Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i fonologia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oFONw-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Skrócony opis:

Moduł składa się z dwóch typów zajęć (wykład i konwersatorium) kończących się egzaminem, student wybiera grupę konwersatoryjną rejestrując się na zajęcia w USOS. Język polski jest dominującym językiem wykładowym, przy czym terminologia wprowadzana jest również z odpowiednikiem w języku niemieckim, a opis głosek i transkrypcja fonetyczna w ramach konwersatorium ćwiczona jest na prostych wyrazach i krótkich tekstach w języku niemieckim.

Pełny opis:

Obszar badawczy fonetyki i fonologii

Etapy produkcji wypowiedzi ustnych wraz z deskrypcją budowy aparatu mowy i opisem bazy artykulacyjnej języka niemieckiego

Płaszczyzna segmentalna języka niemieckiego: klasyfikacja głosek języka niemieckiego oraz ich opis (samo- i spółgłoski)

Transkrypcja fonetyczna

Literatura:

• Czochralski, Jan: Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998.

• Darski, Józef: Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Poznań 2015

• Krech, Eva-Maria u.a.: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin/New York 2009.

• Mangold, Max (ed.): Duden. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim u.a. 2005.

• Mikołajczyk, Beata: Deutsche Grammatik. Eine Einführung. Teil 1. Grundbegriffe. Phonetik und Phonologie. Poznań 2006.

• Morciniec, Norbert/Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student/ka orientuje się w terminologii z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego; umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny; posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego; na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie; wskazuje na zróżnicowaną naturę języka mówionego; ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu; samodzielnie korzysta ze słowników wymowy języka niemieckiego.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne, testy, egzamin pisemny

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 90%

dobry plus (+db; 4,5): od 80%

dobry (db; 4,0): od 70%

dostateczny plus (+dst; 3,5): od 60%

dostateczny (dst; 3,0): od 50%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 50%

Skala dotyczy kolokwiów pisemnych, testu zaliczającego obowiązkowy wykład oraz egzaminu pisemnego z całego modułu. W przypadku kolokwiów pisemnych, które nie zostały zaliczone, student musi poprawić dany materiał na ocenę pozytywną. Średnia ocen uzyskana z kolokwiów pisemnych stanowi ocenę zaliczeniową konwersatorium. Niezaliczenie testu podsumowującego wykład wymaga od studenta jego poprawy. Uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu skutkuje powtarzaniem całego modułu (konwersatorium i wykład).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)