Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego IV - 1. Mówienie; 2. Pisanie; 3. Gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-1MA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego IV - 1. Mówienie; 2. Pisanie; 3. Gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/pnja/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) Mówienie:

1. Konsolidowanie umiejętności komunikacyjnych na poziomie C1/C1+.

2. Rozszerzanie biernego i czynnego zasobu słownictwa na poziomie C1/C1+

3. Rozwijanie umiejętności rozumienia, analizowania i odnoszenia się do autentycznych materiałów angielskojęzycznych o dużym stopniu trudności


--------------------

2. (CW2) Pisanie:

1. Ugruntowanie ogólnych umiejętności pisarskich i doprowadzenie ich ponad poziom C1/C1+.

2. Pogłębienie umiejętności stosowania ogólno-akademickich konwencji w tworzeniu tekstu: interpretacji, streszczania i syntezy źródeł w tekście własnym, logicznego wywodu, konsekwentnego stosowania standardu bibliograficznego, właściwego doboru środków językowych.

3. Pogłębienie umiejętności krytycznego myślenia oraz logicznego i przekonujacego wyrażania myśli i poglądów także w odniesieniu do skomplikowanych tematów i problemów - społecznych, ogólno-naukowych, kulturowych (w zakresie kultury w krajach anglojęzycznych).

4. Poszerzenie repertuaru zasobów językowych (w tym gramatyki użytkowej i słownictwa), stylistycznych i retorycznych oraz innych technik stosowanych przez piszących w języku angielskim.


--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

1. Opanowanie zasad budowy wybranych form i struktur gramatycznych.

2. Opanowanie zasad użycia – z uwzględnieniem rejestru i kontekstu - wybranych form i struktur gramatycznych.

3. Opanowanie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu form oraz użycia wybranych struktur gramatycznych w kontrolowanych ćwiczeniach i zadaniach językowych. 4. Uzyskanie umiejętności korzystania z narzędzi korpusowych w celu rozwijania własnej wiedzy gramatycznej oraz oceny poprawności stuktur gramatycznych. 5. Uzyskanie umiejętności analizy tekstów angielskich pod względem użycia w nich struktur gramatycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

TAK częściowo: Moodle – materiały, proste zadania językowe, dyskusja online, gospodarowanie zadaniami pisemnymi i poprawami, peer feedback.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 2. stopnia na kierunku filologia angielska, poziom biegłości językowej C1/C1+ .

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) Mówienie:

1. Ćwiczenia leksykalne w zakresie kolokacji, idiomów, wyrażeń potocznych etc.; nauka słownictwa w kontekście (czytanie i słuchanie); wykorzystanie słownictwa w wypowiedziach ustnych.

2. Ćwiczenia komunikacyjne; dyskusje w parach/grupach; debaty związane z tematami kursu; prezentacje/monologi przygotowywane przez studentów.

3. Czytanie i analizowanie długich i złożonych tekstów; pytania sprawdzające rozumienie tekstu; analizowanie odcieni znaczeniowych; odczytywanie znaczeń przekazywanych wprost i pośrednio; wyszukiwanie argumentów i motywów; wyszukiwanie konkretnych informacji; streszczanie tekstu; wykorzystanie materiałów multimedialnych związanych z tematyką kursu


--------------------

2. (CW2) Pisanie:

1. Dyskusja w grupie zadanych do przeczytania tekstów, pisanie streszczeń, analiza materiałów źródłowych (streszczanych tekstów, danych wykorzystywanych w pracach klasowych itp.)

2. Pisemne prace domowe - dłuższe eseje badawcze, eseje pisane na zajęciach, omawianie przykładów prac, typowych błędów, i ich poprawa, wzajemne poprawianie prac (wskazywanie problemów).

3. Ćwiczenia z wybranych zagadnień na zajęciach (np. słownictwo retoryczne, gramatyka użytkowa), poprawa błędów w przykładach; dyskusja na temat wybranych tematów.


