Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-pnja-56 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia (specjalność: arabistyka)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka arabskiego na poziomie B1,

C2 zaznajomienie ze słownictwem języka arabskiego na poziomie średniozaawansowanym,

C3 ćwiczenie form gramatycznych języka arabskiego na poziomie B1,

C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

zajęcia odbywają się w sali wykładowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

potwierdzony egzaminem udział w zajęciach "Praktyczna nauka języka arabskiego" w I-IV semestrze studiów I stopnia

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum i/lub Zakładzie Arabistyki i Islamistyki. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

lektura i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia z kompozycji tekstów, dyskusja w grupie, ćwiczenia w parach, lektura i prezentacja indywidualna, ćwiczenia gramatyczne, odtwarzanie nagrań

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych lekturze tekstów, konwersacji, rozumieniu ze słuchu oraz wykonywaniu ćwiczeniu gramatycznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych lekturze tekstów, konwersacji, rozumieniu ze słuchu oraz wykonywaniu ćwiczeniu gramatycznych. Zajęcia z lektury tekstów, rozumienia ze słuchu oraz konwersacji dotyczą głównie zagadnień współczesnego społeczeństwa arabskiego, a ćwiczenia gramatyczne - spójników w zdaniach złożonych.

Literatura:

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb ar-rābiʻ. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb al-ḫāmis. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Badrū, Fawzī Aḥmad. 2010. Al-Asās fī ta‘līm al-‘arabiyya li-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Mustawā al-mutawassiṭ. ‘Ammān: Dār Wā’il li-aṭ-Ṭibā‘ wa-an-Našr.

Danecki, Janusz. 2001. Gramatyka języka arabskiego, t. II (Składnia). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to Write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Naili, Nariman i inni. 1994. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo: The American University in Cairo Press.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- konstruować spójne wypowiedzi ustne,

- zrozumieć wypowiedzi ustne w języku arabskim na poziomie średniozaawansowanym,

- czyta ze zrozumieniem teksty we współczesnym standardowym języku arabskim,

- zna słownictwo na poziomie średniozaawansowanym,

- posługuje się poprawnie konstrukcjami gramatycznymi,

- rozumie ogólne i wyspecjalizowane pojęcia dotyczące kultury arabskiej,

- potrafi realizować projekty samodzielnie (praca indywidualna).

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin zaliczeniowy ustny i pisemny

* zaliczenie semestru zimowego 2020/2021:

- na część pisemną składa się suma ocen z obowiązkowych kolokwiów zaliczonych w trakcie semestru,

- część ustną stanowi rozmowa zaliczeniowa przeprowadzona zdalnie przez MS Teams.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra – od 90%

ocena dobra + – od 83%

ocena dobra – od 75%

ocena dostateczna + – od 68%

ocena dostateczna – od 60%

ocena niedostateczna – poniżej 60%

Możliwe jest 5 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze (w sumie na zajęciach wszystkich prowadzących).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-56

Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko, Jamila Oueslati
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-56

Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Anna Idelze-Dąbrowska, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-56

Liczba godzin przedmiotu:

90

Literatura:

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb ar-rābiʻ. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb al-ḫāmis. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Badrū, Fawzī Aḥmad. 2010. Al-Asās fī ta‘līm al-‘arabiyya li-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Mustawā al-mutawassiṭ. ‘Ammān: Dār Wā’il li-aṭ-Ṭibā‘ wa-an-Našr.

Danecki, Janusz. 2001. Gramatyka języka arabskiego, t. II (Składnia). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to Write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Naili, Nariman i inni. 1994. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo: The American University in Cairo Press.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Uwagi:

Metody i krytaria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin zaliczeniowy ustny i pisemny

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra – od 90%

ocena dobra + – od 83%

ocena dobra – od 75%

ocena dostateczna + – od 68%

ocena dostateczna – od 60%

ocena niedostateczna – poniżej 60%

Możliwe jest 5 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze (w sumie na zajęciach wszystkich prowadzących).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-56

Liczba godzin przedmiotu:

90

Literatura:

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb ar-rābiʻ. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb al-ḫāmis. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Badrū, Fawzī Aḥmad. 2010. Al-Asās fī ta‘līm al-‘arabiyya li-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Mustawā al-mutawassiṭ. ‘Ammān: Dār Wā’il li-aṭ-Ṭibā‘ wa-an-Našr.

Danecki, Janusz. 2001. Gramatyka języka arabskiego, t. II (Składnia). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to Write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Naili, Nariman i inni. 1994. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo: The American University in Cairo Press.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Uwagi:

Metody i krytaria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin zaliczeniowy ustny i pisemny

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra – od 90%

ocena dobra + – od 83%

ocena dobra – od 75%

ocena dostateczna + – od 68%

ocena dostateczna – od 60%

ocena niedostateczna – poniżej 60%

Możliwe jest 5 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze (w sumie na zajęciach wszystkich prowadzących).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

09-PNJA-56

Liczba godzin przedmiotu:

90

Literatura:

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb ar-rābiʻ. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

Al-Faʻūrī, ʻAwnī Ṣubḥī i inni. 2010. Al-ʻArabiyya li-an-nāṭīqīna bi-ġayrihā. Al-Kitāb al-ḫāmis. ʻAmmān: Maṭbaʻt al-Ǧāmiʻa al-Urduniyya.

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Badrū, Fawzī Aḥmad. 2010. Al-Asās fī ta‘līm al-‘arabiyya li-nāṭiqīna bi-ġayrihā. Al-Mustawā al-mutawassiṭ. ‘Ammān: Dār Wā’il li-aṭ-Ṭibā‘ wa-an-Našr.

Danecki, Janusz. 2001. Gramatyka języka arabskiego, t. II (Składnia). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to Write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Naili, Nariman i inni. 1994. The Connectors in Modern Standard Arabic. Cairo: The American University in Cairo Press.

inne źródła:

- strona “Aswaat Arabiyya”, The University of Texas at Austin, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/

- strona “Learning Arabic”, “Aljazeera”, https://learning.aljazeera.net/en

Uwagi:

Metody i krytaria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin zaliczeniowy ustny i pisemny

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra – od 90%

ocena dobra + – od 83%

ocena dobra – od 75%

ocena dostateczna + – od 68%

ocena dostateczna – od 60%

ocena niedostateczna – poniżej 60%

Możliwe jest 5 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze (w sumie na zajęciach wszystkich prowadzących).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.