Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego (Tłumaczenie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-TR-ZU-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego (Tłumaczenie)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/PNJA_2MA_parttime#2ma_e_tr_en
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych wybranych tekstów różnych gatunków oraz o zasadach ich tłumaczenia. Podczas kursu studenci zdobywają umiejętności technik i strategii tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu specjalistycznego. Rozwijają także swoje kompetencje tłumaczeniowe, uczą się rozwiązywać problemy traduktologiczne oraz rozwijają umiejętności komunikacji i pracy w zespole.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 2 stopnia na kierunku filologia angielska, poziom biegłości językowej C1/C1+.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona WA PNJA, WA Moodle, Biblioteka Neofilologii Collegium Novum.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Wykład na temat cech charakterystycznych różnych rodzajów tekstów (gatunki, budowa, style), technik i strategii tłumaczenia w zależności od gatunku, celu i odbiorcy.

2. Analiza porównawcza istniejących tłumaczeń z ich tekstami wyjściowymi w celu omówienia adekwatności technik i strategii zastosowanych przez innych tłumaczy oraz adekwatności zastosowanej terminologii.

3. Ćwiczenia leksykalne, czytanie z zrozumieniem i słuchanie z zrozumieniem.

4. Indywidualne ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia, polegające na redagowaniu tekstów docelowych w języku A i w języku B.

5. Elementy tłumaczenia liaison i konsekutywnego.

6. Ocenianie i konfrontowanie rozwiązań na forum grupy.

7. Analizowanie i korygowanie błędów tłumaczeniowych i językowych, własnych oraz popełnionych przez innych tłumaczy.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

18 (dla całego PNJA, 6 ECTS dla komponentu)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJA-TR-ZU-22.)

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji językowej uczestników w zakresie słownictwa oraz zapoznanie ich z wachlarzem narzędzi stosowanych w tłumaczeniu pisemnym. Tłumacząc zróżnicowane gatunkowo teksty (m.in. reklamy, instrukcje, przysłowia, artykuły prasowe, transkrypty audycji radiowych itp.) z języka angielskiego na polski, studenci uczą się jak radzić sobie z pozornie łatwymi do przełożenia konstrukcjami i unikać pułapek. Ocena końcowa stanowi wypadkową ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie roku akademickiego.

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJA-TR-ZU-22.)

1. Wprowadzenie do rodzajów tłumaczeń: przedstawienie planu kursu, prezentacja materiałów i źródeł, wprowadzenie do rodzajów tłumaczeń pisemnych i ustnych.

2. Rozrywka (1): tłumaczenie tekstów, ćwiczenie leksykalne rozbudowujące

słownictwo z danego tematu.

3. Rozrywka (2): tłumaczenie tekstów, ćwiczenie leksykalne rozbudowujące

słownictwo z danego tematu.

4. Rodzaje mediów. Główne serwisy informacyjne UK, US i Polski (1):

przegląd mediów, serwisów informacyjnych USA, UK, Polski. Tłumaczenie

zdań i dłuższych fragmentów tekstów.

5. Rodzaje mediów. Główne serwisy informacyjne UK, US i Polski (2):

przegląd mediów, serwisów informacyjnych USA, UK, Polski. Tłumaczenie

zdań i dłuższych fragmentów tekstów.

6. Turystyka i geografia (1): nazwy geograficzne najważniejszych miejsc,

opisywanie cech geografii terenu, opis naturalnego pejzażu.

7. Podstawowe terminy naukowe, teksty popularnonaukowe (1):

powtórka z fizyki, biologii, chemii i matematyki w tłumaczeniu listy

dialogowej serialu komediowego o naukowcach. Interkulturowość,

poczucie humoru i odniesienia kulturowo-historyczne jako wyzwanie dla

tłumacza.

8. Podstawowe terminy naukowe, teksty popularnonaukowe (2):

powtórka z fizyki, biologii, chemii i matematyki w tłumaczeniu listy

dialogowej serialu komediowego o naukowcach. Interkulturowość,

poczucie humoru i odniesienia kulturowo-historyczne jako wyzwanie dla

tłumacza (ciąg dalszy). Tłumaczenie definicji zjawisk naukowych z różnych

dziedzin.

9. Sztuka (1): tłumaczenie tekstów, ćwiczenie leksykalne rozbudowujące

słownictwo z danego tematu, opis znanego dzieła sztuki i tłumaczenie

tekstu.

10. Sztuka (2): tłumaczenie tekstów, ćwiczenie leksykalne rozbudowujące

słownictwo z danego tematu, wprowadzenie do tematu muzyka,

instrumenty muzyczne.

11. Polityka i prawo (kluczowe kwestie polityczne obecne we

współczesnych mediach) (1): tłumaczenie konsekutywne i avista,

tłumaczenie pisemne fragmentów tekstów na temat równości płci.

12. Polityka i prawo (kluczowe kwestie polityczne obecne we

współczesnych mediach) (2): tłumaczenie konsekutywne i avista,

tłumaczenie pisemne fragmentów tekstów na temat ochrony środowiska.

13. Tłumaczenie typu in-class i korekta tekstu turystycznego. Test końcowy.

14. Podsumowanie materiału, tłumaczenie wyboru tekstów o różnej tematyce.

Literatura:

Baker, Mona. 2001. Routledge Encyclopaedia of translation studies. London and New York: Routledge.

Korzeniowska, Aniela and Piotr Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English translation – tricks of the trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pieńkoś, Jerzy. 2003. Podstawy pekładoznawstwaa od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Harmer J. and R. Rossner. 1991. More than words. Longman.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2002. English vocabulary in use – advanced. CUP.

Philips, Colin. Increase your wordpower. Altrovax Press.

Scheffler, Paweł 2005. Gramatyka angielska w zdaniach do tłumaczenia. LektorKlett.

Watcyn-Jones, P. Test your vocabulary 3. Penguin.

Watcyn-Jones, P. Test your vocabulary 4. Penguin.

Wellman,G. 1989. The Heinemann English wordbuilder. Heinemann.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. charakteryzuje różne teksty z dziedzin takich jak: turystyka, rozrywka, prawo itp.

2. stosuje się do zasad tłumaczenia tekstów w zależności od ich stylu i gatunku

3. dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekst

4. tłumaczy proste przykładowe teksty na język polski i angielski

5. rozwiązuje problemy tłumaczeniowe i wykorzystuje nowe słownictwo w tłumaczeniu

6. samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia

Metody i kryteria oceniania:

F – dyskusja podczas konwersatorium: stymulowanie dyskusji za pomocą pytań sprawdzających zrozumienie treści prezentacji; odwoływanie się do wiedzy uprzedniej studentów,

F – dyskusja podczas ćwiczeń, praca w parach, a następnie konfrontowanie wniosków na forum klasy,

F – testy cząstkowe ze słownictwa,

F – indywidualna praca nad polską lub angielską wersją tekstu; przedstawienie w dyskusji zastosowanych technik i strategii tłumaczenia, konfrontowanie rozwiązań,

F – dyskusja podczas konwersatorium, mająca na celu sprawdzenie umiejętności odróżniania błędów językowych od tłumaczeniowych,

F – weryfikacja zrozumienia analizy krytycznej tłumaczenia tekstu poprzez stymulowanie dyskusji,

F – dyskusja na temat rozwiązań i technik w tłumaczeniu ustnym,

P – test końcowy: sprawdzenie znajomości poznanego słownictwa, terminologii oraz umiejętności tłumaczenia,

P – tłumaczenie tekstu i wzajemna korekta tłumaczeniowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)