Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMON-DU13 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

W odróżnieniu od luźno ze sobą powiązanych wykładów kursowych wykład monograficzny ma na celu naświetlenie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia, w sposób wyczerpujący przedstawiając różne podejścia do danej problematyki lub ewentualnie dokonując historycznego rysu prezentującego ewolucję obchodzenia się z danym problemem badawczym. Wybrany wykład monograficzny jest w ścisłej korelacji z obraną specjalizacją oraz realizowanym w ramach seminarium projektem pracy magisterskiej (w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki języków obcych lub translatologii). Wykład (ze względu na ograniczone ramy interakcji) służy przede wszystkim zapoznaniu studentów z określonymi treściami i wiedzą. Ponadto służy on kształceniu umiejętności i kompetencji społecznych, gdyż i same treści mogą być refleksyjnym odniesieniem do owych umiejętności i kompetencji (np. w przypadku praktycznie zorientowanych treści z zakresu translatologii, dydaktyki, języka fachowego, pragmatyki lingwistycznej, interkulturowości, poszczególnych metodologii badawczych itp.). Student powinien posiąść wiedzę o współczesnych tendencjach rozwoju dziedzin naukowych i umiejętność stosowania ich we własnych badaniach. Powinien też być świadom społecznej i etycznej odpowiedzialności związanej z publikowaniem i praktycznym stosowaniem wniosków badawczych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zaleca się wybór wykładu monograficznego w korelacji z obraną specjalizacją oraz realizowanym w ramach seminarium projektem pracy magisterskiej (w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki języków obcych lub translatologii).

Pełny opis:

Wybrane aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze, translatologiczne oraz dydaktyczno-metodyczne

Literatura:

Literaturoznawstwo:

Bogusław Drewniak, Polen und Deutschland 1919-1939. Wege und Irrwege kultureller Zusammenarbeit, Düsseldorf 1999; Bogusław Drewniak, Polsko-niemieckie zbliżenia w kręgu kultury 1919-1939, Gdańsk 2005; Roman Dziergwa, Literaturästhetik versus Tagespolitik. Zur Rezeption und Funktion der deutschsprachigen Literatur in Polen in der Zwischenkriegszeit (1918-1939), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1998; Stefan H. Kaszyński: Krótka historia literatury austriackiej. Wydaw. UAM, Poznań 2012; Stefan H. Kaszyński: Kurze Geschichte der österreichischen Literatur. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2012; Österreichische Literatur – Literatur aus Österreich, Quelletexte zur deutschsprachigen Literatur Bd. 6. Wydaw. Poznańskie, Poznań 2010.

Dydaktyka:

Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.) 2007: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB; Gudjons, H. 2008: Handlungsorientiert lehren und lernen. Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag; Edmodson, W./House, J. 2006: Einführung in die Sprachlehrforschung. Stuttgart: UTB A. Francke; Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. UTB: Stuttgart 2007; 5. Aufl.; Białek, Edward / Karolak, Czesław: „Schuhnummer oder Leben!“ Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum. Dresden 2007; Bredella, Lothar / Delanoy, Werner / Suhrkamp, Carola: Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen 2004; Burkhardt, Armin / Fandler, Doris / Reckert, Tina (Hrsg.): Interkulturell, eigenständig, handlungsorientiert. Neue Tendenzen der Fremdsprachendidaktik. Aachen 2008;

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych, translatologicznych lub dydaktycznych będących przedmiotem wykładu; zna na poziomie rozszerzonym terminologię specjalistyczną wybranych zagadnień wykładu, potrafi adekwatnie i precyzyjnie ją stosować; posiada wiedzę o metodologii badań (uwzględniającą ich historyczny rozwój) w zakresach odnoszących się do poszczególnych zagadnień wykładu; posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod, opracowanie i prezentację wyników; rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania zdobytej na wykładzie wiedzy w ramach pracy własnej: poprzez zgłębianie literatury przedmiotu, poszukiwania własne oraz konsultacje z wykładowcą

Metody i kryteria oceniania:

znajomość merytoryczna zagadnienia - zaliczenie pisemne lub kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.