Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Składnia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oSYNw-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Składnia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu składni języka niemieckiego oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności ana¬li¬tycz-nych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z da¬nej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały wykładowe umieszczane są na uniwersyteckiej platformie e-learningowej, z których uczestnicy będą mogli korzystać po zalogowaniu. Skrypt z kompletem ćwiczeń do konwersatorium otrzymują uczestnicy kursu podczas pierwszego spotkania lub sukcesywnie na każdych kolejnych zajęciach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Skrócony opis:

moduł składa się z dwóch typów zajęć (wykład i konwersatoria) kończących się egzaminem, student wybiera grupę konwersatoryjną rejestrując się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Obszar badawczy składni języka niemieckiego.

Funkcje składniowe i kategorie morfologiczne. Metodologia.

Wybrane współczesne teorie składniowe. Walencja.

Topologiczny model zdania. Szyk wyrazów w języku niemieckim.

Zdania złożone. Analiza zdań wielokrotnie złożonych języka niemieckiego

Literatura:

Czochralski, Jan: Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998;

Darski, Józef: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz, Frankfurt am Main 2010;

Duden. Die Gram¬matik, Mannheim 2008;

Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Hand¬buch für den Ausländerunterricht. München et al. 2005

Jung, Walter: Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig 1955;

Pittner, Karin/Berman, Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeits¬buch. Tübingen 2008

Efekty uczenia się:

Student/ka orientuje się w terminologii z zakresu składni języka niemieckiego.

Umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie składni języka niemieckiego.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowane struktury języka niemieckiego.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu.

Samodzielnie korzysta ze słowników syntaktycznych i walencyjnych języka niemieckiego

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk językowych i struktur składniowych języka.

Posługuje się głównymi współczesnymi teo¬riami składni języka niemieckiego.

Metody i kryteria oceniania:

test, kolokwium pisemne, egzamin pisemny

• od 50% - dst

• od 60% - dst+

• od 70% - db

• od 80% - db+

• od 90% - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Frankowska, Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Frankowska, Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)