Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HUSA-CH-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia USA
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia

specjalność: filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Stanów Zjednoczonych

2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

3. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

4. Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej w języku polskim i angielskim

5. Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

B-learning wykorzystywane jest do administrowania zajęć, zawieszania slajdów z prezentacji oraz linków do artykułów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Kultury prekolumbijskie w Ameryce Północnej.

2. Angielskie osadnictwo w Ameryce Północnej.

3. Przyczyny i przebieg wojny o niepodległość.

4. Konstytucja amerykańska i młode państwo

5. Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w historii.

6. Przyczyny i przebieg wojny secesyjnej.

7. Industrializacja, imigracja i „Dziki Zachód”

8. Epoka progresywizmu.

9. Okres międzywojenny.

10. Przebieg drugiej wojny światowej z perspektywy Stanów Zjednoczonych.

11. Dzieje USA od roku 1945 do końca lat sześćdziesiątych

12. USA od końca lat sześćdziesiątych do czasów współczesnych

Literatura:

Gilbert, Martin. 2006. The Routledge Atlas of American History. Fifth Edition. London: Routledge.

Jenkins, Philip. 2007. History of the United States. London: Macmillan.

Johnson, Paul. 1997. A History of the American People. New York: HarperCollins.

O'Callaghan, B. 2001. An Illustrated History of the USA. Longman.

Reeves, Thomas. 2000. Twentieth-Century America. A Brief History. New York: Oxford University Press.

Remini, Robert V. 2008. A Short History of the United States. HarperCollins.

Tindall, G., D. Shi. 1992. America: A Narrative History. W.W. Norton and Company.

Whitfield, Stephen J. (ed.). 2004. A Companion to 20th-century America. Blackwell Publishing.

Zinn, Howard. 2003. A People’s History of the United States. New York: HarperCollins.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Scharakteryzować poszczególne okresy w dziejach USA

2. Opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

3. Zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

4. Potrafi scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny USA

5. Rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

6. Korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

7. Prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

P – egzamin pisemny składający się z 20 szczegółowych oraz 5 przekrojowych pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska, Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska, Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)