Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego III - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-3BA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego III - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Pisanie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/pnja/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych na poziomie C1.

2. Rozszerzanie biernego i czynnego zasobu słownictwa na poziomie C1.

3. Rozwijanie umiejętności rozumienia, analizowania i odnoszenia się do autentycznych materiałów angielskojęzycznych o dużym stopniu trudności.


----------------

2. (CW2) Pisanie


1. Opanowanie rozpoznawania i konstruowania argumentów oraz efektywnego komponowania esejów argumentacyjnych na tematy ogólne, wykorzystujących różne rodzaje argumentów (o długości ok. 600-700 słów).

2. Rozwinięcie technik krytycznego czytania i omawiania, analizowania i dyskutowania tekstów akademickich i mediowych.

3. Rozwinięcie i wsparcie umiejętności akademickich związanych z efektywnym wykorzystaniem źródeł, logiczną organizacją pracy dyplomowej i jej elementów (rozdziałów, sekcji, akapitów), zastosowaniem standardu bibliograficznego oraz właściwym posługiwaniem się odpowiednim słownictwem, gramatyką i stylem / rejestrem akademickim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

2. (CW2) Pisanie – moduł e-learningowy wspomagający pisanie prac dyplomowych.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zdany egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 2BA - poziom znajomości języka angielskiego B2+/C1.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


1. Ćwiczenia leksykalne w zakresie kolokacji, idiomów, wyrażeń potocznych etc.; nauka słownictwa w kontekście (czytanie i słuchanie); wykorzystanie słownictwa w wypowiedziach ustnych.

2. Ćwiczenia komunikacyjne; dyskusje w parach/grupach; debaty związane z tematami kursu; prezentacje/monologi przygotowywane przez studentów.

3. Czytanie i analizowanie długich i złożonych tekstów; pytania sprawdzające rozumienie tekstu; analizowanie odcieni znaczeniowych; odczytywanie znaczeń przekazywanych wprost i pośrednio; wyszukiwanie argumentów i motywów; wyszukiwanie konkretnych informacji; streszczanie tekstu; wykorzystanie materiałów multimedialnych związanych z tematyką kursu.


----------------

2. (CW2) Pisanie


1. Analiza przykładowych esejów, formułowanie argumentów i kontrargumentów; przygotowywanie konspektów (planów) esejów - praca indywidualna, w parach, w grupach; Wyszukiwanie argumentów z artykułów; formułowanie tezy w oparciu o informacje w przeczytanych tekstach, streszczanie argumentów - praca w parach, konsultacje z nauczycielem. Pisanie akapitów stanowiących różne części eseju (wstęp, akapity rozwinięcia, zakończenie)

2. Ćwiczenia z czytania krytycznego - analiza argumentów autora, identyfikacja założeń wstępnych i przesłanek; błędy logiczne w argumentach i tekstach - praca w parach i grupach, dyskusja ogólna

3. Pisanie i poprawa prac pisemnych (esejów) - w domu - oraz krótszych prac (np. pojedynczych akapitów) na zajęciach. Ćwiczenia z wybranych zagadnień na zajęciach (np. wyrażenia spajające), ćwiczenia podręcznikowe, poprawa błędów w przykładach; dyskusja problemów.

4. Ćwiczenia online (uzupełniający kurs e-learningowy), konsultacje z nauczycielem, zadanie ze streszczenia i syntezy źródeł.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów, nauka słownictwa, przygotowanie do testów, przygotowanie prezentacji) - 40

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4


----------------

2. (CW2) Pisanie


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 90

Praca własna studenta – Napisanie 5-6 esejów (prac domowych), wraz z 2-3 poprawami kazdego, konsultacjami z nauczycielem - 30

Praca własna studenta – pozostałe ćwiczenia językowe, czytanie i analiza tekstów oraz przygotowanie do egzaminu - 30

Praca własna studenta – ćwiczenia, konsultacje i poprawy związane z pracą dyplomową, oraz kurs e-learningowy wspomagający pisania pracy dyplomowej - 20

SUMA GODZIN - 170

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 5

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 3BA. Następny semestr: 15-PNJA-3BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 3BA. Następny semestr: 15-PNJA-3BA-22.)

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Treści kształcenia:

1. Treści związane z 8-10 blokami tematycznymi : Polityka i stosunki międzynarodowe; Praca i kariera; Sport, gry i fitness; Zagadnienia genderowe; Koncepty alternatywne; Psychologia; Kultura i sztuka; Rozrywka; Media i dziennikarstwo; Zagadnienia etyczne; Nauka i technologia; Edukacja.

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

3. Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

4. Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne.

----------------

2. (CW2) Pisanie

Treści kształcenia:

1. Szczegółowe poznanie części składowych eseju argumentatywnego: a) wstęp, rozwinięcie, konkluzje; b) tło, argument i kontr-argument, elementy łączące/przejściowe, teza i zdanie główne.

2. Poznawanie, analiza, dyskutowanie argumentów występujących w różnych typach tekstów i mediów (artykuły prasowe i naukowe, programy radiowe i telewizyjne), z uwzględnieniem typów argumentów oraz wymagań i błędów logicznych w wywodzie („logical fallacies”) (czytanie krytyczne).

