Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PCII-12-pj-n
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne II
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 1.56. "Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie - przedmioty obowiązkowe dla III roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

nauczanie obejmuje zagadnienia trzech działów prawa cywilnego: prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Celem jest przyswojenie wiedzy w powyższym zakresie, zwłaszcza dotyczącej struktury stosunku cywilnoprawnego, oraz wyposażenie studentów w umiejętność wykładni przepisów cywilnych oraz wprowadzenie do samodzielnej analizy treści orzecznictwa.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims to present three areas of civil law: rights in property, family law and inheritance law and to equip the students with the necessary knowledge required to make an independent analysis of judicial decisions in those areas of law. The course also serves to improve the student?s ability to write legal opinions.

Pełny opis:

Prawo rzeczowe: ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, przedmiot praw rzeczowych, bezwzględny charakter praw rzeczowych; treść i wykonywanie prawa własności; własność nieruchomośći, stosunki sąsiedzkie; nabycie i utrata własności, przeniesienie prawa własności, zasiedzenie, inne sposoby nabycia i utraty prawa własności; współwłasność w ogólności, współwłasność ułamkowa i współwłasność łączna, zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie i współkorzystanie z rzeczy wspólnej, zniesienie współwłasności; ochrona własności; odrębna własność lokalu; użytkowanie wieczyste; prawa rzeczowe ograniczone - zasady ogólne; użytkowanie, timesharing; służebności; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; zasady odpowiedzialności rzeczowej i osobistej; zastaw, rodzaje zastawu z uwzględnieniem zastawu rejestrowego; hipoteka; przewłaszczenie na zabezpieczenie; posiadanie; księgi wieczyste.

Prawo spadkowe: ogólne wiadomości o prawie spadkowym; pojęcie i skład spadku; zasady dziedziczenia, powołanie do spadku, otwarcie spadku, zdolność do dziedziczenia, niegodność, zrzeczenie się dziedziczenia; dziedziczenie z ustawy, krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia z ustawy; testament, sporządzenie testamentu, forma testamentu, rodzaje testamentów, odwołanie testamentu, treść testamentu; stanowisko prawne spadkobiercy, przyjęcie i odrzucenie spadku, ochrona dziedziczenia, odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe; zachowek - obliczanie wysokości zachowku; wspólność majątku spadkowego; dział spadku; umowy w prawie spadkowym

Prawo rodzinne i opiekuńcze: miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, zasady prawa rodzinnego; małżeństwo, istota, zawarcie, przesłanki, przeszkody do zawarcia małżeństwa, unieważnienie; prawa i obowiązki małżonków; sytuacja majątkowa małżonków, ustrój wspólności ustawowej, umowne ustroje majątkowe: wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, przymusowy ustrój majątkowy; ustanie małżeństwa, rozwód; separacja; pokrewieństwo i powinowactwo; ustalanie pochodzenia dziecka; domniemanie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa; sądowe ustalenie pochodzenia dziecka, uznanie dziecka (ojcostwa), władza rodzicielska, zakres, modyfikacje, osobiste kontakty rodziców i dzieci; obowiązek alimentacyny; przysposobienie; opieka i kuratela.

Literatura:

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. Nr 16, poz. 93) i akty prawne przedmiotowo powiązane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz. 59) i akty prawne przedmiotowo powiązane

E. Gniewek Prawo rzeczowe C.H. Beck Warszawa, najnowsze wydanie

J. Ignatowicz Prawo rzeczowe. Warszawa, najnowsze wydanie

T. Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa, najnowsze wydanie

J. Ignatowicz, M. Nazar Prawo rodzinne. Warszawa, najnowsze wydanie

T. Sokołowski Prawo rodzinne. Poznań 2011

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne, Warszawa najnowsze wydanie,

J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa najnowsze wydanie

J. Piątowski, w oprac. B. Kordasiewicza Prawo spadkowe, Warszawa, najnowsze wydanie

Skowrońska – Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa, najnowsze wydanie

Kodeks cywilny Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa najnowsze wydanie

System Prawa Prywatnego - tomy objęte przedmiotem wykładu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (3 pytania: po 1 z każdej części prawa cywilnego objętej programem)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Andrzejewski, Michalina Jusik, Jakub Pokrzywniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Pokrzywniak, Karol Szadkowski, Dawid Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Jastrzębski, Jakub Pokrzywniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Petrykowski, Jakub Pokrzywniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)