Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-SM-WT24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele zajęć/przedmiotu:

 przekazanie wiedzy z dziedziny tekstologii komparatywnej

 przekazanie wiedzy z dziedziny semiologii w kontekście analizy tekstów medialnych i ustnych

 wykazanie praktycznych zastosowań wiedzy językoznawczej w analizie materiału przekładowego

 przekazanie wiedzy na temat zjawiska nieprzekładalności i sposobów jego rozwiązywania

 wyrobienie u studentów umiejętności formułowania hipotez badawczych

 wyrobienie umiejętności dostosowania odpowiedniej metodologii badawczej do zweryfikowania postawionych hipotez

 kształtowanie umiejętności analizy i syntezy

 kształtowanie umiejętności tworzenia planu badawczego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Posiadanie tytułu licencjata na podstawie wcześniej przedłożonej pracy licencjackiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Prezentacja lektur indywidualnych

Prezentacja korpusów


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 40

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 20

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Inne (jakie?) -

Analiza korpusu 40

SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Tekstologia komparatywna

Semiologia mediów i komunikacji nie werbalnej

Terminologia językoznawcza a przekładoznawstwo

Zjawisko nieprzekładalności

Na czym polega hipoteza badawcza

Relacje między hipotezą badawczą a metodologią badawczą

Co to jest analiza i na czym polega synteza pozyskanych danych naukowych

Gromadzenie danych pochodzących z różnych źródeł

Sposoby cytowania źródeł w pracy naukowej

Literatura:

Zalecana literatura:

Szerokie spektrum opracowań z różnych dziedzin przekładoznawstwa dobierane indywidualnie w stosunku do zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

operuje podstawowymi pojęciami z zakresu tekstologii komparatywnej

zna różne zjawiska dotyczące semiologii mediów, wymiaru nie językowego komunikacji

potrafi w praktyce zastosować terminologię językoznawczą do analizy materiałów przekładowych

Potrafi znaleźć w tekstach zjawiska, które są z definicji nieprzekładalane i potrafi omówić techniki adaptacyjne w tych przypadkach

Potrafi formułować problemy badawcze

Umie dostosować odpowiednią metodologię badawczą do weryfikacji postawionych hipotez

potrafi analizować różne teksty i źródła oraz przeprowadzać syntezę pozyskanych informacji

potrafi spojrzeć krytycznie na różne poglądy

potrafi sporządzić plan badawczy

Metody i kryteria oceniania:

 bardzo dobry (bdb; 5,0):znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

 dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

 dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

 dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

 dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

 niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny, Łukasz Musiał, Janusz Taborek, Teresa Tomaszkiewicz, Barbara Walkiewicz, Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.