Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-pnja-66 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia arabska (specjalność arabistyka)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka arabskiego na poziomie B1/B2;

- zaznajomienie ze średnio-zaawansowanym słownictwem języka arabskiego;

- kontynuacja - ćwiczenie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia konwersacji przy wykorzystaniu posiadanego zasobu leksykalno-gramatycznego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu;

- doskonalenie umiejętności i świadomości językowych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

potwierdzony zaliczeniem udział w zajęciach praktycznej nauki języka arabskiego w semestrach I-V

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne są w Bibliotece Filologicznej Novum lub w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki. Materiały będą też dystrybuowane przez osobę prowadzącą zajęcia w postaci kser lub skanów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

odtwarzanie nagrań, lektura i tłumaczenie tekstów, odpowiedzi na pytania prowadzącego, dyskusja w grupie, pisemne prace domowe, ćwiczenia w parach, prezentacje ustne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

8

Skrócony opis:

- lektura artykułów prasowych o różnorodnej tematyce,

- słuchanie nagrań na poziomie średnio-zaawansowanym,

- ćwiczenia gramatyczne

Pełny opis:

- lektura artykułów prasowych o różnorodnej tematyce,

- słuchanie nagrań na poziomie średnio-zaawansowanym,

- ćwiczenia gramatyczne

Literatura:

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb aṯ-ṯāliṯ. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb ar-rābiʻ. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb al-ḫāmis. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic: a Coursebook for Reading Arabic News. Cairo: The American University in Cairo Press.

Kendall, Elisabeth. 2012. Media Arabic: An Essential Vocabulary. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Naili, Nariman i inni. 1994. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo: The American University in Cairo Press.

Pragnell, F.A. 2003. A Week in the Middle East. An Arabic Language Reader with CDs, Exercises and Key. Pragnell Books.

Pragnell, F.A. 2003. The Arab News. Arabic-English Reader for Intermediate Students with Exercises and Key. Pragnell Books.

– artykuły i nagrania pochodzące z internetowych portali w języku arabskim, np.: „Al-Jazeera”, „BBC Arabic” oraz portalu Aswat Arabiyya, https://www.laits.utexas.edu/aswaat/.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- konstruować przejrzyste wypowiedzi ustne na poziomie średnio-zaawansowanym;

- konstruować wypracowania pisemne;

- zrozumieć wypowiedzi ustne w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym;

- czytać ze zrozumieniem teksty w standardowym języku arabskim;

- zna i stosuje średnio-zaawansowane słownictwo;

- realizować projekty samodzielnie (praca indywidualna).

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin ustny i pisemny

W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział pytań, zadań itp. egzaminacyjnych/zaliczeniowych odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinna przekraczać w sumie czterech zajęć na semestr przy czterech godzinach zajęć w tygodniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Idelze-Dąbrowska, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów medialnych w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz rozumienia tekstów medialnych ze słuchu, jak również rozwijanie dalszych umiejętności w zakresie prowadzenia konwersacji w języku arabskim.

W trakcie zajęć w semestrze letnim studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące współczesnych społeczeństw arabskich i ich problemów (np. pozycja kobiety, uzależnienie od Internetu i papierosów, bezrobocie, demonstracje i protesty, konflikty i terroryzm, uchodźcy, pomoc humanitarna). Studenci będą również prowadzić dyskusje lub konstruować dłuższe wypowiedzi ustne w nawiązaniu do tematyki realizowanej podczas zajęć z czytania tekstów i słuchania nagrań.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów medialnych w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz rozumienia tekstów medialnych ze słuchu, jak również rozwijanie dalszych umiejętności w zakresie prowadzenia konwersacji w języku arabskim.

W trakcie zajęć w semestrze letnim studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące współczesnych społeczeństw arabskich i ich problemów (np. pozycja kobiety, uzależnienie od Internetu i papierosów, bezrobocie, demonstracje i protesty, konflikty i terroryzm, uchodźcy, pomoc humanitarna). Studenci będą również prowadzić dyskusje lub konstruować dłuższe wypowiedzi ustne w nawiązaniu do tematyki realizowanej podczas zajęć z czytania tekstów i słuchania nagrań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Hamodi-Owczarczak
Prowadzący grup: Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów medialnych w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz rozumienia tekstów medialnych ze słuchu, jak również rozwijanie dalszych umiejętności w zakresie prowadzenia konwersacji w języku arabskim.

W trakcie zajęć w semestrze letnim studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące współczesnych społeczeństw arabskich i ich problemów (np. pozycja kobiety, uzależnienie od Internetu i papierosów, bezrobocie, demonstracje i protesty, konflikty i terroryzm, uchodźcy, pomoc humanitarna). Studenci będą również prowadzić dyskusje lub konstruować dłuższe wypowiedzi ustne w nawiązaniu do tematyki realizowanej podczas zajęć z czytania tekstów i słuchania nagrań.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów medialnych w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz rozumienia tekstów medialnych ze słuchu, jak również rozwijanie dalszych umiejętności w zakresie prowadzenia konwersacji w języku arabskim.

W trakcie zajęć w semestrze letnim studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące współczesnych społeczeństw arabskich i ich problemów (np. pozycja kobiety, uzależnienie od Internetu i papierosów, bezrobocie, demonstracje i protesty, konflikty i terroryzm, uchodźcy, pomoc humanitarna). Studenci będą również prowadzić dyskusje lub konstruować dłuższe wypowiedzi ustne w nawiązaniu do tematyki realizowanej podczas zajęć z czytania tekstów i słuchania nagrań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: Anna Idelze-Dąbrowska, Arzu Sadykhova, Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów medialnych w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz rozumienia tekstów medialnych ze słuchu, jak również rozwijanie dalszych umiejętności w zakresie prowadzenia konwersacji w języku arabskim.

W trakcie zajęć w semestrze letnim studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące współczesnych społeczeństw arabskich i ich problemów (np. pozycja kobiety, uzależnienie od Internetu i papierosów, bezrobocie, demonstracje i protesty, konflikty i terroryzm, uchodźcy, pomoc humanitarna). Studenci będą również prowadzić dyskusje lub konstruować dłuższe wypowiedzi ustne w nawiązaniu do tematyki realizowanej podczas zajęć z czytania tekstów i słuchania nagrań.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności czytania tekstów medialnych w języku arabskim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz rozumienia tekstów medialnych ze słuchu, jak również rozwijanie dalszych umiejętności w zakresie prowadzenia konwersacji w języku arabskim.

W trakcie zajęć w semestrze letnim studenci będą czytać i słuchać teksty dotyczące współczesnych społeczeństw arabskich i ich problemów (np. pozycja kobiety, uzależnienie od Internetu i papierosów, bezrobocie, demonstracje i protesty, konflikty i terroryzm, uchodźcy, pomoc humanitarna). Studenci będą również prowadzić dyskusje lub konstruować dłuższe wypowiedzi ustne w nawiązaniu do tematyki realizowanej podczas zajęć z czytania tekstów i słuchania nagrań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.