Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oPNJN4-ZLE46
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwinięcie umiejętności poprawnego (także pod względem gramatycznym) pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów, zdobycie oraz używanie specyficznego dla tematów realizowanych w czwartym semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+ (według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / w parach

Pisanie streszczeń z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę

Referat


Skrócony opis:

moduł składa się z trzech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany ze szkołą i pracą oraz środkami masowego przekazu i komunikacji ***

Zakres tematyczny związany z kulturą i sztuką oraz szeroko pojętym środowiskiem i jego ochroną***

Bardziej zaawansowane i kompleksowe reguły gramatyki niemieckiej

***treści te realizowane są w oparciu o teksty dłuższe i bardziej skomplikowane pod względem leksykalnym i/lub gramatycznym niż w pierwszym i drugim semestrze; teksty te pochodzą z programu PNJN przeznaczonego dla grup zaawansowanych (II roku filologii germańskiej)

Literatura:

Materiały zestawione w skrypcie dla II roku (grup zaawansowanych) dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, ćwiczenia, itp. uzupełnione o własne materiały prowadzącego, w tym teksty wybrane z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom;

Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch.;

Rug, W. / Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. Klett.;

Mikołajczyk, B. / Theobald, P.: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros.;

Földeak, H.: Sag’s besser. Teil 2. (Reihe Deutsch üben, Bd. 6) Verlag für Deutsch.;

Latzel, S.: sprechen von? sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben, Hueber.;

Grimm, H.-J. / Kempter, F.: Kleine deutsche Artikellehre: Ein Übungsbuch. Langenscheidt.;

Białek, E. / Hubicka-Kot, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Przewodnik leksykalno-gramatyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.;

Buscha, A. / Linthout, G: Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner, Schubert-Verlag.;

Bęza, S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.;

Dreyer, H. / Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber.

Efekty uczenia się:

student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, a także zwrotów leksykalnych charakterystycznych dla tematów omówionych w czwartym semestrze z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, zna wybrane media niemieckojęzyczne i potrafi z nich korzystać; potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w czwartym semestrze; potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski wypowiadając się ustnie w języku niemieckim na tematy obowiązujące w czwartym semestrze, zachowując przy tym poprawność językową i z wykorzystaniem poglądów innych autorów; posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, szczególnie pisemnego streszczania i komentowania tekstów w języku niemieckim i/lub tłumaczenia zdań na podstawie kręgów tematycznych obowiązujących w czwartym semestrze; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej (ustnej oraz pisemnej) w języku niemieckim oraz uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych zadań i projektów oraz przy prowadzeniu dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pisanie streszczenia z komentarzem do tekstu przeczytanego przez wykładowcę; zdania do tłumaczenia; test gramatyczno-leksykalny)

Egzamin ustny (losowanie pytań)

Kolokwium ustne

Test (gramatyka; leksyka; tłumaczenie zdań)

Sprawdzenie umiejętności tłumaczenia zdań

Referat

Prace pisemne (streszczenie tekstu + własny komentarz)

Dyskusja

Współpraca w grupie / w parach

Samodzielna wypowiedź ustna

Świadomość własnych błędów oraz ich samodzielna poprawa

bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

dobry (db; 4,0): 77-84%

dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Ocena wypowiedzi ustnej / referatu i egzaminu ustnego

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Kryteria oceny streszczeń z komentarzem (Inhaltsangabe mit Kommentar) pisanych na ćwiczeniach i na egzaminie

• Punkty za prawidłowe oddanie treści oraz za wykonanie zadań: 6

• Punkty za gramatykę: 8

• Punkty za wyrażanie się: 8

• Punkty za ortografię: 2

• Spójność: 4

• Użycie złożonych struktur gramatycznych i bogate słownictwo: 4

• Umiejętność wyrażania opinii (komentarz): 3

• Maksymalna liczba punktów: 35

Ilość słów: 200-250

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100% (32-35p.)

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90% (30-31,5p.)

• dobry (db; 4,0): 77-84% (27-29,5p.)

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76% (24-26,5p.)

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68% (21-23,5p.)

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59% (0-20,5p.)

Ocena tłumaczeń (zaliczenie i egzamin), ocena gramatyki i leksyki (zaliczenie i egzamin)

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

• dobry (db; 4,0): 77-84%

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Violetta Frankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Piotr Jankowiak, Dawid Łuczak, Łukasz Piątkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marta Wimmer
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)