Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grSL-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

IFRos:

Wypracowanie tematyki pracy badawczej, uwzględniające zainteresowania, aktualne możliwości oraz wymagania stawiane na danym etapie studiów, jak również nastawienie na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników seminarium

Wypracowanie metodologii pracy licencjackiej z uwzględnieniem specyfiki studiów zawodowych i zainteresowań uczestników seminarium

Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

Wyrobienie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania z literatury przedmiotu

Wyrobienie umiejętności właściwej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy

Wykonanie pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

Rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

IFG:

Celem zajęć jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego. Na zajęciach omawiane są wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, translatoryki lub glottodydaktyki. W ramach ćwiczeń specjalizacyjnych wykładowca zapoznaje słuchaczy z prowadzonymi przez siebie badaniami

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

IFG:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2; zaliczenie wszystkich modułów wybranej dziedziny z lat I-II

IFRos:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu znajomości języka rosyjskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

IFRos:

Na stronie domowej Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM: www.ifros.amu.edu.pl

IFG:

w gestii wykładowcy

Skrócony opis:

język wykładowy: niemiecki lub rosyjski zależnie od wyboru seminarium (wybór seminariów z oferty IFG lub IFRos)

Pełny opis:

IFRos:

Formułowanie tematu pracy. Propozycję tematów prac licencjackich koncentrują się wokół literatury i kultury rosyjskiej od romantyzmu, poprzez twórców II poł. wieku XIX, Srebrnego wieku, aż po czasy współczesne

Tradycyjne metodologie analizy filologicznej i historyczno-literackiej (w zależności od zainteresowań uczestników seminarium)

Propozycje interpretacji tekstów literackich w wybranych kontekstach kulturowych i formułowanie problemu badawczego

IFG:

Treści ustalane przez promotorów i wykładowców, mieszczące się w ramach oferty seminaryjnej IFG

metodologia analizy materiałów źródłowych

Prezentacja osiągniętych efektów własnych analiz w ramach pracy dyplomowej

Literatura:

IFRos:

Odpowiednio do ustalonego tematu pracy licencjackiej

IFG:

Graetz, Frank (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. Mannheim.

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. Bern [i.in.]

Literatura związana z wybranym tematem pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

IFRos:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

rozpoznać i sformułować problem badawczy na podstawie uzyskanej wiedzy i w oparciu o standardowe techniki badań literaturoznawczych

prowadzić samodzielną analizę tekstu literackiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu

i poznanych metod badawczych

właściwie formułować i merytorycznie argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy

prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska historyczno-literackie w oparciu o zdobytą wiedzę

przygotować prace licencjacką w języku rosyjskim spełniającą wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM

IFG:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna podstawowe teorie i metodologię nauk filologicznych w języku polskim oraz w języku niemieckim

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury obszaru języka niemieckiego

zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych

potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz w celu uzasadniania swoich wyborów

potrafi w języku niemieckim przygotowywać, formułować i pisać prace akademickie z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury języka niemieckiego, o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji z poszanowaniem własności intelektualnej

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego

potrafi samodzielnie, analitycznie i krytycznie interpretować językowe i literackie teksty i zjawiska kulturowe stosowane w odniesieniu do wybranej specjalności

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

Metody i kryteria oceniania:

IFRos:

sprawdzanie przygotowanych fragmentów pracy

IFG:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena referatu i pracy domowej przez prowadzącego zajęcia; wskazanie błędów językowych i merytorycznych; praca dyplomowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Łukasz Musiał, Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Karolina Kęsicka, Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.