Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania eksperymentalne produkcji i przetwarzania mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-BEPIPM-KJS-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania eksperymentalne produkcji i przetwarzania mowy
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Kognitywne językoznawstwo stosowane

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom przekroju technik badania produkcji i percepcji mowy. Na podstawie zestawu artykułów, studenci zapoznają się z różnymi paradygmatami i technikami używanymi w tego typu badaniach, w tym z analizą akustyczną i percepcyjną, badaniami behawioralnymi, jak również badaniami EEG. W czasie seminarium studenci poznają praktyczne wskazówki dot. przygotowania badań nad produkcją i przetwarzaniem mowy, w tym dokładną instrukcję przygotowania bodźców słuchowych. W czasie seminarium studenci otrzymają też praktyczne informacje nt. przeprowadzania badań z dziećmi.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Możliwe jest wykorzystanie b-learningu poprzez prowadzenie forum dyskusyjnego do seminarium, oraz umieszczenia ćwiczeń na platformie Moodle.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymagana znajomość podstaw metody naukowej, analizy statystycznej, jak również fonetyki i fonologii.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie materiały dostępne na Moodle, w folderze Google Docs udostępnionym studentom, oraz w Bibliotece Novum.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje, udziału w dyskusji, test z opanowania omawianej wiedzy

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta: 123 godzin

SUMA GODZIN: 153 godzin


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom przekroju technik badania produkcji i percepcji mowy. Na podstawie zestawu artykułów, studenci zapoznają się z różnymi paradygmatami i technikami używanymi w tego typu badaniach, w tym z analizą akustyczną i percepcyjną, badaniami behawioralnymi, jak również badaniami EEG. W czasie seminarium studenci poznają praktyczne wskazówki dot. przygotowania badań nad produkcją i przetwarzaniem mowy, w tym dokładną instrukcję przygotowania bodźców słuchowych. W czasie seminarium studenci otrzymają też praktyczne informacje nt. przeprowadzania badań z dziećmi.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wstęp. Cechy dobrego naukowca

2. Analiza mowy. Problem wielkości próby

3. Przygotowywania bodźców słuchowych - warsztaty

4. Wykorzystywanie EEG w badaniach przetwarzania mowy

5. Percepcja kategoryczna

6. Prowadzenie badań z dziećmi i młodzieżą

7. Badanie percepcji mowy u niemowląt

8. Nabywanie prawdopodobieństwa przejść

9. Badanie percepcji mowy u osób wielojęzycznych

10 Prozodia emocjonalna u osób jedno- i dwujęzycznych

Literatura:

Cutler, A. (2008). The abstract representations in speech processing. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61(11), 1601–1619. http://doi.org/10.1080/13803390802218542

Davidson, L. (2010). Phonetic bases of similarities in cross-language production: Evidence from English and Catalan. Journal of Phonetics, 38(2), 272–288. http://doi.org/10.1016/j.wocn.2010.01.001, 2) Wrembel, M., Marecka M., Zembrzuski, D.,

Díaz, B., Baus, C., Escera, C., Costa, A., & Sebastián Gallés, N. (2008). Brain potentials to native phoneme discrimination reveal the origin of individual differences in learning the sounds of a second language. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(42), 16083–16088. http://doi.org/10.1073/pnas.0805022105

Díaz, B., Mitterer, H., Broersma, M., & Sebastián Gallés, N. (2012). Individual differences in late bilinguals' L2 phonological processes: From acoustic-phonetic analysis to lexical access. Learning and Individual Differences, 22(6), 680–689.

Fox, R. A., Flege, J. E., & Munro, M. J. (1995). The perception of English and Spanish vowels by native English and Spanish listeners: A multidimensional scaling analysis. The Journal of the Acoustical Society of America, 97(4), 2540–2551. http://doi.org/10.1121/1.411974

Kuhl, P. K., Williams, K. A., Lacerda, F., Stevens, K. N., & Lindblom, B. (1992). Linguistic experience alters phonetic perception in infants by 6 months of age. Science, 255(5044), 606–608. http://doi.org/10.1126/science.1736364

Kuhl, P. K., Ramírez, R. R., Bosseler, A., Lin, J.-F. L., & Imada, T. (2014). Infants' brain responses to speech suggest analysis by synthesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(31), 11238–11245. http://doi.org/10.1073/pnas.1410963111

Saffran, J. R., Aslin, R. N., & Newport, E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants. Science.

Weber, A., & Cutler, A. (2004). Lexical competition in non-native spoken-word recognition. Journal of Memory and Language. http://doi.org/10.1121/1.1810292

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Wskazać najważniejsze problemy przy badaniach analizujących mowę (akustycznie lub percepcyjnie) oraz możliwe rozwiązania tych problemów;

2. Wymienić potencjalne problemy przy prowadzeniu badań z dziećmi i młodzieżą oraz wskazać możliwe rozwiązania tych problemów; wymienić procedury konieczne do przeprowadzenia takich badań;

3. Wymienić możliwe techniki badania percepcji i produkcji mowy u dorosłych i dzieci, podać przykłady badań (analiza akustyczna i percepcyjna, eksperymenty behawioralne, MEG, EEG);

4. Wyjaśnić pojęcia: percepcja kategoryczna, prawdopodobieństwo przejść (transitional probability), perceptualny magnes (perceptual magnet effect); podać przykłady badań, które badają te zjawiska;

5. Czytać i krytycznie analizować artykuły z zakresu percepcji i produkcji mowy;

6. Przygotować akustyczne bodźce do badania w odpowiedniej jakości;

7. Zaplanować badanie z zakresu produkcji i percepcji mowy;

8. Przygotować prezentację nt. wyników badań empirycznych i wygłosić ją przed grupą

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje, udziału w dyskusji, test z opanowania omawianej wiedzy

bardzo dobry (bdb; 5,0): student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienia dotyczące badań produkcji i percepcji mowy, potrafi zastosować tę wiedzę w planowaniu i przeprowadzaniu prostych projektów badawczych, bardzo dobrze opanował terminologię i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym

dobry plus (+db; 4,5): student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienia dotyczące badań produkcji i percepcji mowy, potrafi zastosować tę wiedzę w planowaniu i przeprowadzaniu prostych projektów badawczych, bardzo dobrze opanował terminologię i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym, lecz popełnia drobne błędy

dobry (db; 4,0): student dobrze zna i rozumie zagadnienia dotyczące badań produkcji i percepcji mowy, potrafi zastosować tę wiedzę w planowaniu i przeprowadzaniu prostych projektów badawczych, bardzo dobrze opanował terminologię i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu zadowalającym, lecz popełnia okazjonalne błędy

dostateczny plus (+dst; 3,5): student zna i rozumie zagadnienia dotyczące badań produkcji i percepcji mowy w stopniu podstawowym, potrafi częściowo zastosować tę wiedzę w planowaniu i przeprowadzaniu prostych projektów badawczych, opanował terminologię i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu zadowalającym, lecz popełnia błędy

dostateczny (dst; 3,0): student zna i rozumie zagadnienia dotyczące badań produkcji i percepcji mowy  w stopniu podstawowym, potrafi częściowo zastosować tę wiedzę w planowaniu i przeprowadzaniu prostych projektów badawczych, opanował podstawową terminologię i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu podstawowym, lecz popełnia błędy

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie zna lub nie rozumie zagadnień dotyczących badań produkcji i percepcji mowy, nie potrafi zastosować tej wiedzy w planowaniu i przeprowadzaniu prostych projektów badawczych, nie opanował podstawowej terminologii i nie umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu podstawowym bez popełniania rażących błędów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.