Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Wysp Brytyjskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HWB-CH-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Wysp Brytyjskich
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia

specjalność: filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Wysp Brytyjskich

2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

3. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

4. Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej w języku polskim i angielskim

5. Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

B-learning wykorzystywane jest do administrowania zajęć, zawieszania slajdów z prezentacji oraz linków do artykułów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wyspy Brytyjskie w starożytności

2. Dziedzictwo kulturowe Celtów i Rzymian

3. Chrystianizacja Wysp Brytyjskich

4. Celtowie, Anglosasi, Wikingowie

5. Normanowie i Plantageneci.

6. Wojna stuletnia i wojna dwóch róż.

7. Tudorowie i reformacja w Anglii i Szkocji

8. Epoka elżbietańska.

9. Epoka Stuartów

10. Restauracja Stuartów. Powstanie Wielkiej Brytanii.

11. Dynastia hanowerska.

12. Wojny i zdobycze kolonialne w XVIII wieku. Wojny napoleońskie.

13. Epoka wiktoriańska.

14. Imperium Brytyjskie w XIX wieku.

15. Udział Wielkiej Brytanii w pierwszej wojnie światowej i okres międzywojenny

16. Udział Wielkiej Brytanii w drugiej wojnie światowej.

Literatura:

Wybrana bibliografia:

Cunliffe, Barry (ed.). 2004. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland. From the Earliest Times to the Present. London: Penguin Books.

Davies, Norman. 2000. The Isles. A History. Basingstoke and Oxford: Papermac.

Gilbert, Martin. 2007. The Routledge Atlas of British History. Fourth Edition. London: Routledge.

Hollowell, Jonathan (ed.). 2003. Britain since 1945. Oxford: Blackwell Publishers.

Kearney, Hugh. 2006. The British Isles. A History of Four Nations. Second Edition. Cambridge: CUP.

Lipoński, Wojciech. 1995. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań: Bene Nati s.c.

Lipoński, Wojciech. 2002. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: PWN.

McDowall, D. 2001. An Illustrated History of Britain. Longman.

Misztal, M. 2000. An Outline of British History. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Morgan, Kenneth (ed.). 2001. The Oxford History of Britain. Revised Edition. Oxford: OUP.

Zins, H. 1995. Historia Anglii. Wrocław: Ossolineum, Bellona.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Scharakteryzować poszczególne okresy w dziejach Wysp Brytyjskich

2. Opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

3. Zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

4. Scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny narodów i państw na Wyspach Brytyjskich

5. Rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

6. Korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

7. Prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

P – egzamin pisemny składający się z 20 szczegółowych oraz 5 przekrojowych pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska, Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska, Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)