Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oPLWL-DL44 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Proseminarium literaturoznawcze
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia germańska z j. niemieckim od poziomu A1

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami w literaturze niemieckojęzycznej okresu od 1945 roku do współczesności; kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania wybranych utworów literackich omawianego okresu z uwzględnieniem ich kontekstu politycznego i społeczno-kulturowego; rozwinięcie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych; kształtowanie refleksyjnej postawy wobec języka i dbałości o kulturę słowa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności; rozwijanie umiejętności czytania tekstów w języku niemieckim. Podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest używanie języka polskiego, jednakże cytaty z tekstów lektur przytaczane są w języku oryginalnym (niemieckim); także podsumowanie zajęć odbywa się w języku niemieckim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

do uzgodnienia z prowadzącym/prowadzącymi zajęcia; literatura podstawowa i uzupełniająca dostępna w Bibliotece Filologicznej Novum i Bibliotece Uniwersyteckiej


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wprowadzenie wykładowcy; dyskusja z grupą; pogłębiona analiza wybranych utworów literackich; praca z tekstem literackim;

dyskusja w grupie; wygłoszenie referatu przez studenta;

praca z tekstem (analiza różnych poziomów utworu literackiego); pogłębiona praca z tekstem uświadamiająca studentom złożoność języka i historyczną zmienność jego znaczeń; dyskusja z grupą uwzględniająca różne wartości kulturowe i światopoglądowe; do wyboru prowadzącego: pisemna praca semestralna na wybrany temat zaproponowany przez wykładowcę lub studenta

lub kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru


Skrócony opis:

moduł Literaturoznawstwo IV składa się z dwóch zajęć proseminarium literaturoznawczego, kończy się egzaminem (09-oPLWL-DLE2)

Pełny opis:

Literatura i komunikacja literacka pierwszych lat powojennych na tle wydarzeń politycznych i społeczno-kulturowych; Podział Niemiec i jego konsekwencje dla formowania się systemów komunikacji literackiej w RFN i NRD; Główne linie rozwoju literatury w RFN; Literatura NRD; Powojenna literatura austriacka; Niemieckojęzyczna literatura szwajcarska; Obrachunki z niemiecką przeszłością (nazizm, podział Niemiec, upadek NRD); Literatura wobec zjednoczenia Niemiec; Literatura wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego w państwach niemieckiego obszaru językowego

Literatura:

Literatura prymarna wskazana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o „Kanon lektur” (część 4) dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/ (zakładka „Materiały dydaktyczne”). Szczegółowy plan zajęć wraz z listą lektur student otrzymuje na pierwszych zajęciach w semestrze.

Literatura sekundarna wskazana na (pierwszych) zajęciach przez prowadzącego:

E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Band: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984; W. Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, Frankfurt/M. 1989; W. Barner, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 1994; Kaszyński, Stefan H.: Kurze Geschichte der österreichischen Literatur. Aus dem Polnischen von Alexander Höllwerth. Frankfurt/M. 2012; Beutin, Wolfgang u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Achte, akt. und erw. Auflage. Stuttgart, Weimar 2013; Knobloch, Hans-Jörg/Koopmann, Helmut (Hg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur, Tübingen 1997; Pörksen, Uwe/ Busch, Bernd (Hg.): Eingezogen in die Sprache, eingekommen in die Literatur. Positionen des Schreibens in unserem Einwanderungsland. Göttingen 2008; Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur seit 1945. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck, Wien, Bozen 2008.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego po roku 1945; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień powojennej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej; analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich; formułuje samodzielne i krytyczne sądy na temat omawianych utworów i zjawisk literackich; wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych); przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim lub polskim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945; przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim lub polskim dotyczącą wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945, zachowując właściwą strukturę i argumentację; przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa; wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

omówienie i ocena referatu; opcjonalnie test z lektur; ocena aktywności studenta w dyskusji; ; pisemna praca zaliczeniowa - pisemna praca semestralna na wybrany temat zaproponowany przez wykładowcę lub studenta lub kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru; egzamin ustny (losowanie tematu) lub pisemny; ocena umiejętności językowych studenta w zakresie literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze oraz wypowiadania się o tych dziedzinach w języku niemieckim w sposób adekwatny do sytuacji komunikacyjnej i tematu w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych w trakcie zajęć, w pisemnej pracy zaliczeniowej na koniec semestru oraz na egzaminie ustnym lub pisemnym; ocena, w jakim stopniu student uwzględnia różnorodność perspektyw w interpretacji zjawisk kulturowych w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych w trakcie zajęć, w pisemnej pracy zaliczeniowej i na ustnym lub pisemnym egzaminie końcowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Denka, Magdalena Kardach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.