--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

1. Rozwiązywanie ćwiczeń poświęconych poszczególnym zagadnieniom gramatycznym w zróżnicowanej formie (test wielokrotnego wyboru, transformacje, uzupełnianie luk, poprawa błędów, zastosowanie formy docelowej w krótkich wypowiedziach ustnych lub pisemnych) w ramach pracy w parach, grupach, indywidualnej/

2. Rozwiązywanie ćwiczeń poświęconych różnym zagadnieniom leksykalno-gramatycznym w formacie egzaminacyjnym (np. słowotwórstwo, uzupełnianie luk) w ramach pracy w parach, grupach lub indywidualnej.

3. Zachęcanie studentów do self- and peer correction.

4. Wyjaśnianie zagadnień teoretycznych na właściwych przykładach z wykorzystaniem handoutów i/lub prezentacji Power Point (przez nauczyciela i/lub studentów).

5. Konsultacje indywidualne.

6. Rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń leksykalnych w formacie egzaminacyjnym (np. Word formation, gapped sentences, open-cloze, test wielokrotnego wyboru).

7. Rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych poświęconych różnym zagadnieniom w formacie egzaminacyjnym (np. open-cloze, multiple choice, transformacje, poprawa błędów).

8. Łączenie różnych umiejętności językowych w ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych: słuchanie, pisanie, mówienie.

9. Umożliwienie studentom przygotowania dodatkowych ćwiczeń, np. z zakresu słowotwórstwa, i wkomponowanie ich w zajęcia.

10. Testy leksykalno-gramatyczne poświęcone przerobionym zagadnieniom.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. (CW1) Mówienie:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60 h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów, nauka słownictwa, przygotowanie do testów, przygotowanie prezentacji) - 40 h

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego - 20 h

SUMA GODZIN: 120 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 5


--------------------

2. (CW2) Pisanie:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem (w tym napisanie 4 esejów klasowych) - 60 h

Praca własna studenta – Przygotowanie i napisanie 2-3 esejów (1,500 słów), wraz z 1-2 poprawami, dokumentacją zrodeł, konsultacjami z nauczycielem - 50 h

Praca własna studenta – pisanie i poprawa 1-2 streszczeń, ćwiczenia jezykowe, czytanie i analiza tekstów, przygotowanie do dyskusji klasowych - 20 h

Praca własna studenta – przygotowanie do egzaminu i pozostałe konsultacje z nauczycielem - 10 h

SUMA GODZIN : 140 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 5


--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60 h

Praca własna studenta (czytanie zadanej literatury, wykonywanie zadań domowych) - 30 h

Praca własna studenta – przygotowanie do egzaminu i pozostałe konsultacje z nauczycielem - 20 h

SUMA GODZIN - 110

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4 ECTS


--------------------

OGÓLEM liczba punktów ECTS – 14

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 1MA. Następny semestr - 15-PNJA-1MA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 1MA. Następny semestr - 15-PNJA-1MA-22.)

Tresci kształcenia:

1. (CW1) Mówienie:

1.Treści i słownictwo związane z 8-10 blokami tematycznymi: Polityka i stosunki międzynarodowe; Praca i kariera; Sport, gry i fitness; Zagadnienia genderowe; Koncepty alternatywne; Psychologia; Kultura i sztuka; Rozrywka; Media i dziennikarstwo; Zagadnienia etyczne; Nauka i technologia; Edukacja.

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

3. Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

4. Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne.

--------------------

2. (CW2) Pisanie:

1. Utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji esejów akademickich - ekspozycyjnych i argumentacyjnych (wstęp, teza, akapity rozwinięcia, metody zawierania kontr-tezy, efektywność konkluzji, logika.) oraz powtórzenie i/lub pogłębienie umiejętności mikro związanych z pisaniem i korektą tekstów na poziomie zaawansowanym: istotne struktury gramatyczne, struktury stylistyczno-retoryczne (np. antyteza, paralelizm), efektywne słownictwo i frazeologia dla kontroli spójności i tekstu itp.

