Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań lingwistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-MBLIN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań lingwistycznych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie kursantów z elementami historii rozwoju metod badawczych oraz z wybranymi metodami stosowanymi obecnie w naukach społecznych, przyrodniczych i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa


Rozwinięcie zdolności krytycznej oceny publikacji naukowych w dziedzinie językoznawstwa względem ich zgodności z metodologią przyjętych paradygmatów


Pogłębienie warsztatu metodologicznego koniecznego do prowadzenia własnych prac badawczych i sprawozdawania ich wyników zwłaszcza w kontekście pracy magisterskiej


Przedstawienie możliwości wykorzystania języka programowania skryptowego PERL w analizie tekstu oraz języka programowania w logice PROLOG w analizie języka


Nabycie przez kursantów podstawowych umiejętności tworzenia notacji języków formalnych, wykorzystywania aparatury badawczej i oprogramowania wspomagającego pracę badawczą w dziedzinie językoznawstwa

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Przydatna jest możliwość odnoszenia się do własnych badań prowadzonych przez kursanta w dziedzinie językoznawstwa angielskiego na potrzeby pracy licencjackiej

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platofrma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykładom towarzyszą przykłady pogłębiające zrozumienie omawianych tematów, częsta interakcja z kursantami pozwala na dostosowywanie tempa wykładu do stopnia opanowania materiału, zadania domowe pozwalają na weryfikację wiedzy

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 30 godzin


Praca własna studenta 1 - zadania domowe - 15 godzin


Praca własna studenta 2 - przygotowanie wypowiedzi na temat własnej pracy licencjackiej i planowanych badań na potrzeby pracy magisterskiej - 5 godzin


Praca własna studenta 3 - przygotowanie do testu końcowego - 30 godzin


SUMA GODZIN - 80


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU - 3

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony formalnym, ilościowym oraz jakościowym metodom wykorzystywanym w badaniach językoznawczych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie kursantów z elementami historii rozwoju metod badawczych oraz z wybranymi metodami stosowanymi obecnie w naukach społecznych, przyrodniczych i humanistycznych ze szczególny uwzględnieniem językoznawstwa. Uczestnicy kursu zapoznają się z formalnymi, ilościowymi oraz jakościowymi metodami wykorzystywanymi w badaniach językoznawczych. Przedstawione zostaną rodzaje badań empirycznych, w tym obserwacja, badanie korelacyjne oraz eksperyment. W kursie poruszona zostanie także problematyka wyboru zmiennych, bodźców, uczestników, procedur na potrzeby eksperymentu. Wśród metod jakościowych omówione zostaną wywiady, badania przypadków, grupy fokusowe i badania etnograficzne. Omówione zostaną również aspekty etyki prowadzenia badań.

W ocenie końcowej kursu pod uwagę wzięte zostaną uczestnictwo w zajęciach (40%), prace domowe (10%) oraz wyniki testu końcowego (50%)

Treści kształcenia:

1. Podstawowe pojęcia; nauki dedukcyjne i empiryczne; metodologia formalna, ilościowe oraz jakościowe w językoznawstwie; cele kursu

2. Metody dedukcyjne i formalne w językoznawstwie; historia tych metod; rachunek zdań i rachunek predykatów; teoria zbiorów

3. Teoria językoznawcza jako system logiczny; ocena spójności logicznej tekstu naukowego

4. Reguły wnioskowania i operacje na zbiorach w języku prolog dla opisu relacji semantycznych oraz analizy morfosyntaktycznej i fonetycznej

5. Chomsky’ego hierarchia języków formalnych; automaty skończenie stanowe; analiza morfosyntaktyczna i fonetyczna w języku perl

6. Metody empiryczne w językoznawstwie; źródła współczesnego empiryzmu; kryteria naukowości, pojęcie falsyfikowalności; etapy projektowania badania empirycznego; rola publikacji naukowej

7. Modelowanie językowych zjawisk empirycznych; ocena skuteczności modelowania z wykorzystaniem wybranych miar ilościowych; hipoteza i wnioskowanie statystyczne; błędy statystyczne pierwszego i drugiego typu

8. Metoda eksperymentalna; zmienne w eksperymencie; zmienna kontrolowana; dobór uczestników; przydział do grup; ocena rezultatów; badania przekrojowe i podłużne

9. Obserwacja, badanie korelacyjne i korpusowe; techniki gromadzenia danych i aparatura naukowa jako źródła danych; aparatura w badaniach nad mową

10. Gromadzenie, przetwarzanie, standaryzacja i udostępnianie danych językowych, jedno- i wielojęzycznych; analiza danych

11. Metody jakościowe; wywiad, grupa fokusowa, analiza przypadku, badania etnograficzne, aspekty etyczne badań ilościowych i jakościowych

Literatura:

Creswell, John W. 2003. Research design - Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches. John W. Creswell: Books.

