Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium kulturoznawcze II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPKU-DL22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium kulturoznawcze II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; Poszerzenie znajomości współczesnych zjawisk polityczno-społecznych niemieckiego obszaru językowego ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki wybranych tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności, Prezentowaniu poszczególnych zagadnień towarzyszy bogaty wybór materiałów audiowizualnych (filmy dokumentalne, zarejestrowane debaty i publiczne dyskusje). Umiejętność wypowiadania się i dyskutowania na tematy związane z problematyką społeczno-polityczną krajów niemieckojęzycznych po 1945 roku. Zdobyta wiedza na wymienione tematy ułatwi studentom zrozumienie i docenienie specyfiki kultury krajów niemieckojęzycznych oraz komunikację w niemieckim obszarze kulturowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wprowadzenie w formie wykładowej, dyskusja z grupą, praca w parach; do wyboru prowadzącego: praca w parach lub grupach, czytanie i omówienie zadanego tekstu; zbieranie argumentów i środków komunikacji w plenum; wygłoszenie referatu przez studenta; dyskusja z grupą uwzględniająca różne wartości kulturowe i światopoglądy;

Pełny opis:

Historyczny rys emigracji do czasów współczesnych. Przyczyny i skutki emigracji. Charakterystyka pojęć; Ustawa emigracyjna i integracyjna. Omówienie głównych założeń; Strategie integracyjne RFN-u; Gastarbeiterzy w Niemczech. Wzbogacenie (inter)kulturowe?; Aktualne doniesienia nt. integracji i problemów z nią związanych w krajach niemieckojęzycznych; Rodzina. Typy modeli rodzinny w Niemczech. Analiza porównawcza od powstania RFN-u; Nierówność płci? Problemy z dyskryminacją zawodową kobiet; Omówienie przyczyn spadku dzietności kobiet w krajach niemieckojęzycznych; Aktualne doniesienia nt. polityki (pro)rodzinnej; równouprawnienia zawodowego kobiet w krajach niemieckojęzycznych; Media. Historyczny przegląd rozwoju mediów audiowizualnych w Niemczech po 1945r.; Rola, zadania i wkład mediów audiowizualnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego; Charakterystyka prasy niemieckiej. Typy i nachylenie polityczno-światopoglądowe ośrodków opiniotwórczych

Literatura:

Bedürftig Friedemann: Lexikon Deutschland nach 1945; Hamburg 1996; Glaser Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989; Bonn 1991 und ders.: Deutsche Kultur 1945 - 2000; Bonn 2000; Korte Karl-Rudolf (Hrsg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und Orientierungen; Bonn 2001; Lieser-Triebnigg Erika, Manipel Siegfried: Kultur im geteilten Deutschland; Berlin 1984; Meyn Hermann: Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland; Berlin 1996; Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni; Poznań 1999; Wilke Juergen (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland; Bonn 1999; Wingen Max: Familienpolitik. Grundlagen und aktuelle Probleme; Bonn 1997; Wehler Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bundesrepublik und DDR 1949-1990; Bonn 2009; teksty wybrane przez wykładowców z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom

Polecane strony internetowe: www.migration-info.de ; www.bundestag.de ; www.zuwanderung.de ; www.bmi.bund.de ; www.dw-world.de ; www.bpb.de/themen/gesellschaft/migration/migrationindeutschland

Efekty uczenia się:

zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka niemieckiego w zakresie wybranych tematów; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym i społecznym obszaru kulturowego języka niemieckiego w zakresie wybranych tematów; ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat wybranych polityczno-społecznych zagadnień po 1945 roku; umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji a także potrafi analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł; formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim; potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku niemieckim; ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej; przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

wystąpienia studenta i wypowiedzi na wybrany temat; aktywność studenta w dyskusji; rozwiązywanie zadań i wykonywanie schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy merytorycznej i słownictwa fachowego oraz prezentowanie ich w plenum; zebranie argumentów i przestawienie ich w plenum; prezentacja i ocena krótkiego referatu; kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Sobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)