Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia specjalizacyjne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grZS-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

IFRos:

zapoznanie z ogólnymi zasadami i wymaganiami stawianymi pracom licencjackim

przekazanie wiedzy o metodologii i celach przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej

wyrobienie umiejętności konstruowania wypowiedzi naukowej

zapoznanie z zasadami sporządzania przypisów i bibliografii

wyrobienie umiejętności analizy tekstów naukowych, ze względu na wartość merytoryczną i formalną

Pomoc w wykonaniu pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

IFG:

Celem zajęć jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego. Na zajęciach omawiane są wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, translatoryki lub glottodydaktyki. W ramach ćwiczeń specjalizacyjnych wykładowca zapoznaje słuchaczy z prowadzonymi przez siebie badaniami

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

język wykładowy zależy od wyboru zajęć z oferty IFG lub IFRos

Pełny opis:

IFRos:

Ogólne zasady i wymagania stawiane pracom licencjackim

Kwerenda biblioteczna – cel i metodologia przeprowadzenia

Struktura logiczna i formalna pracy licencjackiej

Styl naukowy – wyznaczniki, relacja do innych odmian funkcjonalnych języka rosyjskiego

Konstruowanie wypowiedzi w zależności od relacji do tekstu cudzego (stan badań, rozdział)

Funkcja metajęzykowa w pracy licencjackiej

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

Analiza przykładowych tekstów naukowych (z godnie z tematyką prac), ze względu na wartość merytoryczną, jak i zwrócenie uwagi na formę prezentacji treści

IFG:

Treści ustalane przez promotorów i wykładowców, mieszczące się w ramach oferty seminaryjnej IFG

metodologia analizy materiałów źródłowych

Prezentacja osiągniętych efektów własnych analiz w ramach pracy dyplomowej

Literatura:

IFRos:

Odpowiednio do ustalonego tematu pracy licencjackiej

IFG:

Graetz, Frank (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. Mannheim.

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. Bern [i.in.]

Literatura związana z wybranym tematem pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

IFRos:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna i stosuje ogólne zasady i wymagania stawiane pracom licencjackim

samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

konstruować wypowiedź w języku rosyjskim zgodną z zasadami stylu naukowego

prawidłowo sporządzać przypisy bibliograficzne

samodzielnie analizować tekst naukowy, ze względu na wartość merytoryczną,

jak i ze zwróceniem uwagi na formę prezentacji treści

IFG:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:**

zna podstawowe teorie i metodologię nauk filologicznych w języku polskim oraz w języku niemieckim

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury obszaru języka niemieckiego

zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych

potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz w celu uzasadniania swoich wyborów

potrafi w języku niemieckim przygotowywać, formułować i pisać prace akademickie z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury języka niemieckiego, o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji z poszanowaniem własności intelektualnej

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego

potrafi samodzielnie, analitycznie i krytycznie interpretować językowe i literackie teksty i zjawiska kulturowe stosowane w odniesieniu do wybranej specjalności

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

Metody i kryteria oceniania:

IFRos:

sprawdzenie fragmentów pracy licencjackiej; sprawdzenie efektywności wyszukiwania niezbędnych informacji przy wykorzystaniu tradycyjnych i multimedialnych źródeł; sprawdzenie przygotowanego stanu badań; sprawdzenie poprawności sporządzania przypisów i poprawności stosowania zasad cytowania

IFG:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena przez prowadzącego zajęcia, wskazanie błędów językowych i merytorycznych; ocena referatu i pracy domowej przez prowadzącego zajęcia; praca dyplomowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Łukasz Musiał, Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Karolina Kęsicka, Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.