2. Pogłębienie umiejętności badawczych - Przygotowanie, napisanie i korekta 2-3 dluższych, pogłębionych esejów akademickich w oparciu o źródła bibliograficzne realizujących jeden wybrany przez studenta obszar tematyczny (np. "środowisko naturalne"), z zachowaniem podstaw standardu dokumentacyjnego WA Stylesheet.

3. Pogłębienie umiejętności sprawnego pisania krótszych (400+ słów) tekstów informacyjnych i argumentacyjnych: eseje klasowe pisane na czas w oparciu o różnego typu materiały źródłowe (tekst, obraz, dane statystyczne) (Zadania przygotowujące do egzaminu).

4. Utrwalenie / pogłębienie umiejętności efektywnego streszczania dłuższych tekstów (ok. 1,000-1,500 słów) - akademickich oraz prasowych.

5. Pogłębienie umiejętności krytycznego odbioru i dyskutowania tekstów i zawartych w nich argumentów, myśli, przekonań itp. autorów.

--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

1. Omówienie teorii dotyczącej struktur i użycia następujących zagadnień gramatycznych: Tenses: Simple Present vs. Present Cont.; Tenses: Speaking about the future; Tenses: Simple Past vs Past Cont.; Tenses: Present Perfect; Tenses: Present Perfect (2) – all aspects plus contrasts with Simple Past (PLUS: since, ago, for how long, etc.); Tenses: Present Perfect Cont. (vs. other tenses) Tenses: Past Perfect (vs. other tenses); Tenses: Past Perfect and Past Perfect Cont (vs. other tenses); Nouns and noun phrases; Pronouns; Number and quantity; Quantifiers and demonstratives; Articles; Infinitive vs Gerund; Reported speech – Time sequence; Conditionals: 1st vs 2nd; Conditionals: 1st vs 2nd vs. 3rd; Conditionals: 1st vs 2nd vs. 3rd vs. mixed; Phrasal Verbs; Passive and hearsay reporting + Causatives; Modal verbs; Prepositions and prepositional phrases; Relative Clauses; Unreal Past + Subjunctive; Inversion and Emphasis; Comparison; Conjunctions and linking clauses; Gerund vs Infinitive; Participle clauses; Fixed phrases and idiomatic expressions.

2. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego: parafraza, test luk, rozumienie tekstu pisanego, słowotwórstwo, test gramatyczny wielokrotnego wyboru i odnajdywanie błędów.

3. Ćwiczenia z użycia narzędzia THE CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH (COCA).

4. Praca na autentycznych tekstach angielskich.

Literatura:

1. (CW1) Mówienie:

Newbrook, J. and J. Wilson. 2001. New Proficiency Gold Coursebook. Pearson-Longman

Mann, R., J. Newbrook and J.Wilson. New Proficiency Gold Exam Maximiser. Pearson-Longman

O'Connel, S. 1995. Focus on Proficiency. Nelson

Duckworth, M. and K. Gude. 1994. Proficiency Masterclass. OUP.

--------------------

2. (CW2) Pisanie:

Bell, J. 1996. Doing Your Research Project: A Guide for First Time Researchers in Education and Social Science

Hult, C.A. 1996. Researching and Writing: An Interdisciplinary Approach

Jordan, R. 1996. Academic Writing

Jordan, R. 1997. English for Academic Purposes

MacPherson, R. 1994. University English

Oshima, A. & Hogue, A. 1999. Writing Academic English

Rosenwasser, D.S. 2000. Writing analytically.

Trimbur, J .1998. The Call to Write

Walker, M. 1993. Writing Research Papers: A Norton Guide

Glendinning, E.H. & Holmström, B. 1992. Study reading: a course in reading skills for academic purposes

Lutz, W. & Brent, H. 1990. The Critical Reader.

--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

Pozycje obowiązkowe:

MyGrammarLab, 2012, M. Foley and D. Hall

Advanced Grammar in Use, 1999, M. Hewings

Macmillan English Grammar in Context Advanced, 2008, M. Vince

Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, 2007, R. Side and G. Wellman

Practical English Usage Diagnostic Tests, 2010, M. Swan and D. Baker

Practical English Usage, 2005, M. Swan

Pozycje uzupełniające:

Alexander, L.G. 1988. Longman English Grammar. Longman.

