Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kulturowa Niderlandów do 1940 II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HKN4-NID-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kulturowa Niderlandów do 1940 II
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1.Przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury niderlandzkiej od okresu staroniderlandzkiego do 1940 roku.


2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.


3. Rozwinięcie umiejętności prezentowania zagadnień.


4. Rozwinięcie umiejętności krytycznego czytania tekstów literackich oraz tekstów kultury.


5. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów niderlandzkojęzycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu historii literatury innej niż niderlandzka (np. polska).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- Strona internetowa Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich WA


- Moduł HKNL II na platformie Moodle WA

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Konwersatorium łączące prezentacje (z udziałem prowadzącego i studentów, przygotowane z użyciem środków multimedialnych) z omawianiem wybranych lektur przez pryzmat przeczytanych opracowań krytyczno-literackich.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 60h

Praca własna studenta: 60h

SUMA GODZIN 120h


ECTS: 2+2 (4)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-HKN4-NID-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-HKN4-NID-22.)

Treści kształcenia:

1. Prehistoria i okres romański

2. Średniowiecze: okres frankoński okres 1000-1400 okres burgundzki (1400-1500)

3. Kościół i dwór: ideał dworskości a literatura rycerska: Karel ende Elegast, Hadewijch

4. Przemiany w późnym średniowieczu (miasta), Van den vos Reynaerde

5. Mistycy: Hedewijch, Beatrijs, Jan van Ruusbroec

6. Teatr w średniowieczu (Elckerlijk, Mariken van Nieumeghen; abele spelen en sotternieen)

7. Czas odkrywców i reformatorów (1500-1600) Habsburgowie, reformacja, powstanie przeciwko Habsburgom i podział Niderlandów

8. Złoty Wiek (1600-1700): polityka i religia;

Architektura (rozwój Amsterdamu), sztuka i ekonomia

9. Złoty Wiek: kultura i nauka (wynalazcy);

Rodzina Huygens: dyplomaci, poeci, naukowcy

10. Kontakty polsko-niderlandzkie w XVI i XVII w.

11. Niderlandy: od republiki do monarchii konstytucyjnej (1700-1850)

12. Oświecenie: Justus van Effen i “De Hollandsche Spectator”; Sara Burgerhart i pierwsze niderlandzkie powieści

13. Niderlandy: od powstania Belgii do niemieckiej inwazji (1830-1940)

14. Romantyzm: De Leeuw van Vlaanderen Hendrika Conscience’a

15. Między romantyzmem a realizmem: Flandria – De loteling Hendrika Conscience’a

Holandia: J.J. Cremers Fabriekskinderen

16. Naturalizm: Flandria – Het gezin van Paemel Cyriela Buyssego, kwestia społeczna na wsi

17. Socjalizm: kwestia społeczna w miastach;

Feminizm: Aletta Jacobs

18. De kleine Johannes Frederika van Eedena

19. De Vlaamse Beweging; Guido Gezelle, Stijn Steuvels,

Impresjonizm: “Van Nu en Straks”, Karel van de Woestijne

20. Modernizm – kino, Menno ter Braak

Literatura:

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/ http://www.dbnl.org/letterkunde/middeleeuwen/ http://www.nederlandseliteratuur.info/index.html http://www.dbnl.org/letterkunde/goudeneeuw/

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/bmlindex.htm http://www.koningartur.nl/frames.html

http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Ursicula.html http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/

http://www.let.uu.nl/departments/nl/nlren/links.html

http://www.collegenet.nl/content/digilessen/literatuurgeschiedenis/ http://www.bibliopolis.nl/handboek

http://www.middelnederlands.be/beatrijs/

- Erica van Boven, Mary Kemperink. 2006. Literatuur van de moderne tijd: Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw.

- własne materiały prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student potrafi:

1. Przywołać i rozpoznać główne tendencje historycznego rozwoju niderlandzkiej kultury, literatury i sztuki.

2. Analizować i interpretować teksty literackie oraz teksty kultury w kontekście historycznym.

3. Potrafi scharakteryzować i ocenić działalność i wkład historyczny ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny Niderlandów.

4. Opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne.

5. Zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury niderlandzkiego obszaru językowego.

6. Zaproponować własną interpretację tekstów i bierze aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

7. Umiejętnie korzystać ze źródeł, głównie w języku niderlandzkim.

8. Prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa, historii oraz historii sztuki.

9. Rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

10. Cechować się tolerancją wobec innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania studentów (kartkówki) i ich udziału w dyskusji na zajęciach; dwa testy w semestrze. Na koniec kursu (po drugim semestrze): pisemny egzamin obejmujący materiał z kursów historia kulturowa Niderlandów do 1940 I oraz II.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): >90% punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów, bardzo dobre przygotowanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji na zajęciach

dobry plus (+db; 4,5): >82,5 % punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów, dobre przygotowanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji na zajęciach

dobry (db; 4,0): >75 % punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów, dobre przygotowanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji na zajęciach

dostateczny plus (+dst; 3,5): >67 % punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów, przygotowanie prezentacji

dostateczny (dst; 3,0): >60 % punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów, przygotowanie prezentacji

niedostateczny (ndst; 2,0): < 60% punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Drwal
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.