Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyskurs akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-DA-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskurs akademicki
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Doskonalenie umiejętności konstruowania logicznych i przekonujących wywodów naukowych (zgodnie z normami anglosaskiej prozy akademickiej / naukowej), szczególnie w kontekście projektu magisterskiego.

2. Przygotowanie do publicznego przedstawiania i dyskutowania badania naukowego.

3. Ugruntowanie i pogłębienie umiejętności posługiwania się angielskim stylem akademickim / naukowym i retoryką akademicką w mowie i piśmie, z uwzględnieniem specyfiki specjalizacji.

4. Doskonalenie sprawnego redagowania prac akademickich od strony optymalnej prezentacji merytorycznej oraz poprawności formalnej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Celem zajęć z dyskursu akademickiego jest ugruntowanie i pogłębienie umiejętności posługiwania się angielskim stylem akademickim i retoryką akademicką przez studentów, zwłaszcza w zakresie realizowanych przez nich projektów magisterskich. Uwadze poddawana jest także spójność organizacyjna pracy (w tym uwypuklenie jej problemowego charakteru) oraz dokładność w wypełnianiu standardów formalnych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Powtórzenie / utrwalenie wybranego materiału z zakresu: modele organizacji pracy mgr, posługiwanie się standardem WA Stylesheet i Template, aspekty języka i stylu akademickiego, posługiwanie się bibliografią i źródłami w tekście, opisy metodologii i wyników badania / analiza danych, komentowanie i dyskutowanie wyników badania/analizy, pisanie wstępu i zakończenia, konstrukcja logicznego wywodu naukowego.

2. Omówienie, dyskusja i poprawa 2-3 wybranych fragmentów pracy magisterskiej (np. fragment rozdziału teoretycznego oraz empirycznego.)

3. Przygotowanie pliku prezentacyjnego typu "powerpoint" przedstawiającego wybrany aspekt projektu magisterskiego.

4. Przygotowanie i wygłoszenie formalnej prezentacji wybranego aspektu projektu magisterskiego na forum grupy w formie mini-konferencji z merytoryczną dyskusją oraz oceną i komentarzem od grupy i (indywidualnie) od nauczyciela.

Literatura:

Hyland, Ken. 2006. English for academic purposes: An advanced resource book. Routledge.

Swales, John M. 2004. Research genres: Explorations and applications. New York: Cambridge University Press.

Swales, John M. and Christine B. Feak. 2000. English in today's research world: A writing guide. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Swales, John M. and Christine B. Feak. 2004. Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills (Second edition.) Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi dokonać selekcji badanego przez siebie materiału naukowego i przygotować dobrze skrojoną i formalnie poprawną prezentację multimedialną ("powerpoint") przedstawiającą istotny aspekt / wycinek projektu magisterskiego.

2. Potrafi publicznie zaprezentować własne badanie naukowe, w warunkach quasi-konferencji ogólno-anglistycznej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ("powerpoint"), oraz odpowiadać na merytoryczne pytania w dyskusji.

3. Efektywnie posługuje się językiem i dyskursem akademickim - również w zakresie wybranej dyscypliny naukowej - w piśmie i w mowie.

4. Dostrzega i potrafi skorygować większość istotnych błędów i mankamentów (organizacyjnych, merytorycznych, retorycznych, językowych, formalno-technicznych) w pisanym przez siebie tekście naukowym, z uwzględnieniem świadomości wkładu własnego w prezentowany wywód.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena prezentacji przez nauczyciela oraz przez grupę.

2. Ocena popraw 2 fragmentów pracy magisterskiej.

Kryteria: umiejętności redakcji i korekty tekstu naukowego oraz przygotowywania i wygłaszania prezentacji naukowej oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji w języku angielskim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski, Matylda Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski, Magdalena Zabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)