Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grWDL-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu literaturoznawstwa, stanem badań literaturoznawczych i różnych metodach opisu zjawisk literackich wypracowanych przez wybrane teorie literaturoznawcze; kształtowanie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów literackich; wyrobienie u studentów umiejętności formułowania uzasadnionych sądów oraz świadomego i krytycznego udziału we współczesnej debacie humanistycznej; rozwinięcie umiejętności samodzielnego doboru literatury przedmiotu i korzystania ze źródeł literaturowych; rozwinięcie umiejętności komunikacji, kultury dyskusji i pracy w grupie; kształtowanie świadomości złożonego charakteru współczesnych praktyk kulturowych, z uwzględnieniem problematyki etycznej;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda warsztatowa

Praca w grupach

Prezentacja


Skrócony opis:

językiem wiodącym jest j. niemiecki, ale kwestie kluczowe tłumaczone będą – w razie potrzeby – na język polski

Pełny opis:

Literatura w świecie znaków; wyróżniki tekstu literackiego

Interpretacja i jej granice

Retoryka. Tropy i figury. Od mowy ozdobnej do figuratywności języka

Epika i jej podstawowe kategorie. Gatunki epickie

Liryka: specyfika wypowiedzi poetyckiej

Teatr: między tekstem dramatu a żywiołem sceny

Metody badań literackich

Literatura:

Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. Frankfurt/M. 1994; Braak, Ivo: Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe – eine Einführung. Unteraegeri 1990; Burzyńska Anna/Markowski, Michał Paweł: Teorie literatury XX wieku. Kraków 2006; Chrząstowska, Bożena/Wysłouch, Seweryna: Poetyka stosowana. Warszawa 1987; Culler, Jonathan: Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie. Warszawa 1998; Eagleton, Terry: Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart, Weimar 1997; Fricke, Harald/Zymner Rüdiger: Einübung in die Literaturwissenschaft. Parodieren geht über Studieren. Paderborn et. al. 1996; Głowiński, Michał et al.: Słownik terminów literackich. Warszawa 1988; Gutzen, Dieter/Oellers, Norbert/Petersen Juergen H.: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. Berlin 1989; Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg 2007; Kaniewska, Bogumiła/Legeżyńska, Anna: Teoria literatury. Poznań 2003; Klawitter, Arne/Ostheimer, Michael: Literaturtheorie – Ansätze und Anwendungen. Göttingen 2008; Koch, Hans-Albert: Neuere deutsche Literaturwissenschaft: eine praxisorientierte Einführung für Anfänger. Darmstadt 1997; Link, Jürgen: Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. München 1990; Maren-Griesbach, Manon: Methoden der Literaturwissenschaft. Tübingen 1985; Mitosek, Zofia: Teorie badań literackich. Warszawa 1998; Neuhaus, Stephan: Grundriss der Literaturwissenschaft. Tübingen 2009; Papp, Edgar: Taschenbuch Literaturwissenschaft. Ein Studienbegleiter für Germanisten. Berlin 1995; Schneider, Jost: Einführung in die moderne Literaturwissenschaft. Bielefeld 1998; Ubersfeld, Anne: Czytanie teatru. Warszawa 2002; Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Mit einem Hypertext-Vertiefungsprogramm im Internet. München 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka: definiuje i używa we właściwym kontekście podstawowe terminy z zakresu literaturoznawstwa

rozróżnia i charakteryzuje wybrane metody badań literackich

stosuje terminologię literaturoznawczą w wypowiedziach o literaturze

porządkuje i hierarchizuje poziomy analizy tekstu literackiego

wykorzystuje wiedzę literaturoznawczą we własnej praktyce analitycznej i interpretacyjnej

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzysta¬niem różnych źródeł (tradycyjnych i multime¬dialnych)

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna, kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Prezentacja (ocena formująca): Samodzielność, właściwa struktura i argumentacja

Pisemna praca zaliczeniowa (ocena podsumowująca) składa się z trzech części: 1) Wyjaśnienia wybranych pojęć z zakresu podstaw tworzenia tekstów (poetyka, stylistyka, retoryka), kategorii analitycznych dla tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych, gatunków epickich, modeli liryki i gatunków dramatu; 2) krótkiej charakterystyki wybranych teorii badań literackich i/lub fenomenów z historii poetyki; 3) analizy utworu lub fragmentu utworu epickiego, lirycznego lub dramatycznego pod względem formalnym i stylistycznym przy zastosowaniu poznanych, adekwatnych dla danego gatunku kryteriów

Kryteria oceniania pracy: część 1 (wyjaśnienia i definicje) – 10 punktów (1 punkt student otrzymuje za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na 1 pytanie); część 2 (metodologia) – 10 punktów (za wyczerpujące scharakteryzowanie metody: kiedy powstała, przedstawicie, główne założenia, krytyka); część 3 (analityczna) – 10 punktów (za uwzględnienie wszystkich adekwatnych kryteriów)

• 60-68% = dst

• 69-76% = dst+

• 77-84% = db

• 85-93% = db+

• 94-100% = bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.