Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej. Proseminarium literaturoznawcze III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPLWL-DL34 Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej. Proseminarium literaturoznawcze III
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

znajomość głównych tendencji, zjawisk literackich na obszarze Niemiec w latach 1918-1945, tzn. w okresie Republiki Weimarskiej oraz Trzeciej Rzeszy; znajomość reprezentatywnych dla tego okresu utworów literackich, rozpoznawanie tekstów ilustrujących przemiany społeczne, kulturowe i polityczne; umiejętność rozumienia kluczowych zjawisk literatury w oparciu o procesy historyczne i kulturowe; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych; świadomość kształtowania się form i gatunków literackich w procesie zmian historycznych; umiejętność porozumiewania się z ekspertami w tej dziedzinie, doceniania różnorodności kulturowej i wielokulturowej, umiejętność analizy procesów kształtowania świadomości i tożsamości kulturowej; znajomość różnorodności i specyfiki kulturowej; rozwijanie zdolności krytycznych; umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności badawczych; pogłębienie kreatywności, rozumienia innych kultur i zwyczajów; rozwijanie zdolność do samodzielnej pracy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wprowadzenie wykładowcy, dyskusja z grupą; praca z tekstem;

dyskusja w grupie; praca z tekstem uświadamiająca studentom złożoność języka i historyczną zmienność jego znaczeń; dyskusja z grupą uwzględniająca różne wartości kulturowe i światopoglądowe


Skrócony opis:

do modułu należy egzamin 09-grPLWL-DLE3

Pełny opis:

podstawowe zagadnienia dotyczące literatury i kultury niemieckiej w okresie Republiki Weimarskiej; literatura i kultura niemieckojęzyczna po I wojnie światowej; podstawowa wiedza na temat „Neue Sachlichkeit” w literaturze niemieckiej; podstawowe treści dotyczące literatury niemieckiej w III Rzeszy; podstawowe treści dotyczące literatury tzw. emigracji wewnętrznej; kluczowe zagadnienia dotyczące literatury niemieckiej na emigracji; podstawowa wiedza na temat literatury niemieckojęzycznej w okresie II wojny światowej

Literatura:

Bahr, Ehrhard (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur Bd. 3. Vom Realismus bis zur Gegenwart. Tübingen (u.a.): Francke 1982; Baumann, Barbara/ Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. Ismaning: Hueber Verlag 1985; Beutin, Wolfgang (u.a.): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart (u.a.): Metzler 2013; Bernd Balzer, Volker Mertens: Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Berlin: Bibliographisches Institut 1990; Braun, Michael: Die deutsche Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Köln: Böhlau 2010; Brenner, Peter J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Vom ,,Ackermann“ zu Günter Grass. Tübingen: Niemeyer 1996; Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 12 Bde. Begründer: Helmut de Boor, Richard Newald. München: C.H. Beck 1949ff; Glaser, Horst Albert (Hg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. 10 Bde. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1980-1995; Grimminger, Rolf (Hg.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 12 Bde. München: Hanser und Dtv 1980ff; Lattmann, Dieter (Hg.): Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland. Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. München, Zürich: Kindler 1973; Paucker, Henri R. (Hg.): Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung: Neue Sachlichkeit, Literatur im 3. Reich und im Exil, Bd. 15. Reclam: Stuttgart 1993; Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Reclam 2011; Szyrocki, Marian: Dzieje literatury niemieckiej. Warszawa: PWN 1969; Žmegač, Viktor (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Weinheim: Beltz Athenäum 1995.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od roku 1918 do 1945; ma wiedzę na temat wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej w tym okresie; analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich; formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat zjawisk literackich i kulturowych; wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych); przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa; wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; pisemna praca zaliczeniowa; egzamin; opcjonalnie test z lektur; ocena umiejętności językowych studenta w zakresie literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze oraz wypowiadania się o tych dziedzinach w języku niemieckim w sposób adekwatny do sytuacji komunikacyjnej i tematu w wypowiedziach ustnych w trakcie zajęć oraz w pisemnej pracy zaliczeniowej, na egzaminie; ocena, w jakim stopniu student uwzględnia różnorodność perspektyw w interpretacji zjawisk kulturowych w wypowiedziach ustnych i pracy pisemnej oraz na egzaminie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Gortych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.