Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia instytucji politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPS2OHIN11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji politycznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Politologia - studia II stopnia - wykaz przedmiotów
Politologia - wykaz przedmiotów
Politologia, studia stacj. II st. - przedmioty dla 1 sem., wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Politologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1- przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji politycznych,

C2 - uświadomienie roli i znaczenia instytucji politycznych,

C3 - zwrócenie uwagi na różne możliwości wykorzystania tych samych instytucji politycznych w wybranych państwach demokratycznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie;

Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;

Ma potrzebę poszerzenia wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym;

Rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Można skorzystać także z bezpłatnego dostępu do bazy LEX OMEGA za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckie.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład konwersatoryjny

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca z materiałami źródłowymi 20 h

Przygotowanie się do zaliczenia 25 h

Suma 75 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) –3


Pełny opis:

TK_01 - Wprowadzenie - różne sposoby definiowania instytucji politycznej (P_W01, P_U01, P_K01)

TK_02 - Instytucja zgromadzeń (P_W02, P_U02, P_K02)

TK_03 - Instytucja referendum (P_W01, P_U03, P_K01)

TK_04 - Inicjatywa ludowa (P_W02, P_U02, P_K01)

TK_05 - Plebiscyt (P_W01, P_U02, P_K02)

TK_06 - Prawybory (P_W02, P_U03, P_K01)

TK_07 - Instytucja ombudsmana (P_W01, P_U01, P_K02)

Literatura:

Literatura podstawowa

E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003

M. H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa 1999

M. Moraczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001

K. Zwierzchowski, Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Białystok 2005

M. Musiał-Karg, Referenda w państwach europejskich: teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008

Literatura uzupełniająca

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, Kraków 1973

R. Kulesza, Ateny Peryklesa, Warszawa 1991

W. Linder, Demokracja szwajcarska, Rzeszów 1996

J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993

Z. Wasik, Referendum jako forma procesu ustawodawczego, Gdańsk 1993

E. Orlof, Plebiscyt jako forma rozwiązywania sporów międzynarodowych, Rzeszów 1998

Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977

J. Litawski, Bezpośrednie ustawodawstwo ludowe, Kraków 1932

K. Zwierzchlewski, Referendum stanowe w USA, Katowice 2002

P. Boroń, Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999

T. Langer, Stany w USA. Instytucje-praktyka-doktryna, Warszawa 1988

Brewiarz demokracji - jak funkcjonuje państwo demokratyczne (na przykładzie Szwajcarii), Warszawa 1994

Rzecznik Praw Obywatelskich, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1989

Ł. Jakubiak, Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Białystok 2012

P. Mikuli, Instytucje ombudsama w państwach anglosaskich, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

P_W01 - ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do więzi pomiędzy uczestnikami życia politycznego

P_W02 - ma pogłębioną wiedzę o determinantach zmian życia politycznego, instytucji i więzi politycznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości

P_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne oraz wzajemne relacje między nimi oraz między nimi a innymi zjawiskami społecznym

P_U02 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk politycznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

P_U03 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do opisu, analizy i oceny życia politycznego, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

P_K01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę, a także poszerzać umiejętności oraz kompetencje wykorzystując w tym celu dorobek wielu dyscyplin zainteresowanych publiczną sferą życia społecznego

P_K02 - jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca: kolokwium (test pisemny)

KRYTERIA OCENIANIA:

5,0 -znakomita wiedza, bardzo dobrze

opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne

i społeczne

4,5 -pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i

społeczne

4,0 -dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone

kompetencje personalne i społeczne

3,5 -zadawalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 -podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe

kompetencje personalne i społeczne

2,0 -niezadawalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Adamczyk
Prowadzący grup: Anita Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Adamczyk
Prowadzący grup: Anita Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Adamczyk
Prowadzący grup: Anita Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)