Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PCII-22-pj-n
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne II
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 1.56. "Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie - przedmioty obowiązkowe dla III roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Cele przedmiotu: nauczanie obejmuje zagadnienia trzech działów prawa cywilnego: prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Celem jest przyswojenie wiedzy w powyższym zakresie, zwłaszcza dotyczącej struktury stosunku cywilnoprawnego, oraz wyposażenie studentów w umiejętność wykładni przepisów cywilnych oraz wprowadzenie do samodzielnej analizy treści orzecznictwa.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nauczanie obejmuje zagadnienia trzech działów prawa cywilnego: prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Celem jest przyswojenie wiedzy w powyższym zakresie, zwłaszcza dotyczącej struktury stosunku cywilnoprawnego, oraz wyposażenie studentów w umiejętność wykładni przepisów cywilnych oraz wprowadzenie do samodzielnej analizy treści orzecznictwa.

Pełny opis:

Prawo rzeczowe: ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, przedmiot praw rzeczowych, bezwzględny charakter praw rzeczowych; treść i wykonywanie prawa własności; własność nieruchomośći, stosunki sąsiedzkie; nabycie i utrata własności, przeniesienie prawa własności, zasiedzenie, inne sposoby nabycia i utraty prawa własności; współwłasność w ogólności, współwłasność ułamkowa i współwłasność łączna, zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie i współkorzystanie z rzeczy wspólnej, zniesienie współwłasności; ochrona własności; odrębna własność lokalu; użytkowanie wieczyste; prawa rzeczowe ograniczone - zasady ogólne; użytkowanie, timesharing; służebności; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; zasady odpowiedzialności rzeczowej i osobistej; zastaw, rodzaje zastawu z uwzględnieniem zastawu rejestrowego; hipoteka; przewłaszczenie na zabezpieczenie; posiadanie; księgi wieczyste.

Prawo spadkowe: ogólne wiadomości o prawie spadkowym; pojęcie i skład spadku; zasady dziedziczenia, powołanie do spadku, otwarcie spadku, zdolność do dziedziczenia, niegodność, zrzeczenie się dziedziczenia; dziedziczenie z ustawy, krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia z ustawy; testament, sporządzenie testamentu, forma testamentu, rodzaje testamentów, odwołanie testamentu, treść testamentu; stanowisko prawne spadkobiercy, przyjęcie i odrzucenie spadku, ochrona dziedziczenia, odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe; zachowek - obliczanie wysokości zachowku; wspólność majątku spadkowego; dział spadku; umowy w prawie spadkowym

Prawo rodzinne i opiekuńcze: miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, zasady prawa rodzinnego; małżeństwo, istota, zawarcie, przesłanki, przeszkody do zawarcia małżeństwa, unieważnienie; prawa i obowiązki małżonków; sytuacja majątkowa małżonków, ustrój wspólności ustawowej, umowne ustroje majątkowe: wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, przymusowy ustrój majątkowy; ustanie małżeństwa, rozwód; separacja; pokrewieństwo i powinowactwo; ustalanie pochodzenia dziecka; domniemanie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa; sądowe ustalenie pochodzenia dziecka, uznanie dziecka (ojcostwa), władza rodzicielska, zakres, modyfikacje, osobiste kontakty rodziców i dzieci; obowiązek alimentacyny; przysposobienie; opieka i kuratela.

Literatura:

Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck Warszawa, najnowsze wydanie

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa, najnowsze wydanie

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa, najnowsze wydanie

Smyczyński T, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa, najnowsze wydanie

Sokołowski T., Prawo rodzinne, Poznań 2008

Piątowski J., Prawo spadkowe, Warszawa, najnowsze wydanie

Skowrońska ? Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa, najnowsze wydanie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (3 pytania: po 1 z każdej części prawa cywilnego objętej programem) lub pisemny - do wyboru przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Haberko, Magdalena Janssen, Filina Sztandera-Barełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Haberko, Małgorzata Radkowska-Gizelska, Dawid Walczak, Agnieszka Wojcieszak-John
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Haberko, Adrian Malicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Haberko, Mikołaj Roszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)