Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPS2OKPO11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Politologia - studia II stopnia - wykaz przedmiotów
Politologia - wykaz przedmiotów
Politologia, studia stacj. II st. - przedmioty dla 3 sem., wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

politologia - kierunek ogólnoakademicki

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat komunikacji politycznej

2. Określenie czynników wpływających na efektywność komunikacji politycznej

3. Pokazanie złożoności i wieloaspektowości procesu komunikacji politycznej

4. Zaznajomienie z siatką pojęciową umożliwiającą precyzyjny opis procesu komunikowania politycznego

5. Zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej do zarządzania komunikacją polityczną


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu komunikowania i nauki o mediach

podstawowa wiedza z zakresu nauki o polityce

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6

Praca własna studenta:

- godziny zajęć z wykładowcą - 45 godz. (30 godz. wykładów, 15 godzin ćwiczeń)

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- analiza materiałów źródłowych (materiały reklamowe, badania opinii publicznej) - 25 godz.

- przygotowanie i opracowanie analizy strategii komunikacyjnych wybranego podmiotu politycznego - 45 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 25 godz.


Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy komunikowania politycznego

Media - mediatyzacja; pośredni i odłożony w czasie wpływ mediów na procesy polityczne

Zintegrowania komunikacja marketingowa w polityce, profesjonalizacja komunikowania politycznego

Kultura popularna i polityka

Pełny opis:

TK_01 - media w komunikowaniu politycznym; model systemowy; system polityczny i system medialny - P_W01, P_U02

TK_02 - komunikowanie polityczne – ujęcia teoretyczne - P_W02, P_K01

TK_03 - propaganda i marketing polityczny; polityczne public relations i reklama; koncepcja zintegrowanej komunikacji politycznej - P_W02, P_U02

TK_04 - rekonstrukcja rzeczywistości politycznej w mediach: framing, praming, agenda setting, tabloidyzacja - P_W01, P_U02

TK_05 - profesjonalizacja komunikowania politycznego - P_W01, P_K01

TK_06 - strategie komunikacyjne podmiotów politycznych - P_W02, P_U02

TK_07 - kreowanie politycznych person; persony polityków i polityczek - P_U02, P_K01

TK_08 - personalizacja i prywatyzacja komunikowania politycznego - P_W01, P_U02

TK_09 - kultura popularna i polityka - P_W01, P_U02

TK_10 - mediatyzacja polityki i komunikowania politycznego; polityzacja mediów - P_W01, P_U02

Literatura:

Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN.

McNair B. (1998), Wprowadzenie do komunikowania politycznego. Poznań: Wyd. WSNHiD.

Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce. Poznań: Wyd. WNPiD.

Kolczyński M. (2007), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wyd. UŚ.

Mazur M. (2015), Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993—2011. Katowice: Wyd. UŚ.

Perloff R. (2017), The Dynamics of Political Communication. London: Routledge.

Efekty uczenia się:

wiedza:

P_W01 - ma pogłębioną wiedzę o relacjach między uczestnikami komunikowania politycznego - K_W04

P_W02 - zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, analizy i prognozowania strategii komunikacyjnych podmiotów komunikowania politycznego K_W06

umiejętności:

P_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z zakresu komunikowania politycznego - K_U02

P_U02 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg komunikowania politycznego w różnych fazach cyklu politycznego - K_U03

kompetencje społeczne:

P_K01- jest przygotowany do pracy w zespołach odpowiedzialnych za analizę, przygotowanie, organizację i prowadzenie kampanii politycznych - K_K10

P_K02 - jest przygotowany do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności umożliwiających skuteczne działanie w dynamicznym środowisku politycznym - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

oceny formujące:

1.Kontrola obecności na zajęciach

2. Ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach

3. Analiza strategii komunikacyjnej wybranego podmiotu politycznego

ocena podsumowująca:

Egzamin pisemny opisowo-problemowy

KRYTERIA OCENIANIA:

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,5 - pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadawalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Alina Balczyńska-Kosman, Paweł Łokić, Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

popop

Liczba godzin przedmiotu:

45

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami teorii i praktyki komunikowania politycznego.

Pełny opis:

popopopo

Literatura:

popopopo

Uwagi:

popopo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Alina Balczyńska-Kosman, Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.