Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

P3 Tłumaczenie tekstów publicystycznych i użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTPU-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie tekstów publicystycznych i użytkowych
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej tłumaczenia tekstów publicystycznych i użytkowych. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów pisanych. Zdobywanie związanych z tłumaczeniem kompetencji encyklopedycznych i logicznych. Poszerzanie słownictwa z obszaru tekstów publicystycznych i użytkowych. Umiejętność nawiązania współpracy ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+;

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupachSkrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Ogólne zasady tłumaczenia tekstów użytkowych

Tłumaczenie wybranych tekstów użytkowych oraz wprowadzenie słownictwa z nimi związanego

Ogólne zasady tłumaczenia tekstów publicystycznych

Tłumaczenie wybranych tekstów publicystycznych oraz wprowadzenie słownictwa z nimi związanego

Literatura:

Eco, Umberto: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München, Wien 2006;

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg und Wiesbaden 1999;

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2007;

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse.Heidelberg1988;

Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971;

Snell-Hornby, Mary (Hrsg.):Handbuch Translation. Tübingen 2003;

Snell-Hornby, Mary: Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen und Basel 1994;

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 1997;

Legeżyńska, Anna:Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999;

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia.Poznań1999;

Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza.Kraków2000;

Pisarska, Alicja/Tomaszkiewicz, Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze.Poznań1998

Efekty uczenia się:

student/ka potrafi przygotować się do tłumaczenia tekstów publicystycznych i użytkowych

Potrafi tłumaczyć krótkie teksty publicystyczne i użytkowe;

Zna terminologię wybranych tekstów publicystycznych i użytkowych

Charakteryzuje poszczególne rodzaje tekstów (publicystyczne i użytkowe)

Współpracuje ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych

Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji, kolokwium pisemne

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gaińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)