Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrystologiczny charakter roku liturgicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102LiH-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrystologiczny charakter roku liturgicznego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy o reformie Kalendarza Liturgicznego z roku 1969

b) główne idee chrystologiczne w nowym Kalendarzu Liturgicznym

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Istota heortologii

Podział roku liturgicznego

Treści chrystologiczne zawarte w roku liturgicznym

Chrystologiczny wymiar obchodów maryjnych oraz ku czci świętych

Formacyjny wymiar roku liturgicznego

Literatura:

Zalecana literatura

Konecki, K., Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Toruń 2010

Zalewski, W., Rok kościelny, Warszawa 1989-1993, vol. I-II, Znak I (red.), Rok liturgiczny, Wrocław 1991

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozumie Misterium Paschalne Chrystusa celebrowane w kręgu roku liturgicznego

Posiada wiedzę na temat dziejów

i znaczenia teologicznego danego obchodu liturgicznego

Rozpoznaje walor duchowy poszczególnych obchodów liturgicznych

Potrafi przejąć wartości duchowe zawarte w obchodach liturgicznych

Jest przygotowany do współpracy

w przygotowaniu obchodów dni liturgicznych

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

a) klasyczny podział okresów liturgicznych

b) kategoryzacje obchodów liturgicznych

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – prawie bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, z pewnymi brakami, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – wystarczająca wiedza, ale z licznymi brakami, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – brak odpowiedzi na 1/3 – do połowy zadawanych pytań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)