Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne tektów użytkowych niemiecko-polskie, polsko-niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPTUL-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie pisemne tektów użytkowych niemiecko-polskie, polsko-niemieckie
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie praktycznej wiedzy translacyjnej z zakresu warsztatu pracy tłumacza pisemnego (narzędzia, pomoce), kompetencji translatorskiej (umiejętności, strategie), procesu translacji (fazy, operacje), translatu jako produktu tłumaczenia (wymogi jakościowe) oraz wiedzy językowej i ogólnej z zakresu przerabianych tekstów użytkowych

C2 Rozwinięcie umiejętności analizy kontrastywnej niemieckich i polskich tekstów użytkowych, analizy znaczeniowej tekstu oryginału dla celów translacyjnych oraz umiejętności poszukiwania informacji źródłowych i korzystania z pomocy

C3 Wykształcenie umiejętności tłumaczenia wybranych gatunków tekstów użytkowych (teksty informacyjne i apelatywne) z języka niemieckiego na język polski z uwzględnieniem specyficznych konwencji tekstowych

C4 Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy i oceny tłumaczenia na podstawie poznanych kryteriów (weryfikacja i korekta)

C5 Uświadomienie konieczności ciągłego doskonalenia praktycznych umiejętności językowych i translacyjnych w celu podnoszenia jakości wykonywanych tłumaczenia

C6 Rozwinięcie umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej podczas wykonywania zadań translacyjnych (metody pracy i sposoby komunikacji)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności językowo-translacyjne z zakresu przedmiotu Tłumaczenie tekstów użytkowych N-P i P-N w sem. I potwierdzone zaliczeniem.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do ćwiczeń przekazywane studentom na zajęciach, przesyłane elektronicznie lub dostępne po dokonaniu rejestracji na platformie e-learningowej Moodle Instytutu Lingwistyki Stosowanej: http://www.ils.amu.edu.pl/moodle.html Literatura przedmiotu dostępna w Czytelni Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacja, analiza i interpretacja tekstów analogicznych i oryginału

tłumaczenie zespołowe tekstów użytkowych, tłumaczenie indywidualne jako zadanie domowe, komentarz i korekta, weryfikacja tłumaczenia przez wykładowcę, przez drugiego studenta i przez grupę, dyskusja

ćwiczenia leksykalno-terminologiczne.

Pełny opis:

Przygotowanie do tłumaczenia: Określenie problemów translacyjnych na podstawie analizy tekstów oraz dobór właściwych pomocy i strategii dla ich rozwiązania

Przekład wybranych tekstów użytkowych z j.pol. na j.niem. z uwzględnieniem ww. czynników

Ocena jakości tłumaczenia wg poznanych kryteriów (adekwatność przekładu pod kątem językowym i funkcjonalnym)

Organizacja własnego warsztatu pracy, doskonalenie umiejętności językowych, translacyjnych, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie teorii przekładu

Stosowanie metod pracy indywidualnej i zespołowej, zarządzanieprocesem od chwili otrzymania zlecenia do momentu oddania gotowego tłumaczenia

Literatura:

DĄMBSKA-PROKOP, U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000 (podstawowa terminologia przekładoznawcza).

HEJWOWSKI, K.,Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

Warszawa 2008.

KIELAR, B. Z., Zarys translatoryki, Warszawa 2013. (rozdz. 5,6,9,10,12)

LIPCZUK, R., Niemiecko-polski słownik tautonimów, Warszawa 1995 (wybór tautonimów wg częstotliwości występowania).

LUKSZYN J. (red. naukowy), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993. (podstawowa terminologia przekładoznawcza)

PIENKKOS J., Podstawy przekładoznawstwa: Od teorii do praktyki, Kraków 2003 (cz. I, rozdz. III-VI).

PISARSKA A., TOMASZKIEWICZ T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.

SNELL-HORNBY M., HÖNIG H.G., KUSSMAUL P., SCHMITT P.A. (Hrsg.) Handbuch Translation, Tübingen 19992006 (Teil C und Teil D Aspekte des Übersetzens, G.108 Übersetzungskritik).

STOLZE R., Übersetzungstheorien. Eine Einführung, Tübingen 2005 (6. Äquivalenzdiskussion, 14. Übersetzungsproblme).

TOMASZKIEWICZ T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004. .(podstawowa terminologia przekładoznawcza)

Artykuły naukowe z czasopism przekładoznawczych traktujące o takich problemach tłumaczenia, jak przekład nazw własnych, tautonimy, problemy terminologiczne (m.in. synonimia i polisemia), strategie i techniki tłumaczenia, klasyfikacje błędów tłumaczeniowych, narzędzia i pomoce tłumacza,

Słowniki jedno- i dwujęzyczne, ogólne i specjalistyczne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma wiedzę i umiejetmości praktyczne z zakresu problemów translacji pisemnej oraz sposobów ich rozwiązywania oraz wiedzę teoretyczną z zakresu przerabianej tematyki tekstów i lektury literatury specjalistycznej

wyciąga wnioski z analizy porównawczej, znaczeniowej i językowej tekstów użytkowych polskich i niemieckich oraz efektywnie wykorzystuje je w tłumaczeniu

tłumaczy teksty użytkowe z j. pol. na j. niem. z uwzględnieniem różnic w konwencjach tekstowych oraz zgodnie z celem i funkcją translatu w kulturze docelowej

ocenia wykonane tłumaczenie, klasyfikuje problemy i błędy, dokonuje korekty oraz uzasadnia podejmowane przy tym decyzje translatorskie

doskonali umiejętności językowe (znajomość języka ojczystego i obcego jako podstawowe narzędzie pracy) i translacyjne oraz poszerza wiedzę ogólną w celu podnoszenia jakości wykonywanych tłumaczeń

doskonali warsztat pracy, świadomie organizuje i realizuje proces tłumaczenia zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, przejmuje role, np. koordynatora tłumaczenia zespołowego i weryfikatora tłumaczenia

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach

Przygotowanie do zajęć

Zapoznanie ze wskazaną literaturą fachową przedmiotu (wymagana wiedza teoretyczna)

Wykonywanie tłumaczeń tekstów w ramach zadań domowych (samodzielne tłumaczenie tekstów, oddanie wszystkich tłumaczeń, terminowość w wywiązaniu się z obowiązków)

Aktywność na ćwiczeniach

Śródsemestralne testy leksykalno-terminologiczne, oceniane zgodnie z zasadami:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

Test zaliczeniowy z wiedzy teoretycznej kryteria oceny jak wyżej.

Test zaliczeniowy z umiejętności (wykonanie tłumaczenia tekstu)

Szczegółowe kryteria oceny tłumaczenia zaliczeniowego:

5 bardzo dobre tłumaczenie, znakomite wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich przekładu.

4+ bardzo dobre tłumaczenie z niewielkimi usterkami technicznymi, bardzo dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i ich zasadach ich tłumaczeniach;

4 dobre tłumaczenie jednakże z usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia;

3+ akceptowalne tłumaczenie jednakże z usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia;

3 akceptowalne tłumaczenie jednakże z licznymi usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, dostateczne/podstawowe wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia;

2 słabe lub nie akceptowalne tłumaczenie z licznymi usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, brak oddania sensu tekstu oryginalnego, brak wykorzystania wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.