Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium językoznawcze - fonetyka i fonologia języka niemieckiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grFONk-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium językoznawcze - fonetyka i fonologia języka niemieckiego I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem przedmiotu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Przedmiot ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Obszar badawczy fonetyki i fonologii,

Etapy produkcji wypowiedzi ustnych wraz z deskrypcją budowy aparatu mowy i opisem bazy artykulacyjnej języka niemieckiego,

Płaszczyzna segmentalna języka niemieckiego: klasyfikacja głosek języka niemieckiego oraz ich opis (samo- i spółgłoski),

Płaszczyzna suprasegmentalna języka niemieckiego: proces koartykulacji, asymilacje i redukcje jako wynik koartykulacji, akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja zdania,

Transkrypcja fonetyczna

Literatura:

(1) Czochralski, Jan: Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998; (2) Darski, Józef: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz, Frankfurt am Main 2010; (3) Krech, Eva-Maria u.a.: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin/New York 2009; (4) Mangold, Max (ed.): Duden. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim u.a. 2005; (5) Mikołajczyk, Beata: Deutsche Grammatik. Eine Einführung. Teil 1. Grundbegriffe. Phonetik und Phonologie. Poznań 2006; (6) Morciniec, Norbert/Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005; (7) Rausch, Rudolf/Rausch, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer. Ein Lehr- und Übungsbuch. Leipzig 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Orientuje się w terminologii z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego.

Umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowaną naturę języka mówionego.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu.

Samodzielnie korzysta ze słowników wymowy języka niemieckiego.

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.