Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i realia rosyjskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grKRROJ-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura i realia rosyjskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie szeregu pojęć charakteryzujących uwarunkowania przyrodnicze, symbole państwowe i dziedzictwo artystyczne Rosji

wyrobienie umiejętności rozpoznawania czynników składających się na odrębność geopolityczną, etnograficzną i mentalnościową Słowiańszczyzny Wschodniej

zapoznanie z istotnymi etapami ewolucji kultury duchowej i materialnej Rosji od początków kształtowania się państwowości rosyjskiej do lat 90-tych XX wieku

kształtowanie umiejętności porządkowania omawianych zjawisk z punktu widzenia ich miejsca i funkcji w procesie historycznym

przygotowanie do analizy i interpretacji fenomenów duchowości rosyjskiej

wypracowanie zdolności samodzielnego formułowania sądów na temat kulturowej specyfiki i realiów rosyjskiego obszaru językowego

rozwijanie zdolności komunikacyjnej oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W przyszłości przewiduje się włączenie nauczania zdalnego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu historii Rosji

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, pokaz i obserwacja, praca w grupach

Pełny opis:

Rosja na mapie świata: uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze; symbole państwowe; podział terytorialny; duchowość rosyjska wobec cywilizacji zachodniej – omówienie problemu w oparciu o film dokumentalny W. Herzoga „Głosy z głębin”; mitologia słowiańska: ważniejsze bóstwa i związane z nimi święta (demonologia, wierzenia, zwyczaje ludowe); Chrześcijaństwo na Rusi: geneza, znaczenie reform patriarchy Nikona; istota prawosławia: obrzędy, liturgia, utensylia (tj. święte przedmioty) cerkiewne; podstawy teologii ikony: kanony ikonograficzne, rola ikonopisarza. Analiza ikony Trójcy Świętej A. Rublowa; budowa cerkwi prawosławnej, funkcja ikonostasu; architektura sakralna i świecka na przykładzie zabytków Moskwy; style architektoniczne w Petersburgu; struktura symboliczna tradycyjnej izby słowiańskiej; sztuka użytkowa: rzemiosło folklorystyczne, rosyjskie stroje narodowe; malarstwo przełomu XIX i XX wieku: estetyczne poszukiwania W. Kandinsky’ego, K. Malewicza, M. Chagall’a; wielcy kompozytorzy rosyjscy i ich utwory: twórczość P. Czajkowskiego, A. Skriabina, Rachmaninowa, S. Prokofiewa; balet: sylwetki artystyczne W. Niżyńskiego, A. Pawłowej, M. Plisieckiej oraz S. Diagilewa; film: ważniejsze wydarzenia w historii kinematografii radzieckiej

Literatura:

J. H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, przeł. J. Hunia, Kraków 2007; Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004; W. Biełousowa, A. Markunas, W mirie kulturologiczeskich poniatij, idiej, naprawlenij, Poznań 2004; J. Dobrowolski, Tury po Rossii, Warszawa 2003; Kultura rosyjska. Postacie, Wydarzenia, Symbole, Daty, red. E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2001; J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999; M. Quenot, Ikona okno ku wieczności, przeł. H. Paprocki, Białystok 1997; A. Markunas, Istoki i suszcznost’ russkogo prawoslawija. Chriestomatija, Poznań 1994.; A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

student/ka rozumie, a także prawidłowo stosuje pojęcia niezbędne dla opisu realiów przyrodniczych, symboli państwowych i różnorodnych znaków/aspektów dziedzictwa artystycznego Rosji; rozpoznaje i potrafi scharakteryzować geopolityczne, etnograficzne oraz mentalnościowo-religijne wyróżniki Słowiańszczyzny Wschodniej ; zna przełomowe stadia rozwoju zarówno duchowej, jak i materialnej kultury rosyjskiej; potrafi określić znaczenie omawianych zjawisk kulturotwórczych w perspektywie historycznej; analizuje fenomeny duchowości rosyjskiej w oparciu o materiały naukowo-badawcze; potrafi samodzielnie formułować sądy/ wnioski dotyczące kulturowej specyfiki i realiów funkcjonowania rosyjskiego obszaru językowego; wykorzystuje zdobytą wiedzę w ramach pracy zespołowej (współtworzy w zespole i przedstawia publicznie prezentację podczas zajęć, aktywnie uczestniczy w dyskusjach grupowych)

Metody i kryteria oceniania:

ocena wypowiedzi studentów, rozwiązywanie quizów, prezentacja multimedialna, test końcowy

ocena końcowa jest średnią ocen otrzymanych za wykonaną prezentację oraz złożony test pisemny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – wystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niewystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Stryjakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Humeniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.