Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-pnjarm-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia arabska, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z wiedzą gramatyczno-językową na poziomie B2/C1

Rozwinięcie umiejętności językowych studentów w poszczególnych specjalizacjach (praktyka języka: naukowego, klasycznego, medialnego, dialektalnego)

Doskonalenie umiejętności efektywnego pisania samodzielnych wypracowań oraz prezentacji referatów na podstwie obejrzanych filmów, programów dokumentalno-naukowo-kulturalnych (praca indywidualna)

Kształtowanie świadomości pod kątem zainteresowania i dalszego uczenia się, w celu realizowania procesu samokształcenia


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka arabskiego na poziomie B2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, praca indywidualna i zespołowa (w trakcie zajęć i poza godzinami kontaktowymi)


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumieniiu ze słuchu.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Zakres tematyczny dotyczy takich dziedzin jak: historia i geografia świata arabskiego, kwestie społeczno-kulturowe, grupy etniczne i religijne, medycyna, technologia, prawo, media.

Literatura:

Dickins, James, Janet Watson, Standard Arabic. An Advanced Course, Cambridge University Press 1999

Elgibali. Alaa, Korica Nevenka, Media Arabic. A coursebook for reading, The American University in Cairo Press, Cairo 2007

معجم مصطلحات العلوم، الأستاذ الدكتور طارق شريف يونس 2005، عمان الاردن

Źródła internetowe:

http://www.aljazeera.net/portal

www.alarabiya.net

http://learning.aljazeera.net/arabic

http://www.bbc.co.uk/arabic/

http://arabic.rt.com

http://mawdoo3.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Czytać teksty literackie ze zrozumienie, wypowiadać się płynnie i spontanicznie,

formułować przejrzyste zdania, komentarze, opinie, poglądy, idee

zreferować i przedstawić prezentację na podstawie obejrzanego filmu, programu, reportażu naukowo-kulturowego w języku arabskim (praca samodzielna)

zrozumieć potrzebę praktyki językowej w swojej i pokrewnych specjalnościach

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działanie zmierzające do rozwijania swej świadomości językowej

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin zaliczeniowy ustny i pisemny

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinna przekraczać dwóch zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski, Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: Filip Jakubowski, Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Prowadzący grup: Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)