tematyczny obejmuje wybrane sytuacje dnia codziennego).

3. (CW3) Fonetyka:

1. Intensywne ćwiczenia wymowy i intensywne ćwiczenia ortograficzne

4. (CW4) Gramatyka:

1. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka niderlandzkiego.

5. (CW5) Konwersacje:

1. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

2. Ćwiczenia leksykalne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

Literatura:

Fontein A., A. Pescher-ter Meer. 2004. Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Utrecht: NCB.

Schoenaerts, P. en H. van Loo. 2003. Niet vanzelfsprekend. Nederlands voor anderstaligen. Leuven: Acco.

Wuyts, An. 2009. Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek 1. Leuven: Acco

Materiały multimedialne dostępne na stronach www.deredactie.be, www.nrc.nl (dzienniki telewizyjne)

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wszystkich komponentów niniejszego kursu PNJN student potrafi płynnie komunikować się ustnie i pisemne w sytuacjach dnia codziennego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. (CW1) Słownictwo (kurs podręcznikowy):

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się słownictwem z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym.

2. Potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne na tematy ogólne.

3. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty o tematyce odpowiadającej wybranym zakresom tematycznym.

2. (CW2) Pisanie i słuchanie:

1. Potrafi napisać spójny, zrozumiały i poprawny stylistycznie tekst (300-400 słów).

2. Jest w stanie zrozumieć i podać najważniejsze informacje z wysłuchanych programów radiowych i telewizyjnych, o ile używana jest w nich standardowa odmiana języka niderlandzkiego.

3. (CW3) Fonetyka:

1. Potrafi bezbłędnie wymówić większość dźwięków w języku niderlandzkim i położyć akcent wyrazowy i zdaniowy.

2. Potrafi systematycznie i samodzielnie pracować nad doskonaleniem swojej wymowy.

4. (CW4) Gramatyka:

1. Umiejętnie rozpoznaje i stosuje struktury gramatyczne w języku niderlandzkim.

2. Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

5. (CW5) Konwersacje:

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio-zaawansowanym

2. Potrafi płynnie komunikować się pisemnie i ustnie w sytuacjach codziennych oraz związanych z pracą i studiami na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. (CW1) Słownictwo (kurs podręcznikowy):

1. ocena zadań domowych, testy i kartkówki w ciągu roku akademickiego, egzamin PNJN na koniec roku akademickiego

2. monitorowanie pracy studenta na zajęciach, ustny egzamin PNJN na koniec roku akademickiego

2. (CW2) Pisanie i słuchanie:

1. Monitorowanie pracy studenta na zajęciach (również pod względem wykorzystywania feedbacku od wykładowcy), ocena zadań domowych, testy pisemne w ciągu roku i egzamin PNJN na końcu roku akademickiego.

2. Ocena zadań domowych (związanych z przesłuchaniem danego programu/audycji).

3. (CW3) Fonetyka:

1. Monitorowanie wymowy studenta podczas zajęć. Krótkie dyktanda w ciągu semestru. Ustny egzamin PNJN.

4. (CW4) Gramatyka:

1. ocena zadań domowych, testy i kartkówki w ciągu roku akademickiego, pisemny egzamin PNJN na koniec roku akademickiego

5. (CW5) Konwersacje:

1. Monitorowanie pracy studenta podczas zajęć, testy ustne i pisemne w ciągu roku, egzamin PNJN na koniec roku akademickiego

Kryteria oceniania:

Aby móc podejść do egzaminu z PNJN na koniec roku akademickiego, student musi zaliczyć wszystkie komponenty PNJN w semestrze zimowym i letnim. Warunki zaliczenia poszczególnych kursów ustalają prowadzący.

Egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego po dwóch semestrach nauki składa się z części pisemnej oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Egzamin uważa się za zdany, jeśli student uzyska przynajmniej 61% z obu części. Ocena końcową jest średnią wyników z egzaminu pisemnego i ustnego. Kryteria oceniania:

85% - 100%: bardzo dobry (bdb; 5,0)

80% - 84%: dobry plus (+db; 4,5)

75% - 79%: dobry (db; 4,0)

70% - 74%: dostateczny plus (+dst; 3,5)

61% - 69%: dostateczny (dst; 3,0)

mniej niż 61%: niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Drwal
Prowadzący grup: Marta Bigus, Nancy Saeys, Bas van der Ham, Michał Wenderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Łyczykowska, Przemysław Paluszek, Nancy Saeys, Bas van der Ham, Michał Wenderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Paluszek, Nancy Saeys, Bas van der Ham
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Łyczykowska, Przemysław Paluszek, Nancy Saeys, Bas van der Ham, Michał Wenderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.