Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - 1. Fonetyka; 2. Mówienie; 3. Pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-1MA-ZU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - 1. Fonetyka; 2. Mówienie; 3. Pisanie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/PNJA_1MA_parttime
Punkty ECTS i inne: 18.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) Fonetyka


1. Utrwalanie i uzupełnianie braków w umiejętności artykulacji dźwięków angielskich we wszystkich kontekstach allofonicznych, z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

2. Ekspozycja na zróżnicowane warianty wymowy.

3. Wyrobienie umiejętności świadomego kontrolowania swojej wymowy i niezależnej pracy nad nią.

--------------------


2. (CW2) Mówienie


1. Konsolidowanie umiejętności komunikacyjnych na poziomie C1/C1+.

2. Rozszerzanie biernego i czynnego zasobu słownictwa na poziomie C1/C1+.

3. Rozwijanie umiejętności rozumienia, analizowania i odnoszenia się do autentycznych materiałów angielskojęzycznych o dużym stopniu trudności.

4. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie zaawansowanym wyższym.

5. Doskonalenie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej.

6. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów angielskojęzycznych.

7. Rozszerzenie umiejętności gramatycznych na poziomie C1+.

8. Opanowanie zasad budowy wybranych form i struktur gramatycznych.

9. Opanowanie zasad użycia – z uwzględnieniem rejestru i kontekstu - wybranych form i struktur gramatycznych.

10. Opanowanie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu form oraz użycia wybranych struktur gramatycznych w kontrolowanych ćwiczeniach i zadaniach językowych.

--------------------


3. (CW3) Pisanie


1. Ugruntowanie ogólnych umiejętności pisarskich i doprowadzenie ich do poziomu C1/C2 w zakresie pisania esejów, interpunkcji, emfazy, gramatyki na poziomie zdania.

2. Pogłębienie umiejętności stosowania ogólno-akademickich konwencji w tworzeniu tekstu: interpretacji, streszczenia, parafrazowania i syntezy źródeł w tekście własnym, logicznego wywodu na poziomie akapitu i eseju, właściwego doboru środków językowych.

3. Pogłębienie umiejętności krytycznego myślenia oraz logicznego i przekonującego wyrażania myśli i poglądów w odniesieniu do różnych tematów bieżących i akademickich.

4. Poszerzenia repertuaru zasobów językowych (w tym gramatyki i słownictwa), stylistycznych i retorycznych oraz innych technik stosowanych przez piszących w języku angielskim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

1. (CW1) Fonetyka: nie dotyczy

2. (CW2) Mówienie: nie dotyczy

3. (CW3) Pisanie: nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 2 stopnia na kierunku filologia angielska, poziom biegłości językowej C1/C1+.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

1. (CW1) Fonetyka

Strona WA PNJA, WA Moodle, Biblioteka Neofilologii Collegium Novum.

--------------------


2. (CW2) Mówienie

Strona WA PNJA, WA Moodle, Biblioteka Neofilologii Collegium Novum.

--------------------


3. (CW3) Pisanie

Strona WA PNJA, WA Moodle, Biblioteka Neofilologii Collegium Novum.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) Fonetyka


1. Opisy artykulacyjne dźwięków mowy

2. Słuchanie tekstów modelowych i powtarzanie

3. Ćwiczenia utrwalające (dryle)

4. Głośne czytanie: dialogów i tekstów

5. Ćwiczenia transkrypcji fonemicznej

6. Ekspozycja na autentyczne źródła - BBC, NPR, TED Talks, itp.

7. Prezentacje ustne

8. Konsultacje indywidualne

--------------------


2. (CW2) Mówienie


1. Ćwiczenia leksykalne w zakresie kolokacji, idiomów, wyrażeń potocznych etc.; nauka słownictwa w kontekście (czytanie i słuchanie); wykorzystanie słownictwa w wypowiedziach ustnych.

2. Ćwiczenia komunikacyjne; dyskusje w parach/grupach; debaty związane z tematami kursu; prezentacje/monologi przygotowywane przez studentów.

3. Czytanie i analizowanie długich i złożonych tekstów; pytania sprawdzające rozumienie tekstu; analizowanie odcieni znaczeniowych; odczytywanie znaczeń przekazywanych wprost i pośrednio; wyszukiwanie argumentów i motywów; wyszukiwanie konkretnych informacji; streszczanie tekstu; wykorzystanie materiałów multimedialnych związanych z tematyką kursu.

4. Ćwiczenia gramatyczne z wybranego podręcznika.


