Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - 1. Kurs podręcznikowy I; 2. Kurs podręcznikowy II; 3. Gramatyka; 4. Mówienie i pisanie I; 5. Mówienie i pisanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-1BA-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - 1. Kurs podręcznikowy I; 2. Kurs podręcznikowy II; 3. Gramatyka; 4. Mówienie i pisanie I; 5. Mówienie i pisanie II
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

specjalność: filologia niderlandzka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) i 2. (CW2) Kurs podręcznikowy I i II :

1. Budowanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie podstawowym.

2. Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w wybranych sytuacjach (jak np. przedstawienie siebie i innych osób, komunikacja w sklepie, komunikacja u lekarza, różnego rodzaju sytuacje turystyczne itp.).

3. Nauka i rozwijanie umiejętności czytania krótkich tekstów niderlandzkojęzycznych o tematyce ogólnej.


3. (CW3) Gramatyka:

1. Przekazanie i ugruntowanie praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów gramatyki języka niderlandzkiego (części mowy, budowa zdania).

2. Doprowadzenie do skutecznej kompetencji komunikacyjnej poprzez ćwiczenie umiejętności rozpoznania poprawnej formy gramatycznej i słownikowej.


4. (CW4) i 5. (CW5) Mówienie i pisanie I i II:

1. Budowanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie podstawowym, zwłaszcza słownictwa przydatnego w sytuacjach dnia codziennego

2. Nauka i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej w wybranych sytuacjach dnia codziennego (np. opis swojego dnia w czasie teraźniejszym i przeszłym, mail do kolegi/koleżanki/wykładowcy, opis budynku/pokoju itp.).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Kursy dostępne na platformie Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) i 2. (CW2) Kurs podręcznikowy I i II :

1. Ćwiczenia leksykalne w wybranych zakresach tematycznych.

2. Ćwiczenia ustne polegające na odgrywaniu wybranych sytuacji komunikacyjnych.

3. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie treści tekstów z wybranych zakresów tematycznych.


3. (CW3) Gramatyka:

1. Ćwiczenia pisemne i ustne utrwalające i poszerzające wiedzę zdobytą w ramach zajęć z językoznawstwa niderlandzkiego i gramatyki opisowej języka niderlandzkiego.


4. (CW4) i 5. (CW5) Mówienie i pisanie I i II:

1. Ćwiczenia ustne: odgrywanie sytuacji dnia codziennego na zajęciach, czytanie tekstów i dialogów na głos, praca w parach i małych grupach; odgrywanie sytuacji na podstawie omówionych tekstów, dialogów i scenek.

2. Ćwiczenia pisemne: teksty, listy i e-maile, których tematyka związana jest z sytuacjami dnia codziennego.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 300h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 120h

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 60h

SUMA GODZIN - 480h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 16

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJN dla 1BA. Następny semestr - 15-PNJN-1BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJN dla 1BA. Następny semestr - 15-PNJN-1BA-22.)

Treści kształccenia:

1. (CW1) i 2. (CW2) Kurs podręcznikowy I i II :

1. Podstawowe słownictwo związane z wybranymi sytuacjami komunikacyjnymi (m.in. przedstawianie się, pytanie o drogę i inne informacje, mówienie o pogodzie, składanie zamówienia w restauracji, wynajęcie pokoju, robienie zakupów, wizyta u lekarza, itd.).

2. Czytanie i analizowanie krótkich tekstów w ramach omawianych zakresów tematycznych.

3. (CW3) Gramatyka:

1. Teoria podstawowych zagadnień z gramatyki języka niderlandzkiego koncentrująca się wokół części mowy i struktury zdania, m.in. rzeczownik, czasownik, przymiotnik; składnia; czas przeszły.

2. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka niderlandzkiego.

4. (CW4) i 5. (CW5) Mówienie i pisanie I i II:

1. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne i pisemne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych (sytuacje dnia codziennego).

2. Ćwiczenia leksykalne obejmujące słownictwo przydatne w sytuacjach dnia codziennego.

Literatura:

Devos R., H. Fraeters, P. Schoenaerts en H. van Loo. 2009. Vanzelfsprekend. Nederlands voor anderstaligen. Leuven: Acco

Fontein, A., P. de Kleijn en A. Pescher-ter Meer. 1998. Help! 1 Kunt u mij helpen?. Utrecht: NCB.

Fontein A., A. Pescher-ter Meer. 2004. Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Utrecht: NCB.

Wiercińska, K. 2014. Niderlandzki. Gramatyka. Warszawa: Edgard.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. (CW1) i 2. (CW2) Kurs podręcznikowy I i II :

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się słownictwem z wybranych zakresów tematycznych na poziomie podstawowym.

2. Potrafi prawidłowo zareagować w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.

3. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty o tematyce odpowiadającej wybranym zakresom tematycznym.

3. (CW3) Gramatyka:

1. Umiejętnie rozpoznaje i stosuje podstawowe struktury gramatyczne w języku niderlandzkim.

2. Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

4. (CW4) i 5. (CW5) Mówienie i pisanie I i II:

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowym zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych.

2. Potrafi formułować poprawne językowo i płynne krótkie wypowiedzi ustne na wybrane tematy.

3. Potrafi formułować poprawne językowo krótkie teksty dotyczące tematów dnia codziennego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. (CW1) i 2. (CW2) Kurs podręcznikowy I i II :

1. Ocena zadań domowych (krótkie teksty), testy i kartkówki w ciągu roku akademickiego, pisemny egzamin PNJN na koniec roku akademickiego.

2. Monitorowanie pracy studenta na zajęciach, ustny egzamin PNJN na koniec roku akademickiego.

3. (CW3) Gramatyka:

1. Ocena zadań domowych, testy i kartkówki w ciągu roku akademickiego, pisemny egzamin PNJN na koniec roku akademickiego.

4. (CW4) i 5. (CW5) Mówienie i pisanie I i II:

1. Monitorowanie pracy studenta i studentów na zajęciach

2. Testy ustne i pisemne

3. Egzamin PNJN na koniec roku akademickiego.

Kryteria oceniania:

Aby móc podejść do egzaminu z PNJN na koniec roku akademickiego, student musi zaliczyć wszystkie komponenty PNJN w semestrze zimowym i letnim. Warunki zaliczenia poszczególnych kursów ustalają prowadzący.

Egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego po dwóch semestrach nauki składa się z części pisemnej oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Egzamin uważa się za zdany, jeśli student uzyska przynajmniej 61% z obu części. Ocena końcową jest średnią wyników z egzaminu pisemnego i ustnego. Kryteria oceniania:

85% - 100%: bardzo dobry (bdb; 5,0)

80% - 84%: dobry plus (+db; 4,5)

75% - 79%: dobry (db; 4,0)

70% - 74%: dostateczny plus (+dst; 3,5)

61% - 69%: dostateczny (dst; 3,0)

mniej niż 61%: niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nancy Saeys, Patrycja Salamon, Bas van der Ham, Katarzyna Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Klimek, Nancy Saeys, Bas van der Ham, Katarzyna Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal, Mateusz Klimek, Nancy Saeys, Ruben van Luijk, Katarzyna Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.