Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grHLNIEk-DL44
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami w literaturze niemieckojęzycznej okresu od 1945 r. do współczesności; kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania wybranych utworów literackich omawianego okresu z uwzględnieniem ich kontekstu politycznego i społeczno-kulturowego; rozwijanie umiejętności analizy funkcji tekstu literackiego w procesach kulturowych; rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych (literatura przedmiotu) i multimedialnych; kształtowanie refleksyjnej postawy wobec języka i dbałości o kulturę słowa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+ wg ESOKJ

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Pełny opis:

Literatura i komunikacja literacka pierwszych lat powojennych na tle wydarzeń politycznych i społeczno-kulturowych

Podział Niemiec i jego konsekwencje dla formowania się systemów komunikacji literackiej w RFN i NRD

Główne linie rozwoju literatury w RFN

Literatura NRD

Powojenna literatura austriacka

Niemieckojęzyczna literatura szwajcarska

Obrachunki z niemiecką przeszłością (nazizm, podział Niemiec, upadek NRD)

Literatura wobec zjednoczenia Niemiec

Literatura wobec wyzwań współczesności (w szczególności społeczeństwa wielokulturowego) w państwach niemieckiego obszaru językowego

Literatura:

Literatura prymarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze, w oparciu o „Kanon lektur” dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/ (zakładka „Studia stacjonarne”).

Literatura sekundarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego, przykładowo: H.L. Arnold (Hg.), Die deutsche Literatur 1945-1960, 4 Bde., München 1995; E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Band: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984; W. Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, Frankfurt am Main 1989; W. Barner, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 1994; H. Wiegemann, Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005

Efekty uczenia się:

student/ka rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego po roku 1945

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień powojennej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w dyskusji, test ze znajomości lektur, pisemna praca zaliczeniowa: forma w gestii prowadzącego: praca semestralna lub kolokwium zaliczeniowe,

Pisemna praca zaliczeniowa do wyboru prowadzącego: praca semestralna, kolokwium:

Zgodność z tematem; właściwy dobór źródeł; umiejętna analiza omawianych zjawisk w oparciu o poprawnie przytaczaną literaturę przedmiotu; właściwa struktura i argumentacja; dobór adekwatnych środków językowych; poprawność językowa; poszanowanie własności intelektualnej.

Ocena aktywności w dyskusji: częstotliwość wypowiedzi, trafność przytaczanych argumentów, adekwatność środków językowych, otwartość na opinie innych, zaangażowanie w pracę w grupach

Skala ocen dla pisemnej pracy zaliczeniowej i testu z lektur:

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)