3. Utrwalanie i rozwijanie słownictwa oraz struktur gramatycznych związanych z argumentacją oraz z różnymi dziedzinami tematycznymi współczesnego dyskursu - w mediach oraz w tekstach akademickich.

4. Pisanie (i nauka pisania) esejów argumentacyjnych na tematy ogólne i ogólnoakademickie o długości ok. 600-700 słów (min. 6 prac domowych oraz 2 prace klasowe).

5. Utrwalanie i rozwijanie umiejętności wspomagających pisanie tekstów badawczych/naukowych oraz zapobieganie (mimowolnemu) plagiatowaniu: a) prawidłowego posługiwania się informacją z tekstu źródłowego (dobór techniki, zgodność z WA Stylesheet); b) streszczanie (m.in. kompresja tekstu 1,000 do 250 słów); c) synteza informacji z kilku źródeł w jednym tekście.

6. Konsultacje indywidualne z próbkami prac dyplomowych, wspomagające ich redakcję: ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących języka i stylu wypowiedzi, mikro-organizacji tekstu (akapity, logika) oraz innych.

Literatura:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

McCarthy, M. and F. O'Dell. 2002. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press.

Side, R. and G. Wellman. 2002. Grammar and Vocabulary for CAE and CPE. Cambridge University Press.

O'Connel, S. Focus on Advanced English: CAE Grammar Practice. Longman

Phillips, C. Expand Your Vocabulary. AltraVox.

----------------

2. (CW2) Pisanie

Argumentative & expository writing:

Ramage, J.D. & Bean, J.C. 1998. Writing Arguments

Rosenwasser, D.S. 2000. Writing analytically.

Rottenberg, A.T. 1997. The structure of argument

Ramsey, F.H. 1998. The Little, Brown Handbook

Smalzer, W. 1996. Write to be read

Academic writing:

Bell, J. 1996. Doing Your Research Project: A Guide for First Time Researchers in Education and Social Science

Hult, C.A. 1996. Researching and Writing: An Interdisciplinary Approach

Jordan, R. 1996. Academic Writing

Jordan, R. 1997. English for Academic Purposes

MacPherson, R. 1994.University English

Oshima, A. & Hogue, A. 1999. Writing Academic English

Trimbur, J 1998. The Call to Write

Walker, M. 1993. Writing Research Papers: A Norton Guide

Critical/academic reading:

Glendinning, E.H. & Holmström, B. 1992. Study reading: a course in reading skills for academic purposes

Lutz, W. & Brent, H. 1990. The Critical Reader

Efekty uczenia się:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z różnych dziedzin na poziomie zaawansowanym wyższym.

2. Potrafi formułować rozbudowane, przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych.

3. Czyta ze zrozumieniem długie teksty o dużym stopniu trudności z różnych dziedzin.

----------------

2. (CW2) Pisanie

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi napisać logicznie skonstruowany esej argumentacyjny o długości 600-700 słów na dowolny etap ogólny, także w warunkach ograniczenia czasowego (do 3h).

2. Potrafi poddać krytycznej analizie dowolny tekst i zawarte w nim argumenty i poglądy.

3. Potrafi formułować opinie i bronić ich posługując się różnymi rodzajami argumentów.

4. Dostrzega i potrafi usunąć w tekście pracy dyplomowej podstawowe usterki dotyczące: streszczania i syntetyzowania informacji ze źródeł (w tym unikania plagiatu), logiki i organizacji tekstu (rozdziału, sekcji, akapitu), poprawnego zastosowania słownictwa akademickiego, gramatyki i stylu wypowiedzi, oraz głównych nieścisłości w posługiwaniu się standardem bibliograficznym (WA Stylesheet).

Metody i kryteria oceniania:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Metody oceniania:

F - testy leksykalne; monitorowanie wypowiedzi ustnych

F - ocenianie spontanicznych wypowiedzi i przygotowanych prezentacji

F - Monitorowanie w czasie zajęć

P – pisemny i ustny egzamin końcowy

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

----------------

2. (CW2) Pisanie

Metody oceniania:

F - prace pisemne, w tym oceniane specjalnym arkuszem oceniającym;

F - komentarz nauczyciela do napisanych esejów;

F – prezentacje;

F - dyskusje w klasie i grupie;

F – konsultacja z nauczycielem;

F - ćwiczenia w kursie e-learningowym;

P – ocena (wynik punktowy) kursu e-learningowego;

P - egzamin pisemny i ustny;

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska, Iwona Łęska-Drajerczak, Anna Rogos-Hebda, Paulina Zagórska, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale, Robert France, Sabrina Haenze, Anna Jelec, Shane Nahumko, Paul Newsham, Colin Phillips, Marcin Turski, Timothy Williams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska, Karolina Krawczak-Glynn, Agnieszka Lijewska, Paulina Łęska-Bayraktar, Shane Nahumko, Anna Rogos-Hebda, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Thomas Anderson, Jack Hutchens, Anna Jelec, Shane Nahumko, Paul Newsham, Colin Phillips, Timothy Williams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale, Selen Goncu Karabacak, Shane Nahumko, Paul Newsham, Ewa Olszewska, Colin Phillips
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale, Shane Nahumko, Paul Newsham, Colin Phillips
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk
Prowadzący grup: Thomas Anderson, John Casale, Shane Nahumko, Paul Newsham, Colin Phillips
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)