Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-TR-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski 2. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski 3. Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski


4. Wyrobienie umiejętności tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski w trybie dialogowym


5. Przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka angielskiego w wybranych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe pisemne i ustne


6. Rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku angielskim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

WA PNJA page, WA Moodle, Biblioteka Neofilologii Coll Novum.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Porównywanie tekstów źródłowych i docelowych, analiza użytych strategii tłumaczeniowych, dyskusja na temat metod tłumaczenia, tworzenie plakatów "Umiejętności i kompetencje tłumacza pisemnego".

2. Oglądanie filmów o pracy tłumaczy konferencyjnych w instytucjach Unii Europejskiej (np. The Whisperers), czytanie artykułów o rodzajach i podstawowych metodach tłumaczenia ustnego, prowadzenie dyskusji o wyzwaniach w pracy tłumaczy ustnych, tworzenie plakatów "Umiejętności i kompetencje tłumacza ustnego".

3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczenia pisemnego (pl-ang) następujących rodzajów tekstów: broszur turystycznych, ulotek reklamowych, reklam, prostych tekstów biznesowych, opisów, przepisów kulinarnych, przemówień. Poprawianie tłumaczeń wykonanych przez kolegów z grupy. Znajdowanie błędów w tekstach docelowych i omawianie ich z nauczycielem i kolegami z grupy.

4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczenia konsekutywnego/ ustnego: tłumaczenie prezentacji innych studentów, tłumaczenie przemówień politycznych, symulacje konferencji i spotkań biznesowych - tłumaczenie konsekutywne i liason. Wykonywanie tłumaczenia a vista: tłumaczenie ustne dokumentów i prezentacji w programie Power Point.

5. Opisywanie obrazków z wykorzystaniem słownictwa z danego tematu, odgrywanie scenek według scenariusza, z wykorzystaniem słownictwa z list tematycznych.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta#: Przygotowanie do ćwiczeń: ½ strony

tłumaczenia pisemnego, 1h x 7 zajęć 3,5

Praca własna studenta#:Przygotowanie prezentacji na zajęcia: 10

slajdów/prezentacja 3,5

Czytanie wskazanej literatury 5

Praca własna studenta: ćwiczenia z tłumaczenia ustnego: 2h na 8

zajęć 16

Przygotowanie do testów słownikowych 8

SUMA GODZIN 64


Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie słownictwa języka angielskiego w różnych rejestrach. Zajęcia w pierwszym semestrze koncentrują się na tłumaczeniach pisemnych, w drugim – na ustnych. Studenci przyswajają słownictwo z następujących rejestrów języka angielskiego:

1. Język turystyki

2. Język naukowy

3. Język środków masowego przekazu

4. Język specjalistyczny - sport

5. Język specjalistyczny bankowy

6. Język wystąpień publicznych

7. Język dowcipów

8. Język instrukcji

9. Język opowiadań

10. Język opisów

Zajęcia poświęcone każdemu rejestrowi powinny umożliwić studentom przyswojenie jak największego zasobu słownictwa charakterystycznego dla danego rejestru. W tym celu studenci przygotowują słowniczki tematyczne, które stanowią postawę do przygotowywania testów leksykalnych sprawdzających znajomość słownictwa z danego działu.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Język turystyki

2. Język naukowy

3. Język środków masowego przekazu

4. Język specjalistyczny – sport

5. Język specjalistyczny – bankowy

6. Język wystąpień publicznych

7. Język dowcipów

8. Język instrukcji

Literatura:

Douglas-Kozłowska, Ch. 1998. Difficult words in Polish-English translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korzeniowska, A., P. Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English translation. Tricks of the trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Macpherson, R. 1996. English for writers and translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Samuelsson-Brown, G. 1998. A practical guide for translators. Clevdon: Multilingual Matters Ltd.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Thomas, N., R. Towell (eds). 1985. Interpreting as a language teaching technique. London: Centre for Information on Language Teaching and Research

Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Ulotki, broszury, nagrania, materiały autentyczne przygotowywane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski

2. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski

3. zna zasady tłumaczenia pisemnego

4. zna zasady tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język angielski w trybie dialogowym

5. tłumaczy teksty napisane w języku polskim należące do wybranych rejestrów na język angielski

6. tłumaczy ustnie (konsekutywnie) wystąpienia wygłaszane w wybranych rejestrach w języku polskim na język angielski

7. stosuje nowo przyswojone słownictwo z różnych rejestrów języka angielskiego ze zrozumieniem

8. sprawnie komunikuje się w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych wykorzystując do tego nowo poznane słownictwo przyswojone podczas ćwiczeń tłumaczeniowych z języka polskiego na język angielski

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujace i P - podsumowujące):

1. F - dyskusja podczas zajęć;

2. F i P - sprawdzenie przygotowania do zajęć (krótkie sprawdziany na początku zajęć sprawdzające znajomość słownictwa);

3. F - obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre/ dobre plus oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, bardzo dobra ocena z testu końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, bardzo duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomości słownictwa, bardzo dobre i dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, bardzo dobra i/ lub dobra plus ocena z testu końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry (db; 4,0): dobra znajomości słownictwa, dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, dobra ocena z testu końcowego w każdym semestrze, zaangażowanie w pracę na zajęciach, obecność na zajęciach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dostateczna znajomości słownictwa, dobre i dostateczne oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, dobra/ dostateczna ocena z testu semestralnego, obecność na zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna znajomości słownictwa, zaliczenie tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu na ocenę dostateczną, zaliczenie testu semestralnego na ocenę dst, obecność na zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna znajomość słownictwa, brak tłumaczeń wykonywanych w domu i na zajęciach lub uzyskanie oceny niedostatecznej, brak oceny lub ocena niedostateczna z testu końcowego, nieobecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.