Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury brytyjskiej po 1900

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HLBP2-OG-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brytyjskiej po 1900
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury angielskiej od okresu późnowiktoriańskiego do współczesności

- rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich

- rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich

- doskonalenie umiejętności czytania krytycznych opracowań oraz ich wykorzystania w analizie tekstów literackich

- udoskonalenie umiejętności pisania krótkich esejów krytycznoliterackich i korzystania ze źródeł literaturowych

- rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu historii literatury innej niż angielska (np. polska), znajomość literatury angielskiej wcześniejszych okresów;

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

konwersatoria i wykłady

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest literaturze brytyjskiej od końca XIX wieku do współczesności. Studenci poznają główne prądy w literaturze tego okresu i jego tło kulturowe, poznają przedstawicieli głównych nurtów, a także uczą się analizować wybrane teksty literackie tego okresu.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest literaturze brytyjskiej od końca XIX wieku do współczesności. Studenci poznają główne prądy w literaturze tego okresu, poczynając od estetyzmu w literaturze, poprzez modernizm do postmodernizmu. Poznają też tło kulturowe epoki, które wpływa zarówno na treść dzieł literackich jak i na ich formę. Na zajęciach studenci uczą się analizować wybrane teksty literackie, zarówno powieści, poezję i dramat, które są reprezentatywne dla epoki. Uczą się także korzystać ze źródeł krytycznych. Wśród tekstów znajdują się między innymi Jądro Ciemności Josepha Conrada, Ziemia Jałowa T.S.Eliota, czy też Pani Dalloway Virginii Woolf, ale także Foe Coetzeego czy Kochanica Francuza Johna Fowlesa. Zajęcia polegają na dyskusji nad tekstami, wymagają więc umiejętności budowania argumentów i ich umiejętnego przedstawiania w formie ustnej lub pisemnej.

Literatura:

Ayers, David (ed.). 2004. Modernism. A short introduction. Malden: Blackwell Publishing.

Bałutowa, Bronisława. 2004. Powieść angielska XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Head Dominic. 2002. The Cambridge introduction to modern British fiction. Cambridge: Cambridge University

Innes, Christopher. 2002. Modern British Drama. The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press. (Chapter 5.4. T.S. Eliot (1888-1965): the drama of conversion).

Jarniewicz, Jerzy. 2000. Lista obecności. Szkice o dwudziestowiecznej prozie brytyjskiej i irlandzkiej. Poznań: Rebis.

Massie, Allan. 1995. The novel today. London: Longman.

Perkins, David. 1976. A history of modern poetry. From the 1890s to high modernist mode. Cambridge Mass.-London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.

Roberts, Neil. 2003. A companion to twentieth-century poetry. Malden: Blackwell Publishing.

Stamirowska, Krystyna (ed.). 1997. Współczesna powieść brytyjska. Kraków: Universitas.

Sikorska, Liliana. 2007. A short history of English literature. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Sikorska, Liliana (ed.). 2007. An outline history of English literature in texts. Vol. 3. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Efekty uczenia się:

po zakończeniu kursu, student potrafi:

- rozpoznać główne nurty w literaturze brytyjskiej w późnym XIX i XX wieku

- analizować i interpretować tekst literacki w kontekście historycznym

- czytać ze zrozumieniem teksty należące do różnych rodzajów i gatunków literackich

- czytać ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczne i je oceniać

- wykorzystywać opracowania krytyczne w analizie tekstów literackich

- przedstawić własną interpretację tekstów i brać aktywny udział w dyskusji na zajęciach

- korzystać ze źródeł literaturowych, głównie w języku angielskim

- zdefiniować i prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa

- wyciągać wnioski i porządkować efekty dyskusji

- uporządkować informacje na temat omawianych tekstów literackich i przedstawić je w formie pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć (krótkie sprawdziany na początku zajęć sprawdzające znajomość lektury); obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji

Ocenianie podsumowujące: ocena kolokwium zaliczeniowego, egzamin pisemny składający się z eseju oraz rozbudowanych odpowiedzi na dwa pytania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Setecka
Prowadzący grup: Ryszard Bartnik, Joanna Jarząb-Napierała, Agnieszka Setecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Setecka
Prowadzący grup: Marta Frątczak-Dąbrowska, Jacek Olesiejko, Agnieszka Setecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.