Allsop, J. 1991. Penguin English tests. Penguin Books.

Aspinall, T. Capel A. 2002. Advanced Masterclass CAE. OUP.

Bell, J. Gower R. 2005. Advanced expert CAE. Longman.

Bourke, K. 2003. Test It, Fix It: English Verbs and Tenses. Intermediate. OUP.

Bywater, F.V. 1982. A Proficiency Course in English with Key. Hodder and Stoughton.

Carter, R, and McCarthy, M. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. CUP.

Evans, V. 2002a. CPE Use of English. Express Publishing.

Evans, V. 2002b. Entry tests CPE 2. Express Publishing.

Foley, M. & D. Hall.2012. My Grammar Lab Advanced C1/C2. Pearson.

French, A. 2003. CAE Testbuilder. Tests that Teach. Oxford: Macmillan.

Gethin, H. 1992. Grammar in Context. Proficiency Level English. Nelson.

Graver, B.D. 1990. Advanced English Practice. OUP.

Harrison, M. 2000. Proficiency Testbuilder. Macmillan.

Harrison, M. 2002. New Proficiency Testbuilder. Macmillan

Hewings, M. 2006. Advanced Grammar in Use. CUP.

Hewings, M. 2009. Grammar for CAE & proficiency. CUP.

Hurford, J. 2000. Grammar. A Student’s Guide. CUP.

Kaczmarski P. & Kaczmarski S. 1995. Testy z języka angielskiego. Wiedza Powszechna.

Kenny N. & Newbrook J. 2010. CAE Practice Tests Plus. Longman.

Kiljan, K. 2003. 1000 Trios. Handybooks.

Leech, G. 1987. Meaning and the English verb. Longman

Leech, G. 1989. An A-Z of English grammar and usage. Edward Arnold.

Lewis, M. 1986. The English verb. CUP.

Matasek, M. 1997. English Advanced Vocabulary and Structure Practice. Altravox Press.

Matasek. M. 2003. Zdania angielskie w parafrazie. Handybooks.

Parrot, M. 2000. Grammar for English Language Teachers. Cambridge.

Phillips, C. Increase your wordpower. Altravox Press.

Purpura, J. 2005. Assessing Grammar. Cambridge.

Quirk, R. & Greenbaum, S. 1973. A university grammar of English. Longman.

Scheffler, P. 1996. Gramatyka języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Altravox Press.

Scheffler, P. 2004. Repetytorium gramatyczne: język angielski. LektorKlett.

Side, R. & Wellman G. 1999. Grammar & vocabulary for Cambridge Advanced & Proficiency. Longman.

Skipper, M. Advanced Grammar & Vocabulary. Express Publishing.

Swan, M. 2005. Practical English Usage. Second Edition. OUP.

Swan, M. & Walter, C. 2011. Oxford English Grammar Course. Advanced. OUP.

Szymański, J. 2006. Sentence correction tests. Altravox Press.

Thornbury, S. 2005. How to Teach Grammar. Harlow: Longman.

Vince, M. 2003. Advanced Language Practice. Heinemann.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar In Context. Advanced. Macmillan.

Watcyn-Jones, P. 1990. Test your English idioms. Penguin Books.

Watcyn-Jones, P. 1990. Test your phrasal verbs. Penguin Books.

Watcyn-Jones, P. 1991. Test your vocabulary. Penguin Books.

Watcyn-Jones, P. 1992. Test your prepositions. Penguin Books.

Wellman, G. 1989. The Heinemann English wordbuilder. Heinemann.

Woolard, G. 1999. Grammar with Laughter. Thomson.

Yule, G. 2001. Explaining English Grammar. Oxford.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. (CW1) Mówienie:

1. Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z różnych dziedzin na poziomie C1/C1+, z uwzględnieniem odcieni znaczeniowych, idiomów i kolokwializmów.

