Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do tłumaczenia ustnego - występowanie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-WTUWP-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do tłumaczenia ustnego - występowanie publiczne
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cel przedmiotu / zajęć:

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego i francuskiego na polski

rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka angielskiego i francuskiego na polski

przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka angielskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną

rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka obcego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

Inne (jakie?) – ćwiczenia indywidualne 35


SUMA GODZIN 125


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Przybliżenie wybranych szkół retoryki i erystyki

Zasady wystąpień publicznych

Głośne czytanie tekstów w języku polskim w sposób przykuwający uwagę słuchaczy

Głośne czytanie tekstów w języku obcym w sposób przykuwający uwagę słuchaczy

Tłumaczenie a vista z języka angielskiego lub francuskiego na język polski – teksty o tematyce ogólnej

Tłumaczenie konsekutywne tekstów o tematyce ogólnej z języka angielskiego lub francuskiego na język polski

Tłumaczenie konsekutywne tekstów o tematyce ogólnej z języka angielskiego lub francuskiego na język polski z wykorzystaniem slajdów

Tłumaczenie wystąpień o tematyce dotyczącej wydarzeń codziennych z języka angielskiego lub francuskiego na język polski

Podstawy etyki zawodu

Literatura:

Gillies, A. 2005. Note-taking for consecutive interpreting. Manchester: St. Jerome.

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Ulotki, broszury, nagrania, materiały autentyczne przygotowywane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

przywołuje i rozpoznaje główne zasady retoryczne stosowane podczas tłumaczenia ustnego, powołując się na najważniejsze osiągnięcia naukowe w tym zakresie

potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

zna zasady tłumaczenia konsekutywnego i potrafi je krytycznie omówić w odniesieniu do aktualnych tendencji badawczych

zna słownictwo języka obcego w różnych rejestrach

tłumaczy teksty napisane w języku obcym należące do różnych rejestrów na język polski

korzysta z notatek i technik pamięciowych w tłumaczeniu konsekutywnym i potrafi wyjaśnić zasadność ich użycia w określonych kontekstach na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie przekładoznawstwa

potrafi występować publicznie

używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski oraz ma świadomość konieczności poprawnego użycia języka polskiego celem podtrzymywania etosu zawodu

ma świadomość kulturowych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań tłumaczenia ustnego

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Katarzyna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.