--------------------


3. (CW3) Pisanie


1. Dyskusja w grupie zadanych do przeczytania tekstów. Analiza materiałów źródłowych (streszczanie tekstów, wypisywanie odpowiednich danych, parafraza)

2. Pisanie i korekta esejów, streszczeń, akapitów w czasie zajęć i w domu

3. Ćwiczenie z wybranych zagadnień (słownictwo, gramatyka użytkowa, interpunkcja, struktura zdania, akapitu, części eseju)

4. Pisemna prace domowe – omawianie przykładowych prac, typowych błędów i ich poprawa, wzajemne poprawianie prac.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

18 ECTS (za cały kurs PNJA 4)

Skrócony opis:

1. (CW1) Wymowa

Celem kursu jest ugruntowanie zdobytych dotychczas umiejętności fonetycznych. Szczególna uwaga jest zwrócona na fonetykę segmentalną, tzn. prawidłową artykulację amerykańskich/brytyjskich samogłosek i spółgłosek.

2. (CW2) Mówienie

Celem kursu jest doskonalenie sprawności mówienia w języku angielskim, w szczególności poszerzanie zakresu słownictwa oraz poprawienie płynności i umiejętności argumentowania. Cel ten realizowany jest poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń w czasie zajęć, takich jak praca z książką do słownictwa na poziomie zaawansowanym, debaty, odgrywanie ról, symulacje itp.

3. (CW3) Pisanie

Kurs Języka Pisanego dla MA1 ma za zadanie doskonalenie umiejętności w zakresie pisania w taki sposób, aby rozwijać u studentów zdolność logicznego myślenia oraz zachęcać ich do rozwijania własnego indywidualnego stylu, którego kluczowymi cechami będą zasadność, precyzja, jednorodność i spójność.

Pełny opis:

1. (CW1) Fonetyka

1. Wprowadzenie do kursu. Nagrania diagnostyczne spontanicznych

wypowiedzi studentów. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

2. Akcent wyrazowy, rytm, intonacja, formy słabe

3. Spółgłoski i zbitki spółgłoskowe

4. Samogłoski i dyftongi

--------------------

2. (CW2) Mówienie

1. Wprowadzenie do kursu: przedstawienie sylabusa i omówienie wymagań

oraz bloków tematycznych. Ćwiczenia leksykalne i spontaniczne

wypowiedzi ustne.

2. Blok 1: Praca i kariera (Work and careers)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

3. Blok 2: Sport, gry i fitnes (Sport, games and fitness)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

4. Blok 3: Równość płci (Gender issues)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

5. Blok 4: Alternatywne poglądy (Alternative ideas)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

6. Blok 5: Psychologia (Psychology)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne. Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

7. Blok 6: Sztuka i kultura (Arts and culture)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

8. Blok 7: Rozrywka (Entertainment)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

9. Blok 8: Media i środki masowego przekazu (Media and journalism)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

10. Blok 9: Problemy etyczne (Ethical issues)

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w

ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach

zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały

audiowizualne.

Zadanie domowe: przygotowanie materiału gramatycznego do testu

sprawdzającego materiał na podstawie podręcznika gramatycznego.

11. Egzamin Próbny Pisemny (1 semestr)

12. Konsultacje indywidualne: omówienie wyników egzaminu ustnego 15-

13. Egzamin Próbny Pisemny (2 semestr)

14. Egzamin Próbny Ustny (1 semestr)

15. Podsumowanie kursu: ćwiczenia wypowiedzi ustnej z wykorzystaniem

pytań egzaminacyjnych.

3. (CW3) Pisanie

1. Utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji eseju

akademickiego argumentacyjnego (wstęp, teza, akapity, rozwinięcia,

metody zawierania kontr-tezy, efektywność zakończenia, logika i spójność

wywodu)

2. Powtórzenie, pogłębieniem lub wprowadzenie umiejętności makro

związanych z pisaniem i korektą tekstów na poziomie zaawansowanym:

istotne struktury gramatyczne (typu zdań), struktury stylistyczno-retoryczne

(anty-teza, paralelizm, zdania emfatyczne), efektywne słownictwo i

frazeologia dla kontroli spójności tekstu, itp.

3. Pogłębienie umiejętności badawczych – przygotowanie i korekta 4

esejów (300) słów, gdzie łączy własne treści z materiałami źródłowymi i

stosuje podstawy standardu dokumentacyjnego WA stylesheet.