Dörnyei, Zolt n. 2007. Research Methods in Applied Linguistics. Oxford University Press, USA

Gonzalez-Marques, M. et al. (eds.). 2007. Methods in Cognitive Linguistics.

Hammond, M. 2007. Programming for Linguists: Perl for Language Researchers. Wiley.

Johnson, Keith. 2008. Quantitative Methods In Linguistic. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jurafsky, Daniel - James H. Martin. 2006. Speech and Language Processing.

Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. New Age International Publishers, New Delhi.

Litosseliti, Lia. 2010. Research methods in linguistics. Bloomsbury Publishing.

Mackey, Alison - Susan M. Gass. 2005. Second language research methodology and design. Routledge

McDonough, J. - S. McDonough. 2003. Research methods for English teachers. London: Arnold.

Phakiti, Aek. 2014. Experimental Research Methods in Language Learning. London, UK and New York: Bloomsbury.

Podesva, Robert J. - Devyani Sharma. 2013. Research methods in linguistics. UK: Cambridge University Press.

Wei, Li - Susan Gass (eds.). 2011. Research Methods in Second Language Acquisition - A Practical Guide. Wiley-Blackwell.

Wray, Alison - Aileen Bloomer. 2006. Projects in linguistics - a practical guide to researching language. New York/London: Routledge.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

- Zna elementy historii rozwoju metod badawczych oraz z wybrane metody stosowane obecnie w naukach społecznych, przyrodniczych i humanistycznych

- Rozwinął zdolności krytycznej oceny publikacji naukowych w dziedzinie językoznawstwa względem ich zgodności z metodologią przyjętych paradygmatów

- Pogłębił warsztat metodologiczny konieczny do prowadzenia własnych prac badawczych i sprawozdawania ich wyników zwłaszcza w kontekście pracy magisterskiej

- Zapoznał się z możliwościami wykorzystania języka programowania skryptowego PERL w analizie tekstu oraz języka programowania w logice PROLOG w analizie języka

- Nabył podstawowe umiejętności tworzenia notacji języków formalnych, wykorzystywania aparatury badawczej i oprogramowania wspomagającego pracę badawczą w dziedzinie językoznawstwa

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena końcowa kursanta oparta jest na jego obecności na wykładzie (40%) oraz na merytorycznej ocenie stopnia osiągnięcia przez niego EK w postaci wyniku testu końcowego (50%) i wyników quizów stanowiących zadania domowych (10%).

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): pełna znajomość prezentowanej problematyki, zdolność oceny artykułów naukowych pod względem ich metodologicznej poprawności, umiejętność zaplanowania badania ilościowego i jakościowego, znajomość technik językoznawstwa formalnego

dobry plus (+db; 4,5): niemal pełna znajomość prezentowanej problematyki, zdolność oceny artykułów naukowych pod względem ich metodologicznej poprawności w obrębie własnej dziedziny, umiejętność zaplanowania badania ilościowego i jakościowego w obrębie własnej dziedziny, znajomość głównych technik językoznawstwa formalnego

dobry (db; 4,0): dobra znajomość prezentowanej problematyki, niepogłębiona zdolność oceny artykułów naukowych pod względem ich metodologicznej poprawności w obrębie własnej dziedziny, umiejętność zaplanowania badania ilościowego i jakościowego w obrębie własnej dziedziny przy współudziale prowadzącego, znajomość głównych technik językoznawstwa formalnego bez umiejętności twórczego ich wykorzystania

dostateczny plus (+dst; 3,5): słaba znajomość prezentowanej problematyki, ocena artykułów naukowych z własnej dziedziny pod względem ich metodologicznej poprawności obarczona błędami, umiejętność zaplanowania badania ilościowego i jakościowego w obrębie własnej dziedziny przy istotnym współudziale prowadzącego, trudności w opisie rodzajów i zastosowań technik językoznawstwa formalnego, brak umiejętności twórczego ich wykorzystania

dostateczny (dst; 3,0): bardzo słaba znajomość prezentowanej problematyki, problemy w formułowaniu kryteriów oceny artykułów naukowych, trudności w planowaniu badań ilościowych i jakościowych nawet w obrębie własnej dziedziny i przy współudziale prowadzącego, obarczone istotnymi błędami opisy rodzajów i zastosowań technik językoznawstwa formalnego, brak umiejętności twórczego ich wykorzystania

niedostateczny (ndst; 2,0): niespełnienie kryteriów nawet dla oceny dostatecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Krynicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Grzegorz Krynicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Krynicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michael Hornsby
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.