Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-DPN2OKMI11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: DiKS, studia niestacj. II st. - 1 rok, wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy o badaniach prowadzonych nad różnicami kulturowymi oraz ukazanie przydatności wniosków, które z nich płyną dla praktyki.

2. Przekazanie wiedzy o zjawiskach zachodzących współcześnie w obszarze komunikowania międzynarodowego.

3. Wyuczenie umiejętności analizowania cech poszczególnych kultur oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy do projektowania i analizowania sytuacji komunikacyjnych.

4. Wyuczenie kompetencji dostrzegania i rozumienia różnic kulturowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie jednostek i grup.

5. Wyuczenie umiejętności formułowania wniosków dotyczących konsekwencji oddziaływania czynników politycznych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych na procesy komunikowania międzynarodowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student, który rozpoczyna zajęcia z modułu:

1. Ma podstawową wiedzę o społeczeństwie i kulturze.;

2. Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;

3. Ma potrzebę poszerzenia wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym;

4. Rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Należy również skorzystać z bezpłatnego dostępu do bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki http://wbn.edu.pl/ oraz innych baz z dostępem do czasopism i monografii za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład problemowy, praca projektowa, praca w podgrupach, klasyczna metoda problemowa (w sekwencji: a) wytworzenie sytuacji problemowej, b) formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązania, c) weryfikacja pomysłów rozwiązania, d) porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach o charakterze praktycznym lub teoretycznym).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30 h wykładu.

2. Przygotowanie do zajęć - 30 h

3. Przygotowanie do zaliczenia - 40 h

4. SUMA: 100 h

5. SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)- 4

Pełny opis:

TK_01 Pojęcie kultury, elementy, typy, właściwości (P_W01, P_U01, P_K01)

TK_02 Stereotypy i autostereotypy kulturowe oraz narodowe (P_W02, P_U01, P_K03)

TK_03 Różnice kulturowe: orientacje i wymiary (P_W02, P_U02, P_K01)

TK_04 Szok kulturowy i proces adaptacji kulturowej (P_W02, P_U02, P_K03)

TK_05 Język jako narzędzie komunikacji: właściwości języka, typy znaczeń, kulturowe uwarunkowania stylów komunikacji werbalnej (P_W01, P_U02, P_K01)

TK_06 Definicje komunikacji niewerbalnej, cechy, funkcje, kanały komunikacji niewerbalnej oraz różnice kulturowe(P_W01, P_U02, P_K01)

TK_07 Proces podejmowania decyzji w grupach zróżnicowanych kulturowo (P_W01, P_U02, P_K02)

TK_08 Konflikty w grupach mono – i wielokulturowych i style rozwiązywania konfliktów (P_W01, P_U02, P_K02)

TK_09 Komunikowanie międzynarodowe – zakres pojęcia; modele komunikowania międzynarodowego (P_W03, P_U03, P_K03)

TK_10 Typy komunikowania międzynarodowego (P_W03, P_U03, P_K03)

TK_11 Kanały komunikowania międzynarodowego (P_W03, P_U03, P_K03)

TK_12 Czynniki wpływające na jakość komunikowania międzynarodowego (P_W03, P_U03, P_K03)

TK_13 Tradycyjne koncepcje roli mediów: teoria modernizacji, imperializm kulturowy i medialny, Amerykanizacja, westernizacja, idea swobodnego przepływu informacji; Nowy Międzynarodowy Ład Komunikacyjny (P_W03, P_U03, P_K03)

TK_14 Rola ONZ i UNESCO w komunikowaniu międzynarodowym (P_W03, P_U03, P_K03)

TK_15 Rola mediów w komunikowaniu międzynarodowym (P_W03, P_U03, P_K03)

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Mikułowski – Pomorski J, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

2.Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002.

3.Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.

4.Reynolds S., Valentine D., Komunikowanie międzykulturowe, 2012.

5. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bartosik-Purgat, M. Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE 2006.

2. Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.

3. Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa 2003.

4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, Warszawa 2004.

5. Gesteland, R. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie : [marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, PWN 2000

6. Komunikowanie międzykulturowe: szanse i wyzwania, red. M. Ratajczak M., Poznań 2009.

7. Marx. E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Warszawa 2000.

8. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, przeł. A. Nowak, Gdańsk 2007.

9. Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej. red. naukowa Magdalena Ratajczak. Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

P_W01 Posiada wiedzę o różnicach kulturowych jednostek oraz o tym, w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na komunikację werbalną i niewerbalną (K_W03, K_W04, K_W05, K_W08)

P_W02 Posiada wiedzę o tym, w jaki sposób różne systemy wartości, wzorce i normy kulturowe wpływają na sposób funkcjonowania ludzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych (K_W03, K_W04, K_W05, K_W08)

P_W03 Posiada wiedzę o zjawiskach zachodzących współcześnie w obszarze komunikowania międzynarodowego.(K_W03, K_W04, K_W05, K_W08)

P_U01 Analizuje elementy kultury subiektywnej z punktu widzenia ich wpływu na komunikację. (K_U01, K_U03, K_U08)

P_U02 Wykorzystuje posiadaną wiedzę dotyczącą poszczególnych kultur do projektowania procesu komunikowania (K_U06, K_U08)

P_U03 Analizuje czynniki kształtujące współczesne komunikowanie międzynarodowe. (K_U01, K_U03, K_U08)

P_K01 Potrafi podjęć właściwe i skuteczne działania w zakresie planowania procesu komunikowania w warunkach wielokulturowości. (K_K02, K_K03)

P_K02 Dba o uwzględnienie szeregu czynników podczas analizy zjawiska lub procesu, w szczególności zaś czynników kulturowych.(K_K01, K_K06)

P_K03 Postrzega związki istniejące pomiędzy czynnikami kulturowymi a zachowaniem jednostki oraz uświadamia sobie złożoność zjawisk związanych z procesem komunikowania międzykulturowego i międzynarodowego. (K_K01, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

OCENA FORMUŁUJĄCA: bieżąca ocena aktywności na zajęciach, przygotowanie projektu, ćwiczenia praktyczne, obecność.

OCENA PODSUMOWUJĄCA: egzamin pisemny.

Kryteria oceniania:

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne społeczne

4,5 – pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadowalająca wiedza, wyuczone umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności i kompetencje społeczne,

2,0 - niezadowalająca wiedza, nieopanowanie umiejętności oraz niewykształcone kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.