4. Utrwalenie/pogłębienie/wprowadzenie umiejętności efektywnego

streszczania i parafrazowania tekstów pisemnych lub nagranych,

akademickich i prasowych (do 300 słów)

5. Pogłębienie i ćwiczenie umiejętności pisania esejów (do 350-430 słów) w

oparciu o różne materiały źródłowe na czas (przygotowanie do egzaminu)

6. Pogłębienie umiejętności krytycznego odbioru i dyskutowania tekstów

oraz zawartych w nich argumentów, myśli i przekonań autorów

Literatura:

1. (CW1) Fonetyka

Słowniki:

Jones, D. 2006. Cambridge English pronouncing dictionary. (17th edition by P. Roach, J. Hartman i J. Setter. With CD-ROM.) CUP.

Wells, J. 2008. Longman pronunciation dictionary. (3rd edition. With CD-ROM.) Pearson Education.

Podręczniki:

Wymowa brytyjska:

Bowler, B. i S. Cunningham. 1991. Headway (Intermediate and Upper Intermediate) pronunciation. OUP.

Bradford, B. 1988. Intonation in context. CUP.

Brazil, D. 1994. Pronunciation for advanced learners of English. CUP.

Cook, V.J. 1975. Active intonation. Longman.

Espeseth, M. 1999. Academic listening encounters. CUP.

Gimson, A.C. 1975. A practical course of English pronunciation. Edward Arnold.

Hancock, M. 1995. Pronunciation games. CUP.

Hancock, M. 2003. English pronunciation in use (Intermediate). CUP. [With audio CDs and CD-ROM.]

Hewings, M. 2007. English pronunciation in use (Advanced). CUP. [With audio CDs and CD-ROM.]

Jones, L. 1977. Functions of English. CUP.

Munro Mackenzie, M.D. 1967. Modern English pronunciation practice. Longman.

Morris-Wilson, I. 1984. English phonemic transcription. Blackwell.

Mortimer, C. 1984. Elements of pronunciation. CUP.

Nadstoga, Z. i W. Sobkowiak. 1997. The lighter side of English. Wiedza Powszechna.

O’Connor, J.D. 1967. Better English pronunciation. CUP.

O’Connor, J.D. 1971. Advanced phonetic reader. CUP.

O’Connor J.D. 1973. Phonetic drill reader. CUP.

O’Connor, J.D. i G.F. Arnold 1973. Intonation of colloquial English. (2nd ed.) Longman.

O’Connor, J.D. i J. Fletcher. 1991. Sounds English. Longman.

Ponsonby, M. 1982. How now, brown cow? Pergamon Press.

Reszkiewicz, A. 1981. Correct your English pronunciation. PWN.

Sawala K., T. Szczegóła, M. Jankowski, i J. Weckwerth. 2015. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.2 (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World – Oficyna Wydawnicza Atena.

Thompson, I. 1985. Intonation practice. OUP.

Trim, J.L.M. 1965. English pronunciation illustrated. CUP.

Vaughan-Rees, M. 1994. Rhymes and rhythm: A poem-based course for English pronunciation. Macmillan.

Wells, J. 2006. English intonation: An introduction. CUP. [With audio CD.]

Wymowa amerykańska:

Baker, A. 2006. Sheep or ship? Cambridge: Cambridge University Press.Cook, A. 2000. American accent training. A guide to speaking and pronouncing colloquial American English. (2nd ed.) Hauppauge, NY: Barrons.

Gilbert, J.B. 1984. Clear speech. CUP.

Sawala K., T. Szczegóła, M. Jankowski, i J. Weckwerth. 2015. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.2 (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World – Oficyna Wydawnicza Atena.

--------------------

2. (CW2) Mówienie

Side and G. R. Wellman. 2007. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency.

Matasek, Maciej. 2003. English advanced vocabulary and structure Practice. Handybooks.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2002. English vocabulary in use – advanced. CUP.

Philips, Colin. Increase your wordpower. Altrovax Press.

Scheffler, Paweł 2005. Gramatyka angielska w zdaniach do tłumaczenia. LektorKlett.

Skipper, M. 2002. Advanced grammar and vocabulary. Express Publishing.

Watcyn-Jones, P. Test your vocabulary 3. Penguin.

Watcyn-Jones, P. Test your vocabulary 4. Penguin.

Wellman,G. 1989. The Heinemann English wordbuilder. Heinemann.

--------------------

3. (CW3) Pisanie

Bean, John i Marius Richard. 1985. The McGraw-Hill Self-Study College Workshop. NY: McGraw Hill. Com.

