Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPNJR-DL46
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

opanowanie materiału leksykalnego w zakresie tematycznym określonym w programie; kształtowanie umiejętności wnioskowania, negocjowania i uzasadniania swoich opinii w monologu, dialogu i polilogu; kształtowanie sprawności rozumienia ze słuchu w zakresie materiałów programowych; kształtowanie sprawności pisania: list prywatny, charakterystyka, recenzja, esej, opis; kształtowanie umiejętności w zakresie różnych form pracy: plenum, praca indywidualna, w grupach, metodą prezentacji i projektu; opanowanie zasad ortografii; opanowanie struktur morfo-syntaktycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi przy użyciu zdań prostych i złożonych; opanowanie zasad interpunkcji w zdaniu prostym i złożonym; rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedniego stosunku do zajęć; rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym również elektronicznych; rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowej akcentuacji i intonacji;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W przyszłości przewiduje się włączenie nauczania zdalnego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego zgodne z podstawą programową PNJR dla roku I

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

tłumaczenia


Pełny opis:

Człowiek, jego wygląd zewnętrzny i cechy osobowości: wygląd zewnętrzny /portret/, opis wyglądu z uwzględnieniem wzrostu, cech szczególnych, wieku, budowy ciała, cech, które nas przyciągają i odpychają w sobie i innych; ubiór, dobór kolorów i akcesoria, fryzura, makijaż – czyli jak zaprezentować siebie; charakter człowieka, cechy pozytywne i negatywne, jego emocje; właściwości intelektu, styl życia, poglądy, uznawane wartości; W zdrowym ciele, zdrowy duch: opis stanu zdrowie, objawy i symptomy niektórych chorób i stanów; zdrowie człowieka i choroby: zagrożenia dla zdrowia i profilaktyka; lekarze specjaliści, terapia, lekarstwa, sposoby leczenia; współczesne choroby cywilizacyjne; zdrowy styl życia; sport w życiu człowieka: znaczenie sportu w naszym życiu, zimowe i letnie dyscypliny sportowe; Imprezy sportowe i turystyka: wyjazdy zagraniczne i turystyka piesza, formy spędzania czasu wolnego; Człowiek i przyroda: świat roślinny i zwierzęcy (w tym Rosji), zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka, działania proekologiczne; Usługi w życiu codziennym człowieka: usługi powszechne (fryzjer, pralnia, szewc itp.); nietypowa działalność usługowa; Czasowniki zwrotne/niezwrotne, przechodnie/nieprzechodnie; rekcja czasownika w aspekcie porównawczym; imiesłowy czynne i bierne; imiesłów przysłówkowy; strona czynna i bierna; konstrukcje z imiesłowem przymiotnikowym i przysłówkowym; sposoby wyrażenia modalności; pełna i krótka forma przymiotnika w funkcji orzecznika; zaimki przeczące i nieokreślone; wyrażenie stosunków przestrzennych; wyrażenie stosunków czasowych; wyrażenie stosunków ilościowych (liczebniki zbiorowe); wyrażenie stosunków przyczynowych; użycie wielkiej i małej litery; pisownia przyrostków -n-, - nn- w przymiotnikach, czasownikach, przysłówkach, imiesłowach przymiotnikowych i przysłówkowych; Pisownia samogłosek nieakceptowanych w rdzeniu wyrazu; pisownia samogłosek w wyrazach złożonych; pisownia wyrazów złożonych; pisownia przysłówków; pisownia przyimków złożonych; pisownia spójników; pisownia partyków nie, ni z różnymi częściami mowy; użycie znaków interpunkcyjnych w zdaniach prostych i złożonych

Literatura:

Alina Gołubiewa, Natalia Kowalska, Русский язык сегодня, dla uczniów studentów i przedsiębiorców, Warszawa 1998; A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998; M. Cieplicka, D.Torzewska, Русский язык, Kompendium tematyczno-leksykalne 2, Poznań 2008; M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec, Вот и мы, Warszawa 2011; M. Wiatr-Kmieciak, Skrypt dla II roku filologii rosyjskiej – (w przygotowaniu); D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999; A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, 2, Warszawa 1999; I. Kabyszewa i inni, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004; D. Dziewanowska, Ćwiczenia praktyczne z ortografii, Kraków 1996; W. Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Warszawa 2002; А.С. Хазанова, Работа по орфографии при изучении морфологии в школе, Москва 1976; Русский язык зарубежному преподавателю русского языка, под ред. С.Н.Плужниковой, Е.Ю.Владимирского, Москва 1982.

Efekty uczenia się:

student/ka zna i stosuje słownictwo w zakresie tematyki określonej w treściach programowych; potrafi wypowiadać się na temat preferowanych i nie cech wyglądu zewnętrznego, charakteru itp., oceniać i wnioskować; rozumie słuchany tekst i potrafi wykonywać zadania z nim związane (łączenie sprawności słuchania z pisaniem, mówieniem); potrafi prawidłowo napisać list, charakterystykę, recenzję, opis i esej; wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji, wyjaśnień, pozwoleń); stosuje poprawnie adekwatne do sytuacji komunikacyjnej środki językowe by wyrazić intencję oraz stany emocjonalne; tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi ustnej, uwzględniającej: charakterystykę postaci, opisywanie miejsc, czynności, zjawisk przyrody itp. w zakresie treści programowych, relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii; tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej, uwzględniającej: charakterystykę postaci, opisywanie miejsc, czynności, zjawisk przyrody itp. w zakresie treści programowych, relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii, potrafi umiejętnie wnioskować, negocjować i uzasadniać swoje opinie w monologu, dialogu i polilogu; rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady ortograficzne; rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady gramatyczne; potrafi zastosować podstawowe zasady interpunkcji; potrafi zastosować podstawowe zasady składni; potrafi prawidłowo zastosować akcent w poszczególnych częściach mowy w wypowiedziach i czytanych tekstach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Egzamin ustny. Kolokwium pisemne. Kolokwium ustne. Prezentacja multimedialna. Tłumaczenia. Prace pisemne

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – wystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niewystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Testy gramatyczne i leksykalne:

61-72% dst

73-80% dst+

81-90% db

91-95% db+

96-100% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Prowadzący grup: Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak, Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)