Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbNI-DU11
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanej obsługi oprogramowania do edycji tekstu (na przykładzie aplikacji MS Word), do prezentacji multimedialnej (na przykładzie Power Point oraz Prezi i Keynote) oraz przetwarzania danych w zakresie podstawowym (na przykładzie aplikacji MS Excel). Praktyczne zastosowanie wiedzy w pracy biurowej z danymi językowymi. Rozwinięcie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem osobistym oraz narzędziami i metodami informatyki w budowaniu własnego warsztatu pracy. Przygotowanie studenta do aktywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Materiały b-learningowe na platformie Moodle

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej w zakresie co najmniej podstawowym oraz technologii informacyjnej w zakresie studiów pierwszego stopnia

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma e-learningowa Wydziału Neofilologii

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa

Pełny opis:

Edycja tekstu. Zaawansowane funkcje aplikacji MS Word

Prezentacja. Wykorzystanie możliwości MS PowerPoint. Zapoznanie się z alternatywnymi aplikacjami (Prezi, Keynote)

Praca z danymi. Aplikacja MS Excel w przetwarzaniu danych liczbowych i tekstowych.

Literatura:

Kopertowska-Tomczak, Mirosława. 2011. ECDL Moduł 3 Przetwarzanie tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopertowska-Tomczak Mirosława. 2011. ECDL Moduł 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopertowska-Tomczak Mirosława. 2012. ECDL Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lobin, Henning. 2012. Die wissenschaftliche Präsentation: Konzept - Visualisierung - Durchführung (= UTB 3770). Paderborn: Schöningh.

Parker, Roger. 1994. Skład komputerowy w minutę. Warszawa: Intersoftland

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie wybrane zagadnienia porównania języków tłumaczenie i ich znaczenie dla współczesnych procesów technologicznych.

Potrafi posługiwać się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi, w tym narzędziami do edycji tekstu, przetwarzania danych i prezentacji treści w zakresie niezbędnym do wykonania zadań administracyjnych.

Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin (językoznawstwo, informatyka) w zakresie nauk humanistycznych i stosować ją w sytuacjach zawodowych.

Absolwent potrafi reagować na zmieniające się potrzeby społeczne i świadomie przestrzega zasady etyki zawodowej. Wykazuje dbałość o dorobek i tradycje wykonywanego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna. Ocenianie podczas ćwiczeń.

Kryteria oceniania (ocenie podlegają trzy projekty realizowane na zajęciach – z edycji tekstu, prezentacji i analizy danych)

• od 50% – 3,0

• od 60% – 3,5

• od 70% – 4,0

• od 80% – 4,5

• od 90% – 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)