Davis, Jason i Rhonda Liss. 2006. Effective Academic Writing.3 The Essay. Oxford, New York: OUP.

Hult, C. A. 1996. Researching and Writing: An Interdisciplinary Approach. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Jordan, Robert Richard. 1999. Academic Writing Course.London: Longman.

Leki, Ilona. 1989. Academic Writing. Techniques and Tasks. New York: St. Martin's Press.

McCarthy, Michael i Felicity O'Dell. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.

Oshima, Alice i Ann Houge. 2006. Writing Academic English. London: Longman.

Resenwasser, David S. 2000. Writing Analytically. Boston: Wadsworth Publishing Company.

Efekty uczenia się:

1. (CW1) Fonetyka

Po zaliczeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Produkuje dźwięki brytyjskiej lub amerykańskiej angielszczyzny z zachowaniem niezbędnych kontrastów allofonicznych i fonemicznych.

2. Rozróżnia warianty wymowy angielszczyzny brytyjskiej i amerykańskiej. Jest świadomy różnic stylistycznych w kontekstach społecznych.

3. Potrafi świadomie kontrolować produkowane dźwięki, w sytuacji spontanicznej wypowiedzi; potrafi świadomie pracować nad wymową własną oraz opisać wykonywane gesty artykulacyjne.

--------------------

2. (CW2) Mówienie

Po zaliczeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z różnych dziedzin na poziomie C1/C1+, z uwzględnieniem odcieni znaczeniowych, idiomów i kolokwializmów.

2. Swobodnie formułuje szczegółowe, logiczne, przejrzyste i płynne wypowiedzi ustne z zachowaniem poprawności gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej w szerokim zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych.

3. Rozumie i poprawnie interpretuje praktycznie każdy rodzaj języka pisanego i mówionego, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio.

4. Rozumie różnice kontekstualne i znaczeniowe między różnorodnymi strukturami gramatycznymi w języku angielskim na poziomie (C1/C1+) i omawia je, posługując się odpowiednim zasobem stosownej terminologii.

5. Potrafi samodzielnie pracować nad doskonaleniem własnej znajomości gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

--------------------

3. (CW3) Pisanie

Po zaliczeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Potrafi konstruować różnej długości (120-450 słów) teksty ogólno-akademickie (akapity, eseje argumentacyjne, streszczenia) łącząc spójnie własne treści i tezy z materiałami źródłowymi.

2. Potrafi czytać ze zrozumieniem i dyskutować o tekstach o dowolnej długości w języku angielskim, również spoza obszaru swoich zainteresowań, wyodrębniając główne i podrzędne wątki i argumenty, oraz styl i nastawienie autora.

3. Potrafi jasno i zwięźle, stosując poprawną gramatykę i styl, przedstawić w formie pisemnej poglądy i opinie, także w warunkach ograniczenia czasowego i w odniesieniu do skomplikowanych tematów.

4. Potrafi wyróżnić w tekście rózne rodzaje błędów w konstrukcji zdania, typy zdań, błędy w interpunkcji I w emfazie.

Metody i kryteria oceniania:

1. (CW1) Fonetyka

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – sprawdzanie przygotowania do zajęć, monitorowanie pracy na zajęciach, ocena nagrań diagnostycznych i zaliczeniowych oraz ćwiczeni w transkrypcji, ocena ćwiczeń na rozumienie ze słuchu;

Kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

2. (CW2) Mówienie

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

1. F – Monitorowanie w czasie zajęć

2. F – Monitorowanie wypowiedzi ustnych; ocenianie przygotowanych prezentacji

3. F – Testy leksykalne

4. P – Ustny egzamin próbny (1x)

5. P – Pisemny egzamin próbny (2x)

6. P – Pisemny i ustny egzamin końcowy

Kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

--------------------

3. (CW3) Pisanie

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

1. F – dyskusja na forum grupy i w podgrupach, streszczanie teksów

2. F – wykonywanie ćwiczeń na zajęciach w celu przyswojenia i utrwalenia materiału

3. F – prace pisemne sprawdzanie specjalnym arkuszem ocen

4. P – egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5).

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bronk-Bacon
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Mateusz Jekiel, Michał Mostowski, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bronk-Bacon, Mateusz Jekiel, Elżbieta Wilczyńska, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Mateusz Jekiel, Michał Mostowski, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Mateusz Jekiel, Małgorzata Kul, Ewa Olszewska, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Mateusz Jekiel, Małgorzata Kul, Ewa Olszewska, Elżbieta Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)