2. Swobodnie formułuje szczegółowe, logiczne, przejrzyste i płynne wypowiedzi ustne z zachowaniem poprawności gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej w szerokim zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych.

3. Rozumie i poprawnie interpretuje praktycznie każdy rodzaj języka pisanego i mówionego, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio.

--------------------

2. (CW2) Pisanie:

1. Potrafi czytać ze zrozumieniem i dyskutować teksty dowolniej długości, również spoza obszaru własnych zainteresowań - wyodrębniając główne i podrzędne wątki i argumenty, oraz styl i nastawienie autora.

2. Potrafi konstruować różnego rodzaju i długości teksty ogólno-akademickie - eseje, streszczenia, raporty (“research reports”) - łącząc spójnie własne treści i tezy z materiałami źródłowymi.

3. Potrafi jasno i zwięźle, stosując poprawną gramatykę i styl, przedstawiać w formie pisemnej poglądy i opinie, także w warunkach ograniczenia czasowego i w odniesieniu do skomplikowanych tematów.

--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

1. Rozumie różnice kontekstualne i znaczeniowe między różnorodnymi strukturami gramatycznymi w języku angielskim na poziomie (C1/C1+) i omawia je, posługując się odpowiednim zasobem stosownej terminologii.

2. Rozpoznaje i poprawnie stosuje - w kontekście kontrolowanych zadań i ćwiczeń gramatycznych - formy i struktury gramatyczne w języku angielskim na poziomie C1/C1+.

3. Stosuje w praktyce skuteczne strategie rozwiązywania różnorodnych zadań egzaminacyjnych na poziomie C1/C1+.

4. Potrafi samodzielnie pracować nad doskonaleniem własnej znajomości gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

5. Potrafi samodzielnie wykorzystać narzędzia korpusowe (głównie THE CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH (COCA)) w celu uzyskiwania informacji o poprawności użycia form i struktur gramatycznych w autentycznych kontekstach komunikacyjnych - ze względu na ich strukturę, kolokacje, rejestr użycia, itp.

6. Potrafi samodzielnie analizować i oceniać użycie form i struktur gramatycznych w tekstach angielskich.

Metody i kryteria oceniania:

1. (CW1) Mówienie:

Metody oceniania:

F - testy leksykalne; monitorowanie wypowiedzi ustnych

F- monitorowanie wypowiedzi ustnych; ocenianie spontanicznych wypowiedzi i przygotowanych prezentacji

F- Monitorowanie w czasie zajęć

P – pisemny i ustny egzamin końcowy

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

2. (CW2) Pisanie:

Metody oceniania:

F – dyskusja na forum grupy i w pod-grupach; streszczenia tekstów;

F - prace pisemne oceniane specjalnymi arkuszami ocen; konsultacje z nauczycielem

P - ocena łączna portfolio tekstów studenta; egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

3. (CW3) Gramatyka praktyczna:

Metody oceniania:

F- testy gramatyczno-leksykalne w czasie zajęć; monitorowanie wypowiedzi i prezentacji

P- pisemny egzamin końcowy PNJA

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

OGÓLNIE:

Metody oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego składający się z cześci pisemnej - esej i test gramatyczno-leksykalne, oraz ustnej- rozmowa z komisją na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Jończyk, Iwona Łęska-Drajerczak
Prowadzący grup: John Casale, Kamila Dębowska-Kozłowska, Rafał Jończyk, Agnieszka Lijewska, Shane Nahumko, Paul Newsham, Colin Phillips, Christopher Whyatt, Timothy Williams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jankowska, Maciej Kielar, Timothy Williams, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Kamila Dębowska-Kozłowska, Rafał Jończyk, Paul Newsham, Ewa Olszewska, Colin Phillips, Michał Remiszewski, Anna Rogos-Hebda, Tomasz Szczegóła, Timothy Williams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk
Prowadzący grup: Agnieszka Lijewska, Paul Newsham, Ewa Olszewska, Colin Phillips, Michał Remiszewski, Anna Rogos-Hebda, Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Lijewska, Paul Newsham, Colin Phillips, Michał Remiszewski, Timothy Williams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)