Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-SEMMGR-34-n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Strona przedmiotu: http://www.wse.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie i pogłębienie umiejętności doboru i wykorzystania literatury w zakresie objętym tematem pracy magisterskiej,


rozszerzenie zasobu terminologii stosowanej w obszarze określonym przedmiotem badań (tematem pracy magisterskiej,


rozszerzenie i pogłębianie wiedzy w obszarze określonej tematem pracy magisterskiej,


rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat etapów postępowania badawczego w pedagogice; zasad poprawnego formułowania celów badań i problemów badawczych, hipotez, wyłaniania zmiennych, ich kategoryzacji oraz wskaźnikowania,


rozwinięcie i pogłębienie umiejętności formułowania celów, problemów i hipotez badawczych, doboru metod, technik i narzędzi badawczych, jak również doboru próby badawczej,


rozwinięcie i pogłębienie umiejętności przygotowania narzędzi badawczych,


przygotowanie do sprawnego przeprowadzenia badań empirycznych,


ukształtowanie umiejętności opracowania (statystycznego i merytorycznego) zebranego materiału badawczego i dokonywania jej ilościowej i jakościowej analizy,


ukształtowanie umiejętności krytycznej interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł i formułowania wniosków z badań,


rozwinięcie i pogłębienie umiejętności projektowania układu i zawartości pracy,


ukształtowanie umiejętności referowania wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także redagowania tekstu pracy magisterskiej (pisania opracowań naukowych),


rozwinięcie umiejętności etycznego postępowania podczas przeprowadzania badań i udostępniania ich wyników.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

tak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Na I roku: potwierdzona dyplomem studiów I stopnia podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pedagogiki.


Na II roku: potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych i statystyki w badaniach pedagogicznych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

www.wse.amu.edu.pl

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:


Dyskusja


x


Praca z tekstem


x


Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)


x


Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)


xNakład pracy studenta (punkty ECTS):


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem


120


Praca własna studenta*


Zgromadzenie i przegląd literatury, odpowiedniej do realizowanego przedmiotu


200


Opracowanie koncepcji badań i narzędzia badawczego


30


Dobór próby badawczej i terenu badań, organizacja badań i ich przebiegu


10


Przeprowadzenie badań (w zależności od stosowanej metody/techniki)


10-60


Opracowanie zebranego materiału badawczego


70


Redakcja (pisanie) pracy, w tym poprawianie i uzupełnianie tekstu według wskazówek i uwag promotora)


100


Przygotowanie do egzaminu magisterskiego


10


SUMA GODZIN


600


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU


20Skrócony opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Zasady wyboru przedmiotu badań, formułowania tematu pracy, doboru literatury (stosownej do tematu) i korzystania z niej

Podstawowe dla tematu (i przedmiotu badań) terminy i ich definicje;

Obszary wiedzy związane z tematem pracy (i przedmiotem badań)

Metodologia badań pedagogicznych i jej swoistość; etapy postępowania badawczego i ich charakterystyka

Zasady i etapy budowania koncepcji badań empirycznych. Zasady doboru metody, techniki i narzędzia badawczego

Zasady konstruowania (przygotowania) narzędzia badawczego

Dobór próby badawczej; określenie terenu badań, planowanie przebiegu badań

Opracowanie zebranego materiału badawczego w zależności od rodzaju badań (ilościowych, jakościowych). Wnioskowanie na podstawie wyników badań

Projektowanie układu pracy i prezentacji wyników. Cechy opracowania naukowego, zasady jego przygotowania

Etyka w badaniach naukowych; etyka w nauce

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Potrafi sformułować temat pracy, dokonać właściwego (ze względu na temat pracy) doboru literatury i dobrze ją wykorzystuje.

Na poziomie rozszerzonym zna terminologię stosowaną w obszarze określonym przedmiotem badań (tematem pracy magisterskiej)

Ma pogłębioną, poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w obszarze określonym tematem pracy magisterskiej

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań w pedagogice, jej specyfiki, zarówno w odniesieniu do przedmiotu badań, jak i samej metodologii

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze; potrafi samodzielnie opracować koncepcję badań; prawidłowo formułuje cele, problemy i hipotezy badawcze, właściwie dobiera metody, techniki i narzędzia badawcze

Poprawnie konstruuje narzędzia badawcze i potrafi posługiwać się nimi

Potrafi dokonać właściwego doboru próby badawczej, określić (wskazać) teren badań i zaplanować jego przebieg

Potrafi opracować materiał badawczy; właściwie interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań

Potrafi przygotować i zaprezentować (w formie ustnej i pisemnej) raport z badań; posiada umiejętność pisania opracowań naukowych

Przestrzega zasad etycznych w podejmowanych działaniach badawczych

Literatura:

Teksty są dostępne są w Multimedialnych zasobach Biblioteki UAM oraz udostępniane przez osoby prowadzące zajęcia seminaryjne.

K. Rubacha, Empiryczne badania ilościowe w pedagogice, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

D. Urbaniak-Zając, Empiryczne badania jakościowe w pedagogice, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

H. Muszyński, Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Poznań 2018.

J. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów , Poznań 2011.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003.

G.A. Ferguson, Y Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Warszawa 2003.

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001 – academia.edu

Efekty uczenia się:

Symbole EU dla kierunku studiów

K_U01

K_W01

K_W01

K_W04

K_U06

K_U06

K_U06

K_U06

K_U04, K_U05

K_K05,K_K_K06

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Andrzej Ćwikliński, Tomasz Gmerek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Justyna Gulczyńska, Anna Jakoniuk-Diallo, Wiesław Jamrożek, Barbara Jankowiak, Małgorzata Kabat, Michał Klichowski, Hanna Krauze-Sikorska, Hanna Kubiak, Kinga Kuszak, Agata Matysiak-Błaszczyk, Zbyszko Melosik, Renata Michalak, Maciej Muskała, Ewa Muszyńska, Magdalena Piorunek, Eugeniusz Piotrowski, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Wojciech Skrzydlewski, Lidia Suchanek, Paweł Topol, Andrzej Twardowski, Natalia Walter, Eva Zamojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Banaszak, Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Stanisław Dylak, Sławomir Futyma, Edyta Głowacka-Sobiech, Tomasz Gmerek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Justyna Gulczyńska, Anna Jakoniuk-Diallo, Wiesław Jamrożek, Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska, Małgorzata Kabat, Michał Klichowski, Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Agata Matysiak-Błaszczyk, Zbyszko Melosik, Renata Michalak, Ewa Muszyńska, Magdalena Piorunek, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Wojciech Skrzydlewski, Ewa Solarczyk-Ambrozik, Andrzej Twardowski, Natalia Walter, Ewa Włodarczyk, Eva Zamojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Banaszak, Agnieszka Barczykowska, Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Iwona Chmura-Rutkowska, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Andrzej Ćwikliński, Stanisław Dylak, Sławomir Futyma, Edyta Głowacka-Sobiech, Tomasz Gmerek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Justyna Gulczyńska, Daria Hejwosz-Gromkowska, Anna Jakoniuk-Diallo, Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska, Małgorzata Kabat, Hanna Krauze-Sikorska, Zbyszko Melosik, Renata Michalak, Maciej Muskała, Magdalena Piorunek, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Joanna Szafran, Paweł Topol, Andrzej Twardowski, Ewa Włodarczyk, Eva Zamojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.