Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: językoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMSK1-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: językoznawstwo
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z tendencjami słowotwórczymi we współczesnych językach skandynawskich

Pogłębiona charakterystyka metod tworzenia nowych wyrazów w językach skandynawskich

Zapoznanie studentów z terminologią i metodologią badań słowotwórczych

Rozwinięcie umiejętności porównawczej analizy zagadnień słowotwórczych w poszczególnych językach skandynawskich

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przekazanie szczegółowej wiedzy na temat miejsca słowotwórstwa w systemie językowym

Przekazanie szczegółowej wiedzy o procesach słowotwórczych z krytycznym omówieniem zagadnień terminologicznych

Scharakteryzowanie tendencji słowotwórczych we współczesnym języku szwedzkim, duńskim i norweskim

Przekazanie szczegółowej wiedzy na temat procesów słowotwórczych w wybranym języku skandynawskim

Ukazanie procesów słowotwórczych w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem języków skandynawskich

Krytyczne omówienie literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem prac z obszaru Skandynawii

Literatura:

Faarlund, J.T. et al. 1997. Norsk referansegrammatik. Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, E., Heltoft, L. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. Bind I-III. Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Syddansk Universitetsforlag.

Jadacka, H. 2001. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: PWN.

Malmgren, S.-G. 1994. Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Lund: Studentlitteratur.

Rajnik, E. 2011. Wortbildung des Substantivs im Dänischen – explizite und implizite Derivation. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Teleman, U., Hellberg, S. & Andersson, E. 1999. Svenska Akademiens grammatik. Stockholm: Norsteds Ordbok.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma poszerzoną wiedzę szczegółową o sposobach powstawania nowych wyrazów w językach skandynawskich

ma pogłębioną wiedzę o współczesnych tendencjach słowotwórczych i zmianach, jakim podlega zasób słownictwa w językach skandynawskich

zna podstawy metodologii badań słowotwórczych, potrafi stosować właściwą terminologię odnoszącą się do procesów słowotwórczych

potrafi stosować posiadaną wiedzę do analizy zjawisk słowotwórczych

ma umiejętność porównawczej analizy zagadnień słowotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem języków skandynawskich

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: Ocena dyskusji w grupie

P: Test zaliczeniowy

Przykładowe pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Omów metody tworzenia nazw żeńskich (np. nazwy zawodów) w językach skandynawskich

2. Podaj przykłady produktywnych i nieproduktywnych sufiksów rzeczownikowych w językach skandynawskich

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nicole Nau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nicole Nau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.