Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gry rekreacyjne i terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-GRT-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry rekreacyjne i terenowe
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika, spec. edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pełen zakres wiedzy i umiejętności, na podstawie której nabędzie kompetencje pragmatyczne, współdziałania, komunikacyjne, kreatywne i informatyczno-medialne.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

NIE, jednak w roku akademickim 2020/2021 w związku z COVID-19 zajęcia będą realizowane zdalnie na MS Teams (w całości).Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pożądane predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela, instruktora, animatora znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki oraz Wychowania Fizycznego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostaną udostępnione przez prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda warsztatowa

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem liczba godzin 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć liczba godzin 5

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. liczba godzin 10

Przygotowanie projektu liczba godzin 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia liczba godzin 5

SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2 pkt


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pełen zakres wiedzy i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela, instruktora, animatora

Literatura:

Bondarowicz M: Gry i Zabawy. Podstawy Metodyczne AWF, Warszawa.

Bator A., Buła A., Stanek L., Popularne gry rekreacyjne. Kraków, AWF 2002.

Literatura zostanie udostępniona przez prowadzącego za pomocą platformy Teams oraz drogą mailową.

Efekty uczenia się:

Student nabędzie wiedzę z wybranych zagadnień Teorii Wychowania Fizycznego (a także teorii sportu oraz rekreacji).

Student przyswoi wybrane elementy teoretyczne oraz praktyczne z zakresu zajęć ruchowych i metodyki przedmiotu.

Zdobędzie umiejętności pozwalające na przeprowadzenie poszczególnych części zajęć oraz podejmie próbę przeprowadzenia przygotowanych zajęć

Potrafi dobrać treści i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej do odpowiedniego wieku, płci, rozwoju oraz zainteresowań.

W ramach dydaktyki przedmiotu opanuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rekreacji oraz poruszania się w terenie i orientacji przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Stypa
Prowadzący grup: Łukasz Stypa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Stypa
Prowadzący grup: Filip Przymusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Stypa
Prowadzący grup: Filip Przymusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Przymusiński
Prowadzący grup: Filip Przymusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.